eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołobrzeg › SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI KOMUNALNEJ W KORZYŚCIENKU ORAZ DLA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KOŁOBRZEGUOgłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI KOMUNALNEJ W KORZYŚCIENKU ORAZ DLA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KOŁOBRZEGU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI, DRÓG I OCHRONY ŚRODOWISKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: BZP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330256540

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 6 Dywizji Piechoty 60

1.5.2.) Miejscowość: Kołobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: +48943533230

1.5.8.) Numer faksu: +48943533251

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zielen.kolobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zielen.kolobrzeg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI KOMUNALNEJ W KORZYŚCIENKU ORAZ DLA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KOŁOBRZEGU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-012a99f5-89e1-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00508811

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zielen-kolobrzeg.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zielen-kolobrzeg.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę,
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy P.z.p., składa się pod rygorem nieważności, w:
1.1 formie elektronicznej
1.2 lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
2) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
3) W przedmiotowym postępowaniu przekazywanie sobie przez strony postępowania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywać się będzie:
elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://zielenkolobrzeg.
ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się
za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem
tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę
ich złożenia/wysłania na Platformie.
5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy
przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki
„Korespondencja”.
6) Ogólne zasady korzystania z Platformy opisane są w Rozdz.III podrozdz. 1 SWZ;
7) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego Platforma zakupowa Miejskiego Zakładu, Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w
Kołobrzegu Sp. z o.o., tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-
17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl;
8) Szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdz.III podrozdz. 1
SWZ;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarte w załączniku nr 3 do SWZ "Klauzula
informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych"

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarte w załączniku nr 3 do SWZ "Klauzula
informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych"

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi:
Sprzedaż energii elektrycznej do 2 punktów poboru (PPE) zlokalizowanych w Korzyścienku przy ul. Wspólnej 1oraz w Kołobrzegu przy ul. Trzebiatowskiej o łącznym szacowanym wolumenie
1 200 000 kWh w okresie trwania umowy
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Sprzedaż (dostawa) do 2 punktów poboru:
• dla PPE 590243855043269841 o mocy umownej 1000 kW energii elektrycznej dla grupy taryfowej B21;
• dla PPE 590243855043176057 o mocy umownej 82 kW energii elektrycznej dla grupy taryfowej C21;
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- opis przedmiotu zamówienia – stanowiący część III SWZ
- projektowane postanowienia umowy – stanowiące część II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która będzie zawierała
największą liczbę punktów w bilansie ceny oferty.
2) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o ww. kryterium. Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia (wag) kryteriów, może osiągnąć oferta
wynosi 100 pkt.
3) Zamawiający dokona wyboru oferty, która otrzyma największą liczbę punktów.
4) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie zasadom
określonym w ustawie i spełniać warunki zamówienia określone w SWZ oraz zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
5) Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch
miejsc po przecinku.
Pełny opis kryteriów oceny ofert zawarto w Rozdz. III podrozdz. 4 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy PZP, Zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje warunku uczestnictwa w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna za spełniony warunek uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, której okres obowiązywania nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z postanowieniami rozdziału II podrozdział 6 SWZ („Termin wykonania zamówienia”)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony przez co najmniej jednego wykonawcę w zakresie warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, który zrealizuje tę część zamówienia, do której realizacji te uprawnienia są wymagane.
Zamawiający wymaga, aby zakres realizacji umowy przez poszczególnych Wykonawców (wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) odpowiadał zakresowi uprawnień, których posiadaniem wykazali się na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Oznacza to, że w ww. zakresie dany Wykonawca (wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) może realizować umowę jedynie w zakresie, w jakim wykazał się posiadaniem stosownych uprawnień na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje warunku uczestnictwa w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie precyzuje warunku uczestnictwa w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
 odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o
których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
􀀀 nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, której okres obowiązywania nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r.; – wymienione w Rozdz. II. Podrozdziale 7 pkt 2);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie przewidzianym w załączonym projekcie umowy – stanowiącym część II
SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zielen-kolobrzeg.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy również z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.