eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miękinia › Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miękinia w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miękinia w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miękinia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935046

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 41

1.5.2.) Miejscowość: Miękinia

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-330

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 717359228

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miekinia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miekinia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.miekinia.pl/m,13802,postepowania-o-zamowienia-publiczne-w-roku-2022.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miękinia w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ca0a054-723a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00508121

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007104/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miękinia w roku 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473719/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KRO.ZP.271.31.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic i dróg publicznych, administrowanych budynków, obiektów sportowych należących do Gminy Miękinia w roku 2023.
2. Dostarczanie energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2022 r. Nr 93, poz. 2007 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2022 r. poz. 27).
3. Zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w ilości 1 188 548,90 kWh w terminie od dnia
01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. do punktów poboru energii elektrycznej zgodnie z
Załącznikiem nr 1 i nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.
4. Szczegółowe zużycie energii:
Zakres przedmiotu obejmuje zakup energii elektrycznej do 156 punktów poboru
energii- oświetlenia drogowego oraz do trzech lokali komunalnych, siedmiu remiz strażackich,
dwóch budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Miękini oraz jedenastu obiektów
sportowych.
Szacunkowa ilość dostarczanej energii:
- energia rozliczana całodobowo – 153 378,50,00 kWh
- energia w strefie ( nocnej ) – 1 035 170,40 kWh
5. ostawa energii elektrycznej realizowana będzie na podstawie umowy sprzedaży energii
elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo energetyczne.
6. Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
7. Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną czynną zgodnie z obowiązującymi standardami
jakościowymi obsługi odbiorców, określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie
ustawy Prawo energetyczne.
8. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca jest zobowiązany posiadać obowiązujące przez cały okres realizacji niniejszego
zamówienia umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Tauron Dystrybucja S.A.
umożliwiające zawarcie skutecznych umów dla wszystkich punktów poboru objętych w SWZ,
umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do
punktów poboru energii elektrycznej.
10. Zamawiający informuje, iż dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej, procedura zmiany
sprzedawcy jest przeprowadzana po raz kolejny, za wyjątkiem punktów poboru energii elektrycznej
wskazanych w Załączniku Nr 1 i 2, przy których wskazano rodzaj umowy „KOMPLEKSOWA”.
11. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane we Wzorze
Umowy (Część III SWZ).

UWAGA:
Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku Zamawiający jest w grupie podmiotów/odbiorców uprawnionych do skorzystania z maksymalnej ceny prądu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż dnia 12.02.2022 r. do godz. 09:00, czyli terminu wyznaczonego na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta.
Uzasadnienie prawne:
Podstawą przedmiotowego rozstrzygnięcia jest norma prawna wywodzona z treści przepisu art. 255 pkt 1 Pzp. Zgodnie z powyższym zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.