eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pi豉 › 安iadczenie us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Pi豉 i jednostek podleg造chOg這szenie z dnia 2023-11-23


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Pi豉 i jednostek podleg造ch

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Pi豉

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791164

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: pl. Staszica 10

1.5.2.) Miejscowo嗆: Pi豉

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.pila.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Pi豉 i jednostek podleg造ch

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-10454fe1-89ce-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00508774

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-23

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00049897/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.11 安iadczenie us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Pi豉 i jednostek podleg造ch

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://umpila.ezamawiajacy.pl/pn/umpila/demand/137824/notice/public/details

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umpila.ezamawiajacy.pl/pn/umpila/demand/137824/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, w tym sk豉danie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 lub o鈍iadcze mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawc, z uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 okre郵onych w ustawie Pzp, odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji
elektronicznej, zgodnie z rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020, poz. 2452).
2. Stron internetow prowadzonego post瘼owania jest:
https://umpila.ezamawiajacy.pl/pn/umpila/demand/137824/notice/public/details
3. Zamawiaj帷y prowadzi post瘼owanie za po鈔ednictwem Platformy zakupowej MarketPlanet.
4. Wykonawca przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej MarketPlanet oraz zobowi您uje si korzystaj帷 z niej przestrzega postanowie tej instrukcji. Wykonawca zainteresowany z這瞠niem oferty powinien zapozna si z aktualn instrukcj dla wykonawc闚 dost瘼n na Platformie (https://umpila.ezamawiajacy.pl) w zak豉dce Regulacje i procedury procesu zakupowego. Wykonawca akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej MarketPlanet.
5. Zamawiaj帷y okre郵a dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty w formacie „pdf” zaleca si podpisywa formatem PAdES,
b) dokumenty w formacie innym ni „pdf” zaleca si podpisywa formatem XAdES, przy czym wykonawca zobowi您any jest wtedy za陰czy opr鏂z dokumentu, kt鏎ego podpis dotyczy, oddzielny plik z podpisem, czyli 2 pliki.
6. Zamawiaj帷y okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo-aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na Platformie tj.:
a) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, spe軟iaj帷y wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania u篡wanej przegl康arki internetowej,
c) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa obs逝guj帷a TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) w陰czona obs逝ga JavaScript,
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny, obs逝guj帷y pliki w formacie pdf.
7. Zamawiaj帷y okre郵a dopuszczalne formaty przesy豉nych danych, tj., w szczeg鏊no軼i: .pdf, .xls, .doc, .docx, zip, rar, jpg, przy czym ze wzgl璠闚 technicznych zaleca si stosowanie formatu .pdf o wielko軼i plik闚 do 2 GB.
8. Zamawiaj帷y okre郵a informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a) plik za陰czony przez wykonawc na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8 (mo磧iwo嗆 otworzenia pliku dost瘼na jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiaj帷ego po up造wie terminu sk豉dania ofert),
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platform stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim 廝鏚貫m czasu – zegarem G堯wnego Instytutu Miar.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia 2016/679, zamawiaj帷y informuje, 瞠:
1) administratorem danych osobowych os鏏 fizycznych jest Gmina Pi豉 z siedzib plac Staszica 10, 64-920 Pi豉, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pi造;
2) Zamawiaj帷y wyznaczy Inspektora Ochrony Danych, z kt鏎ym mo積a si skontaktowa poczt elektroniczn na adres e-mail:
ido@um.pila.pl;
3) dane osobowe os鏏 fizycznych przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporz康zenia 2016/679 w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego – pn. 安iadczenie us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Pi豉 i jednostek podleg造ch, oznaczenie sprawy: BZP.271.TP.60.2023;
4) w odniesieniu do danych osobowych os鏏 fizycznych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporz康zenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporz康zenia 2016/679 prawo dost瘼u do danych osobowych jej dotycz帷ych;
b) na podstawie art. 16 rozporz康zenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporz康zenia 2016/679 prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 rozporz康zenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, 瞠 przetwarzanie danych
osobowych jej dotycz帷ych narusza przepisy rozporz康zenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przys逝guje:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporz康zenia 2016/679 prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 rozporz康zenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporz康zenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania danych osobowych os鏏 fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporz康zenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Nie ujawnia si informacji stanowi帷ych tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), je瞠li wykonawca,
wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzeg, 瞠 nie mog by one udost瘼niane oraz wykaza, 瞠 zastrze穎ne informacje stanowi tajemnic przedsi瑿iorstwa. Wykonawca nie mo瞠 zastrzec informacji, o kt鏎ych mowa w art. 222 ust. 5.
2. Zamawiaj帷y mo瞠 okre郵i w dokumentach zam闚ienia lub w og這szeniu o zam闚ieniu wymaganie dotycz帷e zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia.
3. Je瞠li jest to uzasadnione ochron prywatno軼i lub interesem publicznym, zamawiaj帷y mo瞠 nie ujawnia:
1) danych osobowych, w przypadku zam闚ienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b,
2) wysoko軼i wynagrodzenia, w przypadku zam闚ienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 2
- w zakresie dostaw lub us逝g, z zakresu dzia豉lno軼i kulturalnej zwi您anej z organizacj wystaw, koncert闚, konkurs闚, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsi瞝zi耩 z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materia堯w bibliotecznych przez biblioteki lub muzeali闚, a tak瞠 z zakresu dzia豉lno軼i archiwalnej zwi您anej z gromadzeniem materia堯w archiwalnych, je瞠li zam闚ienia te nie s逝膨 wyposa瘸niu zamawiaj帷ego w 鈔odki trwa貫 przeznaczone do bie膨cej obs逝gi jego dzia豉lno軼i, o ile wykonawca, przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, zastrzeg, 瞠 dane te nie mog by udost瘼niane.
4. Zamawiaj帷y udost瘼nia dane osobowe, o kt鏎ych mowa w art. 10 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z p騧n. zm.), zwanego dalej "rozporz康zeniem 2016/679", w celu umo磧iwienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej, o kt鏎ych mowa w dziale IX, do up造wu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.TP.60.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Pi豉 i jednostek podleg造ch w zakresie odbierania i nadawania przesy貫k pocztowych, zwrotu przesy貫k niedor璚zonych, odbioru przesy貫k listowych, paczek pocztowych, przesy貫k kurierskich z siedziby zamawiaj帷ego oraz kolporta druk闚 bezadresowych na terenie miasta Pi造.

