eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wąsosz › "Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Wąsosz wraz z zapewnieniem opieki w terminie styczeń - grudzień 2023 r."Ogłoszenie z dnia 2022-12-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Wąsosz wraz z zapewnieniem opieki w terminie styczeń – grudzień 2023 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wąsosz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050617

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 17

1.5.2.) Miejscowość: Wąsosz

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-210

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: (65) 543 78 50

1.5.8.) Numer faksu: (65) 543 78 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@wasosz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wasosz.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/wasosz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Wąsosz wraz z zapewnieniem opieki w terminie styczeń – grudzień 2023 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-124fa51b-6fd5-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00508083

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029474/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Wąsosz oraz zapewnieniem opieki w terminie styczeń - grudzień 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465025/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BI.271.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 833333,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przewozach dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Wąsosz wraz zapewnieniem opieki, do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Wąsosz wraz z odwozem po zakończonych zajęciach szkolnych do miejsc zamieszkania. Przewozy będą świadczone na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 295) z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z imiennym, szkolnym biletem miesięcznym oraz opiekunów z biletem (cena biletów zostanie ustalona w niniejszym postępowaniu).
Przejazdy będą realizowane środkami komunikacji publicznej realizowanymi w ramach linii regularnych – publicznych na trasach określonych w załączniku nr 8 do SWZ, na utworzonych przez Wykonawcę liniach. Przewozy będą świadczone w terminie styczeń - grudzień 2023 r., we wszystkie dni nauki szkolnej, tj. w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, a także innych przerw od zajęć, w szczególności przerw od zajęć stacjonarnych spowodowanych pandemią. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SWZ oraz załączniku nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1006944,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1006944,91 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1006944,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Milla Spółdzielnia w Lesznie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 697-23-14-953

7.3.3) Ulica: ul. Towarowa 1

7.3.4) Miejscowość: Leszno

7.3.5) Kod pocztowy: 64-100

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1. Publiczny Transport Ciężarowo-Osobowy Jan Lis Spółka Jawna, ul. Słowiańska 6, 64-100 Leszno
2. Sebastian Lewicki AS-BUS, Czarnoborsko 3, 56-210 Wąsosz

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1087500,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.