eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › DOWÓZ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA DO PLACÓWEK SPECJALNYCH WRAZ Z OPIEKĄOgłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
DOWÓZ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA DO PLACÓWEK SPECJALNYCH WRAZ Z OPIEKĄ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 24

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sara.bialek@um.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOWÓZ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA DO PLACÓWEK SPECJALNYCH WRAZ Z OPIEKĄ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c425c6e-89de-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00509315

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047812/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z Gminy Miejskiej Ostróda do placówek specjalnych wraz z opieką

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=57306211

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=57306211

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
2. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ (m.in. § 6, 9, 10 SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe zasady dotyczące RODO- § 31 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe zasady dotyczące RODO- § 31 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.34.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 296043,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 274113,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z Gminy Miejskiej Ostróda, na zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze do placówek specjalnych wraz z opieką, w tym:
1) Część 1: Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie;
2) Część 2: Dowóz uczniów do Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie;
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (adekwatnie do części zamówienia- załącznik nr 4.1, 4.2 do SWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia opcjonalnego. Zasady skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia opcjonalnego zostały określone we wzorze umowy- załącznik nr 3 do SWZ.
Część 1: Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie.
Przedmiot zamówienia obejmuje: Bezpieczne i punktualne wykonanie usługi polegającej na dowozie 12-14 uczniów z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Miejskiej Ostróda z miejsca ich zamieszkania i z powrotem przy stałym udziale opiekuna na zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze realizowane w: Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie, Szymanowo 2, 14-300 Morąg, w terminie od 02.01.2024 r. do 30.11.2024 r., z wyłączeniem okresu świąt, ferii zimowych, ferii letnich lub innych dni wolnych od zajęć szkolnych ustalanych na podstawie odrębnych przepisów. W okresie występowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub innego o podobnym skutku, Wykonawca zobowiązany będzie przy realizacji usługi do przestrzegania obowiązującego reżimu sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamówienie opcjonalne obejmuje zakres usługi jak dla zamówienia podstawowego świadczony w dniach od 01.12.2024 r. do 31.12.2024 r.
Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4.1 do SWZ).

4.2.5.) Wartość części: 59850,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji obejmującego zobowiązanie Wykonawcy do świadczenia usługi w zakresie zgodnym z wymogami określonymi dla zamówienia podstawowego w dniach od 01.12.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., z wyłączeniem okresu świąt lub innych dni wolnych od zajęć szkolnych ustalanych na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający złoży Wykonawcy jednostronne oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa opcji, określające zakres prawa opcji- wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji prawa opcji zostanie ustalone na podstawie cen podanych w ofercie. Zamawiający może korzystać z prawa opcji wielokrotnie do wyczerpania zakresu określonego w dokumentacji przetargowej.
3. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji do końca terminu wykonania umowy.
4. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie prawa opcji odbywać się będzie zgodnie z wymogami i na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego. Do zamówienia opcjonalnego mają zastosowanie wszystkie zapisy umowne w tym dotyczące kar umownych.
5. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
6. Ceny jednostkowe za realizację zamówienia opcjonalnego, określone w ofercie, mogą podlegać waloryzacji na zasadach określonych w § 10.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, w każdej części odrębnie, wybierze ofertę, która uzyska największą łączną punktację.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: środowiskowe

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie personelu wykonawcy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z Gminy Miejskiej Ostróda, na zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze do placówek specjalnych wraz z opieką, w tym:
1) Część 1: Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie;
2) Część 2: Dowóz uczniów do Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie;
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (adekwatnie do części zamówienia- załącznik nr 4.1, 4.2 do SWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia opcjonalnego. Zasady skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia opcjonalnego zostały określone we wzorze umowy- załącznik nr 3 do SWZ.
3. Część 2: Dowóz uczniów do Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.
Przedmiot zamówienia obejmuje: Bezpieczne i punktualne wykonanie usługi polegającej na dowozie 12-13 uczniów z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Miejskiej Ostróda z miejsca ich zamieszkania i z powrotem, przy stałym udziale dwóch opiekunów na zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze realizowane w: Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie,
ul. Edwarda Turowskiego 1, w terminie od dnia 02.01.2024 r. do 31.11.2024 r., z wyłączeniem okresu świąt, ferii zimowych, ferii letnich lub innych dni wolnych od zajęć szkolnych ustalanych na podstawie odrębnych przepisów. W okresie występowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub innego o podobnym skutku, Wykonawca zobowiązany będzie przy realizacji usługi do przestrzegania obowiązującego reżimu sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamówienie opcjonalne obejmuje zakres usługi jak dla zamówienia podstawowego świadczony w dniach od 01.12.2024 r. do 31.12.2024 r.
Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4.2 do SWZ).

