eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sanok › Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07Ogłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370301150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 59

1.5.2.) Miejscowość: Sanok

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 46 47 900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spgk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.spgk.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53b71ff2-8916-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00509996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-53b71ff2-8916-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą (nie dotyczy składania ofert):
1) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP, Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /SPGK_Sanok/SkrytkaESP
2) poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@spgk.com.pl, Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 10 MB.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
3. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
4. Pozostałe zapisy znajdują się w rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok, telefon: 134647800, faks: 134648862;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest Pan Michał Hassinger, telefon: 134647835, e-mail: michal.hassinger@spgk.com.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak postępowania: IDZ.261.1.7.2023, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 215 000 euro, w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2023.1605 t.j. ze zm.);
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. ze zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IDZ.261.1.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe w ilości 900 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
2. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie poniższych kryteriów:
1 pkt = 1%
1) Cena /koszt/ waga kryterium 60%

Kryterium „cena” – punktacja zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
Pc = najniższa zaoferowana cena brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu/cena brutto oferty badanej x 60

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium „cena” wynosi 60 punktów.

2) Odległość od GPZOS w Sanoku waga kryterium 40%

Przez „Odległość od GPZOS w Sanoku” rozumie się odległość miejsca docelowego zagospodarowania odpadów przez Wykonawcę (miejsce przetwarzania/zbierania wskazane w decyzji na przetwarzanie/zbieranie odpadów) od Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59 (działka 87/6) – woj. podkarpackie mierzona po trasie według dróg publicznych.

Punkty w kryterium „odległość od GPZOS w Sanoku” zostaną przyznane wg. zasady:
- odległość miejsca docelowego zagospodarowania odpadów przez Wykonawcę od Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku (działka 87/6) – woj. podkarpackie do 170 km (w jedną stronę) – 40 punktów
- odległość miejsca docelowego zagospodarowania odpadów przez Wykonawcę od Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku (działka 87/6) – woj. podkarpackie powyżej 170 km (w jedną stronę) – 0 punktów.

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium „odległość” wynosi 40 punktów.

Uwaga: Wskazania odległości miejsca docelowego zagospodarowania odpadów należy dokonać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Brak wskazania wymaganych informacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

2. Punkty przyznane w każdym kryterium będą zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku.
3. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną liczbę punków.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XXIII ust. 12 SWZ, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość od GPZOS w Sanoku

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu;
- spełniają określone w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
- Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
a) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.);
b) posiada aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) zezwalającej na zbieranie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 w ilości co najmniej równej wielkości zamówienia (900 Mg);
LUB
b) posiada aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) zezwalającej na przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 w ilości co najmniej równej wielkości zamówienia (900 Mg);
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna posiadanie uprawnień przez co najmniej jednego z konsorcjantów, który będzie realizował tę część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania w/w uprawnień).;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej,
- Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w rozdziale IX ust. 6 pkt 1 SWZ (Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 7 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) W ramach uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
a) Zawiadomienie (zanonimizowane w zakresie loginu i hasła) o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) zawierające indywidualny numer rejestrowy lub inny dokument potwierdzający wpis do tego rejestru;
b) Aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) zezwalającą na zbieranie odpadów o kodzie 20 03 07 w ilości co najmniej równej wielkości zamówienia (900 Mg);
LUB
b) Aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) zezwalającą na przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 07 w ilości co najmniej równej wielkości zamówienia (900 Mg);
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna posiadanie uprawnień przez co najmniej jednego z konsorcjantów, który będzie realizował tę część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania w/w uprawnień).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda od Wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty o ile upoważnienie to nie wynika z innych załączonych dokumentów – w przypadku gdy oferta podpisywana jest przez ustanowionego pełnomocnika.
3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1 ustawy), zgodnie ze wzorem stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ;
4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - zgodnie ze wzorem stanowiący Załącznik nr 2a do SWZ dla każdego z tych podmiotów,
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ,
6) Potwierdzenie wniesienia wadium (jeżeli dotyczy),
7) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy), przykładowy wzór stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ,
8) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XII ust. 7 SWZ (jeżeli dotyczy),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych),
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego: BANK PEKAO S.A. I O/SANOK, nr 69 1240 2340 1111 0000 3191 2262. Wadium wpłacane przelewem na rachunek bankowy zamawiający uzna za skutecznie wniesione gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że taki przelew otrzymał przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt b–d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie musi być gwarancją lub poręczeniem nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać w szczególności następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja lub poręczenie obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
d) kwotę gwarancji lub poręczenia;
e) termin ważności gwarancji lub poręczenia;
f) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
g) w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania;
6. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp oferta zostaje odrzucona w przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
7. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z treścią art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (zwani również Konsorcjum). W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zawierać dokument ustanawiający pełnomocnika w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w rozdziale XII ust. 1 SWZ, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument);
2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów pełnomocnictwa ilu Wykonawców).
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem, ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełnić warunki udziału w postępowaniu.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi (w zależności od tego co jest przedmiotem postępowania) wykonają poszczególni Wykonawcy.
8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, określone w rozdziale IX ust. 6 pkt. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców kluczowych zadań. (art. 60 ustawy).
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile Zamawiający wymaga).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 455 ustawy.
3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę na Platformie e-Zamówienia. Sposób składania oferty, został wskazany w rozdziale XVII ust. 3 SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia 16 stycznia 2024 r., z zastrzeżeniem §14 ust 1 pkt. 1) projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 4, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy oraz w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w rozdziale VII ust. 3-5 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.