eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Odbiór, wywóz i zagospodarowanie nieczystości stałych komunalnych z zasobów należących do Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w RadomiuOgłoszenie z dnia 2022-12-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór, wywóz i zagospodarowanie nieczystości stałych komunalnych z zasobów należących do Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000805181

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Malczewskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szp@uthrad.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uniwersytetradom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.uniwersytetradom.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie nieczystości stałych komunalnych z zasobów należących do Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c2e70d0-6cae-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00508785

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00054734/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wywóz nieczystości stałych komunalnych z podziałem na frakcje

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459466/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP- 33u/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 288810,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część A
1) Odbiór, wywóz i zagospodarowanie nieczystości stałych komunalnych - frakcja zmieszana z zasobów należących do Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zgodnie z ilością i częstotliwością określoną przez Zleceniodawcę w „Wykaz Obiektów Uczelni z ilością pojemników i częstotliwością wywozu nieczystości frakcja zmieszana w roku 2023” oraz eksploatacja 7 szt. pojemników – pojemnik koloru czarnego z napisem ”Zmieszane”,
2) Odbiór, wywóz i zagospodarowanie nieczystości stałych komunalnych - z podziałem na frakcje zgodnie z ilością i częstotliwością określoną przez Zleceniodawcę w „Wykaz Obiektów Uczelni z ilością pojemników i częstotliwością wywozu nieczystości – segregacja z podziałem na frakcje w roku 2023” oraz eksploatacja 16 szt. pojemników:
a) frakcja „Papier” oraz eksploatację– pojemnik koloru niebieskiego z napisem „Papier” 4 szt. pojemników o pojemności 1,1 m3;
b) frakcja „Szkło” oraz eksploatację – pojemnik koloru zielonego z napisem „Szkło” 4 szt. pojemników o pojemności 1,1 m3;
c) frakcja „Metale i tworzywa sztuczne” oraz eksploatację – pojemnik koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 4 szt. pojemników o pojemności 1,1 m3;
d) frakcja „Odpady ulegające biodegradacji” oraz eksploatację – pojemnik koloru brązowego z napisem „BIO”, 4 szt. pojemników o poj. 1,1 m3, z zasobów należących do Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
3) Wywóz i zagospodarowanie w razie potrzeby odpadów wielkogabarytowych, odbywać się będzie na dodatkowe pisemne zlecenia (w razie stwierdzonej przez Zamawiającego potrzeby) w kontenerach o pojemności ok. 7-10 m3.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.5.) Wartość części: 81456,26 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część B
1) Odbiór, wywóz i zagospodarowanie nieczystości stałych komunalnych – frakcja zmieszana z zasobów należących do Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zgodnie z ilością i częstotliwością określoną przez Zleceniodawcę w „Wykaz Obiektów Uczelni z ilością pojemników i częstotliwością wywozu nieczystości frakcja zmieszana w roku 2023” oraz eksploatacja 16 szt. pojemników – pojemnik lub oznakowanie / z napisem ”Zmieszane” w tym 5 szt. o pojemności 0,75 m3 oraz
11 szt. o pojemności 1,1 m3.
2) Odbiór, wywóz i zagospodarowanie nieczystości stałych komunalnych – z podziałem na frakcje zgodnie z ilością i częstotliwością określoną przez Zleceniodawcę w „Wykaz Obiektów Uczelni z ilością pojemników i częstotliwością wywozu nieczystości -segregacja
z podziałem na frakcje w roku 2023” oraz eksploatacja 25 szt. pojemników o pojemności 1,1 m3:
a) frakcja „Papier” oraz eksploatację – pojemnik koloru niebieskiego z napisem „Papier” 7 szt. pojemników o pojemności 1,1 m3;
b) frakcja „Szkło” oraz eksploatację – pojemnik koloru zielonego z napisem „Szkło” 7 szt. pojemników o pojemności 1,1 m3;
c) frakcja „Metale i tworzywa sztuczne” oraz eksploatację – pojemnik koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” 7 szt. pojemników o pojemności 1,1 m3;
d) frakcja „Odpady ulegające biodegradacji” oraz eksploatację – pojemnik koloru brązowego z napisem BIO 4 szt. pojemników o poj. 1,1 m3, z zasobów należących do Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
3) Wywóz i zagospodarowanie w razie potrzeby odpadów wielkogabarytowych, odbywać się będzie na dodatkowe pisemne zlecenia (w razie stwierdzonej przez Zamawiającego potrzeby) w kontenerach o pojemności ok. 7-10 m3.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.5.) Wartość części: 207354,63 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 52036,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 88664,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 52036,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PUK ATK Recykling Tomasz Kucharczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9481015421

7.3.3) Ulica: Traugutta 20a

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 52036,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 158467,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 236049,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 158467,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PUK ATK Recykling Tomasz Kucharczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9481015421

7.3.3) Ulica: Traugutta 20a

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 158467,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.