4.2.5.) Wartość części: 214263,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji obejmującego zobowiązanie Wykonawcy do świadczenia usługi w zakresie zgodnym z wymogami określonymi dla zamówienia podstawowego w dniach od 01.12.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., z wyłączeniem okresu świąt lub innych dni wolnych od zajęć szkolnych ustalanych na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający złoży Wykonawcy jednostronne oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa opcji, określające zakres prawa opcji- wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji prawa opcji zostanie ustalone na podstawie cen podanych w ofercie. Zamawiający może korzystać z prawa opcji wielokrotnie do wyczerpania zakresu określonego w dokumentacji przetargowej.
3. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji do końca terminu wykonania umowy.
4. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie prawa opcji odbywać się będzie zgodnie z wymogami i na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego. Do zamówienia opcjonalnego mają zastosowanie wszystkie zapisy umowne w tym dotyczące kar umownych.
5. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
6. Ceny jednostkowe za realizację zamówienia opcjonalnego, określone w ofercie, mogą podlegać waloryzacji na zasadach określonych w § 10.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, w każdej części odrębnie, wybierze ofertę, która uzyska największą łączną punktację.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: środowiskowe

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie personelu wykonawcy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.).
Informacje dodatkowe:
1. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2. W przypadku braku obowiązku posiadania wskazanego wyżej zezwolenia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać podstawę prawną zwolnienia z powyższego obowiązku.
3. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 SWZ (wzór- załącznik nr 2 do SWZ), które stanowi potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a następnie na podstawie podmiotowego środka dowodowego, określonego w § 17 ust. 2 pkt 2 lit. a SWZ.
2) zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę w zakresie dowozu dzieci wraz z opieką o wartości minimum: w przypadku składania oferty w części 1- 25.000,00 PLN brutto, w przypadku składania oferty w części 2- 80.000,00 PLN brutto.
Informacje dodatkowe:
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 SWZ (wzór- załącznik nr 2 do SWZ), które stanowi potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a następnie na podstawie podmiotowych środków dowodowych, określonych w § 17 ust. 2 pkt 2 lit. b SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2201 ze zm.);
b) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z niezależnych od niego przyczyn nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór- załącznik nr 5 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

karty techniczne, homologacje lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez pojazdy przeznaczone do realizacji usługi normy emisji spalin EURO V, VI lub posiadanie silnika elektrycznego lub hybrydowego, jeżeli wykonawca oświadczy, że będzie realizował usługę przy użyciu pojazdów przyjaznych dla środowiska.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp).
a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2) jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania:
a) jeżeli w imieniu: wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego / podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców.
5) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców- oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy (wzór oświadczenia w załączniku nr 2 do SWZ, w części dotyczącej wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia);
6) informacja dotycząca doświadczenia osoby, którą wykonawca skieruje jako opiekuna przejazdów objętych przedmiotem zamówienia, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 3 SWZ (wzór informacji w formularzu ofertowym).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ust. 5 uPzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia. Pozostałe wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia określono w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zgodnie z wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=57306211

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia 02.01.2024 r. do dnia 30.11.2024 r.
(zamówienie opcjonalne: od 01.12.2024 r. do 31.12.2024 r.).
Jeśli do podpisania umowy dojdzie po dniu 2 stycznia 2024 r., termin realizacji przedmiotu umowy rozpocznie się z dniem podpisania umowy i zakończy dnia 30 listopada 2024 r.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.; dalej: rozporządzenie 765) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz.UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zm.; dalej: rozporządzenie 269) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.; dalej: ustawa sankcyjna);
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765 i rozporządzeniu 269 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765 i rozporządzeniu 269 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
3. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2, następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 2.
4. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 2, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu
1) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) dokument potwierdzający, że wykonawca posiada ważny dowód rejestracyjny pojazdu, którym odbywać się będzie dowożenie uczniów do placówek specjalnych;
3) dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego OC i NNW. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego OC i NNW przez cały okres wykonania zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.