2. W zakres us逝g wchodzi przyjmowanie, przemieszczanie i dor璚zanie w obrocie krajowym i zagranicznym:
a) przesy貫k listowych nierejestrowanych ekonomicznych i priorytetowych,
b) listowych przesy貫k poleconych ekonomicznych i priorytetowych,
c) przesy貫k listowych rejestrowanych z potwierdzeniem odbioru (ZPO),
d) przesy貫k listowych rejestrowanych priorytetowych z potwierdzeniem odbioru (ZPO),
e) paczek pocztowych ekonomicznych i priorytetowych,
f) przesy貫k kurierskich,
g) druk闚 bezadresowych.

3. Szczeg馧owy opis wymaga Zamawiaj帷ego zosta zawarty w Opisie Przedmiotu Zam闚ienia- za. nr 7 do SWZ
4. Szczeg馧owy wykaz przesy貫k zosta okre郵ony w Formularzu cenowym – za. nr 2 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 64110000-0 - Us逝gi pocztowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilo嗆 punkt闚 obs逝gi wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

- uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Warunek ten zostanie uznany za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada prawo do wykonywania dzia豉lno軼i pocztowej, tj. wpisany jest do rejestru operator闚 pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urz璠u Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 1640);

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1) wype軟iony formularz ofertowy (za. nr 1 do SWZ);
UWAGA:
Formularz generowany przez Platform jest „narz璠ziem technicznym”, niezb璠nym do z這瞠nia oferty na Platformie, nie stanowi on jednak faktycznego formularza oferty. Brak z這瞠nia formularza ofertowego, zgodnego z za. nr 1 do SWZ b璠zie stanowi podstaw do odrzucenia oferty, stosownie do zapis闚 art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.
W przypadku rozbie積o軼i w tre軼i mi璠zy formularzem ofertowym (za. nr 1 do SWZ), a formularzem generowanym przez Platform, jako wi捫帷 zamawiaj帷y uzna tre嗆 za陰cznika nr 1 do niniejszej SWZ;

