eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › "ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG RATOWNICTWA WODNEGO W CHEŁMSKIM PARKU WODNYM PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY"Ogłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG RATOWNICTWA WODNEGO
W CHEŁMSKIM PARKU WODNYM PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CHEŁMSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CHEŁMIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Chełmski Park Wodny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110256409

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 133A

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 825707904

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@parkwodnychelm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.parkwodnychelm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Przedmiotem działalności jest działalność sportowa, rekreacyjna i rozrywkowa.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG RATOWNICTWA WODNEGO
W CHEŁMSKIM PARKU WODNYM PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-546ba47d-89cf-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00508510

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076793/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług ratownictwa wodnego, w Chełmskim Parku Wodnym w okresie 12 miesięcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

parkwodnychelm.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: parkwodnychelm.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres e-mail: przetargi@parkwodnychelm.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://parkwodnychelm.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału; a)Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiającego https://parkwodnychelm.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: a)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; d)Włączona obsługa JavaScript;e)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawców (Dz. U. z 2020, poz. 2415 ze zm.). Wymagania techniczne oraz organizacyjne, dotyczące komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami, zasady funkcjonowania platformy zakupowej Marketplanet, a także sposób składania ofert oraz zamieszczania przez Wykonawców wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, odwołań oraz informacji określa również Instrukcja dla Wykonawców, dostępna na Platformie Zakupowej Marketplanet w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:a)dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, b)dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpis. Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące korespondencji, wymagań podpisu elektronicznego zawarte są w SWZ znajdującej sie na stronie prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, ul. Lubelska 133 A, 22-100 Chełm przetwarza dane zawarte w ofertach złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym podane dane znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, Krajowym Rejestrze Karnym), w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy PZP. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”), są danymi osobowymi.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie ul. Lubelska 133 A, 22-100 Chełm, tel. (082) 570 79 04, zwane dalej: CHPWiTM Sp. z o.o.; Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP;udostępnienie danych osobowych, o którym mowa w poprzednim zdaniu, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, ul. Lubelska 133 A, 22-100 Chełm przetwarza dane zawarte w ofertach złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym podane dane znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, Krajowym Rejestrze Karnym), w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy PZP. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”), są danymi osobowymi.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie ul. Lubelska 133 A, 22-100 Chełm, tel. (082) 570 79 04, zwane dalej: CHPWiTM Sp. z o.o.; Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP;udostępnienie danych osobowych, o którym mowa w poprzednim zdaniu, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 35/2023/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratownictwa wodnego, rozumianych jako zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się, przebywających, uprawiających sport lub rekreację na obszarze wodnym zlokalizowanym na terenie Chełmskiego Parku Wodnego, w szczególności osób korzystających z atrakcji wodnych, oraz prowadzenie działań ratowniczych na terenie Obiektu w tym udzielanie pomocy przedlekarskiej osobom przebywającym w Obiekcie, w godzinach pracy Parku, przez okres 12 miesięcy, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i przypisanymi im zakresami obowiązków i odpowiedzialności, zgodnie z obowiązującymi zasadami i warunkami określonymi, w przepisach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

75250000-3 - Usługi straży pożarnej oraz ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-03 do 2025-01-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena oferty [C]
doświadczenie ratowników [DR]
- ilość osób, którymi Wykonawca dysponuje, a które będą wykonywały ratownictwo wodne w obiekcie Chełmski Park Wodny, i które posiadają większe 12 miesięczne (udokumentowane) doświadczenie zawodowe, w wykonywaniu ratownictwa wodnego
doświadczenie koordynatora [DK] –
ilość osób, którymi Wykonawca dysponuje, a które będą pełnić funkcję osób kierujących pracownikami, pełniących funkcję koordynatora (kierownika ekipy), sprawującymi nadzór, odpowiedzialnymi za koordynację, kontrolę jakości usług i kontakty z zamawiającym, które posiadają większe niż 2 letnie (udokumentowane) doświadczenie zawodowe na stanowisku osoby kierującej pracownikami wykonującymi ratownictwo wodne

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie ratowników [DR] - ilość osób, którymi Wykonawca dysponuje, a które będą wykonywały ratownictwo wodne w obiekcie Chełmski Park Wodny, i które posiadają większe 12 miesięczne (udokumentowane) doświadczenie zawodowe, w wykonywaniu ratownictwa wodnego

4.3.6.) Waga: 26

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie koordynatora [DK] – ilość osób, którymi Wykonawca dysponuje, a które będą pełnić funkcję osób kierujących pracownikami, pełniących funkcję koordynatora (kierownika ekipy), sprawującymi nadzór, odpowiedzialnymi za koordynację, kontrolę jakości usług i kontakty z zamawiającym, które posiadają większe niż 2 letnie (udokumentowane) doświadczenie zawodowe na stanowisku osoby kierującej pracownikami wykonującymi ratownictwo wodne

