eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › Usługi dostarczania żywności dla pacjentów Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gd. i odbiór odpadów pokonsumpcyjnychOgłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi dostarczania żywności dla pacjentów Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gd. i odbiór odpadów pokonsumpcyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192082428

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skarszewska, 7

1.5.2.) Miejscowość: Starogard Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 585630736

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rops.dyrekcja@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://rops-starogard.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi dostarczania żywności dla pacjentów Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gd. i odbiór odpadów pokonsumpcyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-487e8749-89ed-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00509645

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004069/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi dostarczania żywności na 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-487e8749-89ed-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Zamawiający informuje, że: administratorem danych
osobowych Wykonawcy jest Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej 83-200 Starogard Gdański ul. Skarszewska 7, Tel 585630736
e-mail: rops.dyrekcja@wp.pl . W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, na powyższy adres. dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania; odbiorcami przekazanych
przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie
zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca jest
zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych
wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych
należą: obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od
których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na
żądanie Zamawiającego; obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca
pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na
żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że; udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO
(dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do
protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych
osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,
przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w
toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od
administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o
odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę,
której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu
o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego
prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie
udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-1/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi dostarczania żywności polegające na:
kompleksowym, całodziennym wyżywieniu pacjentów ROPS, poprzez przygotowywanie na bazie
kuchni Wykonawcy, z produktów własnych Wykonawcy, trzech posiłków dziennie, 7 dni w
tygodniu zgodnie z obowiązującymi w szpitalach psychiatrycznych normami żywieniowymi, o
wartości nie niższej niż 3.350 kcal/1osobodzień żywienia, uwzględniając diety i napoje tj. kawy,
herbaty, wody mineralnej, kompotu do posiłków, oraz ich dostarczenie do budynku Ośrodka w
sposób zgodny z zaleceniami higieniczno-sanitarnymi odnośnie transportu żywności, w
odpowiednio do tego celu przygotowanych pojemnikach termoizolacyjnych zabezpieczających
posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem, w następujących godzinach:
• Śniadanie – od 730 do 800
• Obiad - od 1230 do 1300
• Kolacja - od 1800 do 1830
i w ilościach wynikających z aktualnej liczby przebywających w Ośrodku pacjentów w przedziale
40 – 70 osób, z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszej specyfikacji i umowie, oraz
odbiór odpadów pokonsumpcyjnych minimum 1 raz na dobę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zgoda na warunek wg par.2 pkt 5 umowy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

b) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca
wykaże:
• aktualne zezwolenie /decyzje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, które/a
mówi o tym, że firma spełnia wymagania higieniczno – sanitarne do prowadzenia żywienia
zbiorowego, decyzje PPIS na przewóz posiłków w termosach ; zamawiający dopuszcza
zaświadczenie wydane przez PPIS o pozytywnym przejściu kontroli pojazdów przewożących
posiłki
• posiada wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015r., poz. 594 tj.),
• posiada uprawnienia wymagane do świadczenia usług dostarczania żywności zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006
nr 171 poz. 1225) lub zgodę Inspektora sanitarnego na produkcję posiłków,
• wdrożył i stosuje system HACCP na usługę cateringu i transportu żywności, potwierdzony
certyfikatem lub zaświadczeniem wydanym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
• jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100.000,00zł.
• znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; tj.
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie 30.000,00 zł.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
• dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zatrudnionymi przez wykonawcę na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy, tj., co najmniej jednym dietetykiem legitymującym się wykształceniem o profilu dietetyka,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a)Aktualne zezwolenie /decyzje Państwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego, które/a mówi o tym, że firma spełnia wymagania higieniczno – sanitarne do prowadzenia żywienia zbiorowego
b) Decyzje PPIS na przewóz posiłków w termosach ; zamawiający dopuszcza zaświadczenie wydane przez PPIS o pozytywnym
przejściu kontroli pojazdów przewożących posiłki
c) Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 62 ustawy z
dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
d) Uprawnienia wymagane do świadczenia usług dostarczania żywności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia lub zgodę Inspektora sanitarnego na produkcję posiłków,
e) Certyfikat lub zaświadczenie wydanym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny potwierdzający, że Wykonawca
wdrożył i stosuje system HACCP na usługę cateringu i transportu żywności,
f) Aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną min. 100.000,00zł.
g) Zaświadczenie bankowe, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie 30.000,00 zł.
h) Dowody, w formie referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane
określające czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie usługi dostarczania żywności, świadczone dla szpitali, o łącznej
wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto na rok, ponadto każda z wymienionych usług była realizowana w sposób ciągły przez okres
12 kolejnych miesięcy.
i) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę
zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, 1043, 1495.) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności, tj. dietetyka legitymującego się wykształceniem o profilu dietetyka (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków,
jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników), przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, zaś informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)Aktualne zezwolenie /decyzje Państwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego, które/a mówi o tym, że firma spełnia wymagania higieniczno – sanitarne do prowadzenia żywienia zbiorowego
b) Decyzje PPIS na przewóz posiłków w termosach ; zamawiający dopuszcza zaświadczenie wydane przez PPIS o pozytywnym
przejściu kontroli pojazdów przewożących posiłki
c) Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 62 ustawy z
dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
d) Uprawnienia wymagane do świadczenia usług dostarczania żywności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia lub zgodę Inspektora sanitarnego na produkcję posiłków,
e) Certyfikat lub zaświadczenie wydanym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny potwierdzający, że Wykonawca
wdrożył i stosuje system HACCP na usługę cateringu i transportu żywności,
f) Aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną min. 100.000,00zł.
g) Zaświadczenie bankowe, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie 30.000,00 zł.
h) Dowody, w formie referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane
określające czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie usługi dostarczania żywności, świadczone dla szpitali, o łącznej
wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto na rok, ponadto każda z wymienionych usług była realizowana w sposób ciągły przez okres
12 kolejnych miesięcy.
i) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę
zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, 1043, 1495.) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności, tj. dietetyka legitymującego się wykształceniem o profilu dietetyka (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków,
jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników), przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, zaś informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia na Formularzu ofertowym dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczonej w szczegółach postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.