eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Piska › Dostawa samochodu dostawczego w formie leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupuOgłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa samochodu dostawczego w formie leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Biała Piska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Adama Mickiewicza 25

1.5.2.) Miejscowość: Biała Piska

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-230

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 874241350

1.5.8.) Numer faksu: 874241351

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@bialapiska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.bialapiska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu dostawczego w formie leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5394e8d-89ea-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00509843

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019423/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa samochodu dostawczego w formie leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f5394e8d-89ea-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacja zamieszczona w zakładce „Centrum Pomocy”. 3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 4. Sposób sporządzania i przekazywania
dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”). 5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. „Formularze do komunikacji” umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą lub rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 6. Możliwość korzystania z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Or.ZP.271.21.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego nowego fabrycznie wolnego od wad samochodu dostawczego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu - o parametrach oraz na zasadach wskazanych poniżej:
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS POJAZDU (SAMOCHODU DOSTAWCZEGO)
Wymagania ogólne:
1. Dostawca musi podać w ofercie przetargowej producenta oferowanego pojazdu.
2. Pojazd nie może być prototypem.
3. Pojazd musi posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego po drogach publicznych w Polsce zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym i umożliwiające jego eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zapewnia Autoryzowany serwis w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu dostawy Przedmiotu Umowy: w przypadku pojazdu sprowadzonego do Polski wymagane są niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu w języku polskim, książka serwisowa i instrukcja obsługi w języku polskim, szczegółowy opis urządzeń i oprogramowania w języku polskim. Niedostarczenie dokumentów może stanowić przesłankę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wyznaczonej na ich dostarczenie.
6. Wymagana: Karta gwarancyjna (wersja papierowa). Zamawiający wymaga, aby w dostarczonej Karcie Gwarancyjnej (lub też innym załączonym do tej Karty dokumencie) wskazane były zasady dokonywania stosownych zgłoszeń. Zamawiający wymaga jednocześnie, aby Gwarant wskazał dokładne dane teleadresowe (m.in. adres korespondencyjny, adres e-mail lub formularz zgłoszeniowy na stronie www. Itp.) dla dokonywania stosownych zgłoszeń. Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego drogą elektroniczną winno nieść takie skutki, jak zgłoszenie pisemne. Rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego winno nastąpić możliwie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia 7. Dostawa pojazdu nastąpi do siedziby Zamawiającego w godzinach jego pracy - na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wymagania techniczne:
1. Opis ogólny: pojazd dostawczy, podwójna kabina (6 osobowy + kierowca), zabudowa skrzyniowa otwarta,
2. Kolor lakieru – biały (Zamawiający dopuszcza również pojazd w innym kolorze),
3. Rok produkcji: 2023 rok,
4. Silnik: diesel, pojemność min 1,9, moc minimalna 120 KM, poziom emisji spalin min. EURO 6,
5. Skrzynia biegów: manualna – 6 biegowa,
6. Typ: dostawczy DMC do 3,5 t, podwójna kabina (3+4) skrzynia otwarta z osłoną kabiny kierowcy,
7. Stan: nowy fabrycznie, nie używany, bezwypadkowy,
8. Poduszki powietrzne - minimum kierowcy,
9. Pasy bezpieczeństwa - 3 - punktowe bezwładnościowe (wszystkie siedzenia)
10. Centralny zamek na wszystkie drzwi, zdalne sterowanie pilotem
11. Klimatyzacja - minimum manualna i min 1 strefa,
12. Radio, instalacja telefoniczna Bluetooth,
13. Tapicerka materiałowa ciemna,
14. Wspomaganie kierownicy,
15. Kierownica wielofunkcyjna regulowana w dwóch płaszczyznach,
16. Tempomat,
17. Systemy wspomagające kierowcę ABS, ESP, ASR,
18. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane,
19. Obręcze stalowe,
20. Koło zapasowe pełnowymiarowe z systemem podtrzymującym,
21. Reflektory - światła do jazdy dziennej,
22. Szyby - elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi,