4.3.6.) Waga: 14

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej
i zawodowej.
2.1. Zamawiający uzna wskazany w ust. 2 warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę ratownictwa wodnego, która była świadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, o wartości brutto co najmniej 400.000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT) w zakresie świadczenia usług ratownictwa wodnego w parkach wodnych lub krytych pływalniach,
2) dysponuje lub będzie dysponował:
a) ratownikami wodnymi, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnymi za świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia, w ilości co najmniej 15 osób, która zapewni realizację zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2a do SWZ), z których każda będzie posiadać minimum 12 miesięczne doświadczenie w zakresie świadczenia usług ratownictwa wodnego w parkach wodnych lub krytych pływalniach,
b) w tym co najmniej dwiema osobami pełniącymi funkcję koordynatora (kierownika ekipy) sprawującymi nadzór nad osobami, o których mowa powyżej, odpowiedzialnymi za koordynację, kontrolę jakości usług i kontakty z Zamawiającym, posiadającymi minimum 24 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku osoby kierującej pracownikami/innymi osobami wykonującymi usługi ratownictwa wodnego.
Ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialne za świadczenie usług, będą musiały posiadać aktualne uprawnienia wymagane przepisami prawa (Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku – w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz spełniać wymagania określone w art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2023, poz. 1541 ze zmianami).
2.2. Zamawiający wymaga, aby ratownicy i koordynatorzy realizujący zamówienie posługiwali się językiem polskim w stopniu niezbędnym do prawidłowej realizacji powierzonych czynności. W przypadku osób niebędących obywatelami polskimi, wymagana jest komunikatywna znajomość języka polskiego, potwierdzona Certyfikatem B2 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych, opisane w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023, poz. 334) w art. 29 regulują sposób sprawdzenia znajomości języka polskiego osoby, której kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu regulowanego (a takim jest zawód ratownika) podlegają uznaniu i jest zobowiązana posiadać znajomość języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania danego zawodu regulowanego albo danej działalności regulowanej. Zgodnie z ust. 4 Ustawy osoba taka może potwierdzić znajomość języka polskiego przez przedłożenie właściwemu organowi dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania danego zawodu regulowanego albo danej działalności regulowanej, wydanego przez uprawniony podmiot działający w Rzeczpospolitej Polskiej w innym państwie członkowskim, w szczególności świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu maturalnego w języku polskim lub dyplomu ukończenia studiów prowadzonych w języku polskim, albo przez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzonego przez właściwy organ. Zamawiający wskazał na Certyfikat B2 wydawany przez Państwową Komisję do spraw poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na podstawie ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim, a ten można uzyskać bez zdawania egzaminu w przypadku opisanym w art.11 a ust.4, jeżeli Osoba, o której mowa w ust. 1 (Cudzoziemiec lub obywatel polski na stałe zamieszkały za granicą), będąca absolwentem szkoły wyższej, która ukończyła studia w języku polskim, albo szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej, która posiada świadectwo dojrzałości, działających w systemie edukacji Rzeczpospolitej Polskiej, po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty za wydanie certyfikatu otrzymuje certyfikat bez konieczności zdawania egzaminu (wyrok z dnia 17 maja 2023 r. sygn. akt: KIO 1241/23).
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
3.1. warunek określony w pkt. 2.1 ppkt 1) powyżej musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),
3.2. warunek określony w pkt. 2.1 ppkt 2) powyżej zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia warunek albo Wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami.
4. Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż: 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 SWZ.
2.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.3., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
2.5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 2.1, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
2.6. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pkt. 2.3. oraz 2.4 stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

a) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych tj.:
- aktualną decyzję administracyjną ministra właściwego do spraw wewnętrznych, udzielającą zgody do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 714 ze zm.),
- wpis do Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie lubelskim, co zapewnia ciągłość obsługi ratowniczej w przypadkach losowych;

b) zdolności technicznej i zawodowej,
Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
- wykaz wykonanych usług zgodnie ze wzorem przedstawionym w Załączniku nr 4 do SWZ wraz
z dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
- wykaz osób zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4a do SWZ.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych:
- opłaconej polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Zamawiający dopuszcza złożenie innego podmiotowego środka dowodowego, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa w pkt 4, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie warunku opisanego w Rozdziale XIII pkt. 4) SWZ.
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wskazano, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawcy(ców) wniesienia wadium w wysokości: 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 oraz ust. 2 PZP.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski S.A., nr rachunku: 37 1020 3147 0000 8502 0105 9740. Tytuł przelewu: „Wadium – Postępowanie pn. ,,Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w Chełmskim Parku Wodnym przez okres 12 miesięcy’’.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Zaleca się wskazanie w treści dokumentu adresu e-mail, na który Zamawiający będzie mógł ewentualnie przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
8. Zasady zwrotu wadium zawarto w art. 98 PZP.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 PZP, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
9.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
9.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.
9.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
10. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w innej dopuszczonej formie niż pieniężna dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi dla niego przepisami.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem Umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości całkowitej ceny oferty.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2023 poz. 462).
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996r.
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 37 1020 3147 0000 8502 0105 9740, tytuł przelewu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Postępowanie pn. ,,Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego
w Chełmskim Parku Wodnym przez okres 12 miesięcy’’.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 6.
8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
9. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w innej dopuszczonej formie niż pieniężna dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi dla niego przepisami i powinien zapewniać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie i na rzecz Zamawiającego, nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania, w związku z tym, że Wykonawca, z którym podpisano umowę nie wykonał jej lub wykonał ją nienależycie.
10. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
12. Wypłata, o której mowa w ust. 12 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w walucie polskiej (zł).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w szczególności w przypadku:
1) zmiany obowiązujących przepisów, mających wpływ na usługi objęte przedmiotem Umowy,
2) wystąpienia innych okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
3) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2 PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,
4) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- i zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne obrazujące wpływ zmiany na koszt wykonania zamówienia.
Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w pkt 4, wyznaczy datę podpisania aneksu do Umowy.
4. Zmiana Umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do Umowy.
5. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego i tym podobnych zmianach Wykonawca
powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://parkwodnychelm.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż Załącznik nr 1 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu.
Wraz z ofertą Wykonawca składa:
2) Kalkulację oferty – Wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca - wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Podmiot udostępniający zasoby – o ile dotyczy - wzór stanowi Załącznik nr 3a do SWZ.
5) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia – o ile dotyczy.
7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – wzór oświadczenia w przypadku składania zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
8) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wykonania dostaw lub usług - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5a do SWZ – o ile dotyczy.
9) Dowód wniesienia wadium.

UWAGA:
Wykonawca NIE SKŁADA wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdz. XIII pkt 2 i 3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.