eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej (RBIP) Województwa Kujawsko-PomorskiegoOgłoszenie z dnia 2022-12-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej (RBIP) Województwa Kujawsko-Pomorskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Kujawsko-Pomorskie

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871121290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Teatralny 2

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej (RBIP) Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1cd09729-715e-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00509688

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024097/29/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.29 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" Rozbudowa oprogramowania rbip.mojregion.info

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470373/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZW-I.272.88.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja użytkowanego przez Zamawiającego Systemu RBIP zawierającego część wspólną w postaci agregatora treści BIP wraz z uruchomionymi w ramach systemu stronami BIP Partnerów oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego. Rozbudowa i modernizacja Systemu RBIP ma na celu zapewnienie dostosowania Systemu do najnowszych standardów, które obejmują szereg zmian wpływających na działanie systemu oraz odbiór i dostępność dla użytkowników. W ramach rozbudowy zwiększy się dostępność Systemu dzięki dostosowaniu strony do standardów WCAG 2.1. Stabilność oraz wydajność Systemu zostanie zwiększona dzięki zaprojektowaniu architektury serwerowej umożliwiającej obsługę 20 tysięcy użytkowników oraz wysoką odporność Systemu na awarię komponentów serwerowych i aplikacyjnych. Zmniejszeniu ulegnie również niedostępność wywołana aktualizacjami oraz pracami planowanymi w zakresie zarówno serwerowym jak i Systemu RBIP. Rozbudowa i modernizacja Systemu RBIP zapewni również zwiększenie bezpieczeństwa Systemu i zapewni gwarancję w zakresie aktualizacji do najnowszych wersji komponentów od oprogramowania systemowego, aż po aplikację. Rozbudowa i modernizacja Systemu RBIP pozwoli również na sprawną obsługę dzięki wyeliminowaniu obecnych słabych punktów Systemu powodujących problemy redakcyjne i administracyjne. zgodnie z SWZ i jego załącznikami w szczególności załącznikiem nr 3 i 10.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72422000-4 - Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji serwerowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszty najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 1.107.000,00 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta ceną ofertową 1.383.750,00 zł brutto w związku z tym musi unieważnić postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1383750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1383750,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.