23. Burty skrzyni ładunkowej aluminiowe wysokość 40 cm
24. Minimalne wymiary skrzyni ładunkowej: długość 3,00 m, szerokość wewnętrzna 2,0 m, uchwyty do mocowania ładunku,
25. Wymiary pojazdu: całkowita długość pojazdu: do 6,7 m, minimalna szerokość 1,9 m, minimalna wysokość 1,9 m,
26. Minimalna ładowność: 1000 kg,
27. Okres gwarancji 24 m-ce bez limitu kilometrów.
3. Przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia parametry, stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. Ewentualne wskazane nazwy producentów mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
4. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu równoważnego w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia co oznacza, że oferowany przedmiot zamówienia będzie o takich samych lub wyższych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
5. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, jak również w możliwych późniejszych wyjaśnieniach do SWZ, zmianach do SWZ – ewentualne znaki towarowe, nazwy własne, itp. (jeśli takie się pojawiły) – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano nazwy materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały użyte w opisie przedmiotu zamówienia, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach użytkowych i jakościowych. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność zaoferowanego asortymentu. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w OPZ.
6. LEASING:
Warunki leasingu operacyjnego:
1) Waluta – PLN,
2) Okres obowiązywania umowy leasingu operacyjnego: 36 miesięcy,
3) Pierwsza opłata wstępna wynosić będzie 10% wartości netto oraz pozostałe
35 równych rat,
4) Oprocentowanie rat miesięcznych stałe w okresie obowiązywania umowy.
5) Wartość wykupu – 1% wartości pojazdu, uiszczana oddzielnie po ostatniej racie,
6) Po upływie okresu obowiązywania umowy leasingowej, po zapłacie ostatniej raty leasingowej, Zamawiający będzie miał prawo pierwokupu (wykupu, nabycia) przedmiotu leasingu na własność pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu,
7) Raty leasingowe uiszczane będą w terminach comiesięcznych. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych zgodnie z harmonogramem finansowym stanowiącym integralną część umowy leasingowej.
8) Koszty rejestracji pojazdu poniesie Zamawiający.
9) Ubezpieczenie pojazdu po stronie Zamawiającego.
10) Wszelkie rozliczenia związane z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym Zamawiający będzie dokonywał bezpośrednio z Gwarantem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34130000-7 - Pojazdy silnikowe do transportu towarów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w Rozdziale XIV.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy samochodu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe wyposażenie pojazdu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej tj. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej 1 dostawę środka transportu w formie leasingu o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany
jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzania braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w zakresie art. 108
ust. 1 pkt 5) (załącznik nr 4 do SWZ), b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz
z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego/jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzania spełniania warunków udziału
w postępowaniu: a) wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 8 do SWZ wraz z referencjami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga następującego przedmiotowego środka dowodowego:
1) szczegółowej specyfikacji technicznej oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia potwierdzającego, iż spełnia on wszystkie parametry określone w Rozdziale II SWZ – w treści opisu należy podać wszystkie parametry i informacje oferowanego przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, w tym pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) . Oświadczenie z art. 117
ust. 4 ustawy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) – oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 5 ppkt 1) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymiennych w art. 455 ustawy Pzp. Wszystkie poniższe postanowienia stanowić będą katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie, bez podawania uzasadnienia odmowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści Umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego;
b) zmiana Umowy może dopuszczać skrócenie okresu leasingu przez zmianę wysokości rat leasingowych;
c) zmiana Umowy może dopuszczać skrócenie terminu, w jakim Zamawiający będzie mógł skorzystać z opcji wykupu
samochodu;
d) zmianę harmonogramu płatności w okresie trwania umowy, na wniosek Zamawiającego (zmiany spłat rat leasingowych co do terminu i ich wielkości);
e) zmiany te, o ile nastąpią, zostaną dokonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.