eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › Sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców PSG w Białej PodlaskiejOgłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców PSG w Białej Podlaskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadbużański Oddział Straży Granicznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110120561

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Trubakowska 2

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 825685393

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.nosg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców PSG w Białej Podlaskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8474b485-8925-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00508791

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00120463/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa artykułów ogólnospożywczych do SOdC w Białej Podlaskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nosg/public/postepowanie?postepowanie=57251833

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy SmartPZP, zwanej dalej: Platformą https://portal.smartpzp.pl
Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami. Oferta oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 1.3 i 1.4 SWZ, przekazywane są obligatoryjnie w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Oferty”. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne informacje i dokumenty, przekazywane są w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”. https://portal.smartpzp.pl/nosg/public/postepowanie?postepowanie=57251833

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacja o niezbędnych wymaganiach sprzętowo-aplikacyjnych umożliwiających korzystanie z Platformy: https://portal.smartpzp.pl/nosg oraz złożenie oferty: a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s, b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0 , Windows 7
i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana przeglądarka internetowa: Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver.18 i późniejsze, Internet Explorer 11, d) zainstalowane środowisko Java ver. 1.8 (jre) e) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web f) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym. Wymagania techniczne: dokumenty wymagane przez Zamawiającego winny być złożone w formie plików o wielkości do 100 MB w formacie odpowiednio: .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd, pobieranie dokumentacji postępowania i zadawanie pytań nie wymaga logowania. Szczegółowe informacje dot. korzystania z Platformy znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP” dostępnej na stronie Platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/nosg/elearning. Za datę przekazania ofert, oświadczeń dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy: https://portal.smartpzp.pl/nosg. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r. poz. 2452). W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca zamieszcza na Platformie uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z „wszytym podpisem” (typ wewnętrzny) przy czym: 1. dokument w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES; 2. dokument w formacie innym niż „pdf” należy podpisywać formatem XAdES. Powyższe zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą zawarcia umowy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) Administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu bezpośrednio od osób fizycznych jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej,
22-100 Chełm, ul.Trubakowska 2. b) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, adres e-mail: iod.woi.nosg.@strazgraniczna.pl, tel. 82 56 85 120. c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jego rozstrzygnięcia i dokumentowania, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jego realizacji. d) Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione osobom lub podmiotom zewnętrznym uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. e) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówień lub zakończenia realizacji umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie archiwizacji dokumentów. f) Podanie danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. g) Dane osobowe nie są profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie. h) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Nadbużański Oddział Straży Granicznie przysługują Państwu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe są przetwarzane nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 34/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów
ogólnospożywczych do siedziby Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców PSG w Białej Podlaskiej przy ul. Dokudowskiej 19, spełniająca wymagania opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ) oraz projekcie umowy (zał. nr 5 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15851000-8 - Produkty mączne

15331400-1 - Warzywa konserwowane i/lub puszkowane

15831000-2 - Cukier

15842000-2 - Czekolada i wyroby cukiernicze

15871270-7 - Mieszanki przypraw

15332290-3 - Dżemy

15331464-7 - Puszkowana cała fasola

03221210-1 - Fasola

03221220-4 - Groch

15863000-5 - Herbata

15820000-2 - Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15610000-7 - Produkty przemiału ziarna

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15871230-5 - Ketchup

15871200-6 - Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych

15331470-2 - Kukurydza słodka

15894000-1 - Przetworzone produkty spożywcze

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15871273-8 - Majonez

15851100-9 - Makaron niegotowany

15332230-5 - Marmolady

15612300-4 - Mąka i mączka warzywna

15980000-1 - Napoje bezalkoholowe

15981000-8 - Wody mineralne

15871110-8 - Ocet lub produkty równoważne

15411210-7 - Olej do smażenia

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15872100-2 - Pieprz

15613311-1 - Płatki kukurydziane

15613380-5 - Płatki owsiane

15899000-6 - Proszek do pieczenia

03211300-6 - Ryż

03212211-2 - Soczewica

15321000-4 - Soki owocowe

15872400-5 - Sól

15872300-4 - Zioła

15842220-0 - Batony czekoladowe

15332400-8 - Owoce konserwowane

15831600-8 - Miód

15311100-2 - Chipsy i frytki

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15512900-9 - Bita śmietana

15811200-8 - Rogaliki

15982100-6 - Soki ze świeżych owoców

15811300-9 - Pieczywo francuskie

15871250-1 - Musztarda

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 182 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: prowadzi działalność zgodnie z wymogami systemu HACCP, posiada obowiązującą decyzję administracyjną właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, określonych w art. 61 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1448 z późn. zm.), zawierającą informację o wdrożeniu systemu HACCP, lub posiada aktualne zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP. Zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP (Podstawa prawna : art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1448 z późn. zm.) lub posiada certyfikat HACCP (Hazard Analysis And Critical Control Points) lub posiada certyfikat np: BRC (Global Standard – For Food Safety), IFS (International Food Standard), FSMS (Food Safety Management Systems) określający wymagania stawiane firmie w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w procesie produkcji, pakowania, przechowywania i dystrybucji, potwierdzający przeprowadzenie audytu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą i uzyskanie zgodności ze standardem.
• posiada obowiązującą decyzję administracyjną wystawioną przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 872 z późn. zm.
i obowiązującymi aktami wykonawczymi do tej ustawy) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień;

lub
• posiada obowiązującą decyzję administracyjną wystawioną przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1448 z późn. zm.) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,

lub
• posiada obowiązującą decyzję administracyjną wystawioną przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą spełnienie wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie artykułami będącymi przedmiotem zamówienia oraz
do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów wydana dotychczas na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia(t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 26), art. 122 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1448 z późn. zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 1. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy , potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis ust. 2 stosuje się.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W takim przypadku do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika/lidera konsorcjum. Pełnomocnictwo musi zawierać pełną nazwę wszystkich uczestników konsorcjum oraz musi być sporządzone zgodnie z rozdz. IX ust. 1 pkt 1.5 SWZ. 2. Badanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców występujących wspólnie.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale. 5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Określone ofertą ceny są stałe, z wyjątkiem sytuacji, w której nastąpi zmiana wysokości stawki podatku VAT.
2. W przypadku wystąpienia zmiany wysokości stawki podatku VAT ceny ulegną zmianie od dnia ich wejścia w życie.
3. Zmiana ceny spowodowana zmianą stawki podatku VAT wymaga aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/nosg/public/postepowanie?postepowanie=57251833

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.