2) wype軟iony formularz cenowy – za. nr 2 do SWZ,
3) o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu – za. nr 3 do SWZ;
4) o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (je瞠li dotyczy) – za. nr 4 do SWZ,
5) dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania – w tym do podpisania oferty i innych dokument闚 – chyba 瞠 zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska w szczeg鏊no軼i za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, w szczeg鏊no軼i rejestr闚 publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), a wykonawca wskaza to wraz ze z這瞠niem oferty;
6) zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby (je瞠li dotyczy) – za. nr 5 do SWZ,
7) o鈍iadczenie wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (je瞠li dotyczy) – za. nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo powinno by za陰czone do oferty.
2. Przepisy dotycz帷e wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
3. W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu – wz鏎 za. nr 3 do SWZ – sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. Powy窺zy warunek obejmuje r闚nie wsp鏊nik闚 sp馧ki cywilnej.
O鈍iadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
4. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy
5. Je瞠li zostanie wybrana oferta wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, zamawiaj帷y b璠zie 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚.
6. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia publicznego ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy wymagaj dla swej wa積o軼i formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Zmiana umowy mo瞠 nast徙i w przypadku wyst徙ienia co najmniej jednej z okoliczno軼i okre郵onych w art. 455 Prawa zam闚ie publicznych.
3. Opr鏂z przes豉nek wskazanych w ust. 2 powy瞠j Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w razie zaistnienia przynajmniej jednej z opisanych poni瞠j okoliczno軼i oraz na warunkach opisanych poni瞠j.
4. Zamawiaj帷y dopuszcza zmian wynagrodzenia umownego w przypadku wyst徙ienia jednej z okoliczno軼i wymienionych ni瞠j:
a) zmiany przez w豉dz ustawodawcz okre郵onej w umowie stawki podatku od towar闚 i us逝g VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy; w takim przypadku podatek VAT b璠zie naliczany w warto軼iach wynikaj帷ych z przepis闚 obowi您uj帷ych w dniu wystawienia faktury, z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji prac wed逝g stanu na dzie poprzedzaj帷y wystawienie faktury po wej軼iu w 篡cie zmienionych przepis闚; jednocze郾ie kwota brutto wynagrodzenia umownego, okre郵ona w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona, przy czym kwota netto pozostanie bez zmian;
b) zmiany wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto嗆 wzrostu ca趾owitego kosztu Wykonawcy wynikaj帷ego ze zwi瘯szenia wynagrodze os鏏 bezpo鈔ednio wykonuj帷ych zam闚ienie do wysoko軼i zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzgl璠nieniem wszystkich obci捫e publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; w przypadku takiej zmiany Wykonawca przed這篡 Zamawiaj帷emu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownik闚, dla kt鏎ych ma zastosowanie zmiana, wraz z kalkulacj koszt闚 wynikaj帷 z przedmiotowej zmiany;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne – je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonania zam闚ienia przez Wykonawc; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto嗆 wzrostu ca趾owitego kosztu Wykonawcy, jakie b璠zie on zobowi您any dodatkowo ponie嗆 w celu uwzgl璠nienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os鏏 bezpo鈔ednio wykonuj帷ych zam闚ienie na rzecz Zamawiaj帷ego; w przypadku takiej zmiany Wykonawca przedk豉da Zamawiaj帷emu wykaz personelu, kt鏎y realizuje przedmiot umowy i dla kt鏎ego ma zastosowanie zmiana, wraz z kalkulacj koszt闚 wynikaj帷 z przedmiotowej zmiany;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko軼i wp豉t do pracowniczych plan闚 kapita這wych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 4 pa寮ziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita這wych (Dz. U. 2020, poz. 1342); ci篹ar udowodnienia le篡 po stronie Wykonawcy, je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonania zam闚ienia przez Wykonawc.
5. W sytuacji zmiany (zmniejszenia lub zwi瘯szenia) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany koszt闚 zwi您anych z realizacj zam闚ienia (waloryzacja) – art. 439 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y okre郵a, 瞠:
a) pierwsza zmiana wynagrodzenia mo瞠 nast徙i po up造wie 6 miesi璚y od dnia zawarcia umowy;
(...)
Ze wzgl璠u na ograniczon ilo嗆 miejsca w tym polu, szczeg馧owy opis zmian przewidywanych w umowie zawarty jest w projektowanych Postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-01 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://umpila.ezamawiajacy.pl/pn/umpila/demand/137824/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 10:10

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-12-28

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1.Przedmiot zam闚ienia nie na mo瞠 by podzielony na cz窷ci z przyczyn technicznych i ekonomicznych.
2. Na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497) z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego zamawiaj帷y wykluczy:
a) wykonawc wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego;
b) wykonawc, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o
zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego;
c) wykonawc, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295) jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.