eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miechów › "Zimowe utrzymanie dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w sezonie 2023/2024"Ogłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w sezonie 2023/2024”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miechów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000523940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 25

1.5.2.) Miejscowość: Miechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@miechow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miechow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w sezonie 2023/2024”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a9aa55d-89ca-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00507781

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041297/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta Miechów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/miechow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/miechow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
poprzez Platformę, dostępną pod adresem: www.platformazakupowa.pl/miechow
postępowanie: ID 849412

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdz. II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.19.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 270000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 1: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych wymienionych w załączniku nr 7a przy użyciu pługo piaskarki ”
Przedmiot postępowania polega na świadczeniu usługi mającej na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu za pomocą pługo - piaskarki na drogach. Działania te mają zapewnić utrzymanie drogi w stanie nadającym się do bezpiecznego korzystania przez jej użytkowników.

• Zimowe utrzymanie winno być przygotowywane wg standardu:
- jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
- śliskość zimowa zwalczana i likwidowana poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą (30% soli / 70% piasku),
- odśnieżanie, zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej realizowane poprzez użycie sprzętu drogowego wskazanego w ofercie, tj. pługo – piaskarki (wraz z mieszanką),
- wykonanie prac odśnieżania, zwalczania i likwidacji śliskości zimowej dróg ma być każdorazowo potwierdzane osobie nadzorującej.
• Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie łączności za środkami transportu w relacji dysponent – środek transportu poprzez telefon komórkowy.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczania do zimowego utrzymania tylko części danego odcinka drogi zawartego w załączniku nr 7a do SWZ.
Wykonawca złoży ofertę za 1 km w/w usługi wraz z kosztem mieszanki. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn godzin wykonanej usługi oraz ceny jednostkowej za 1km podanej w ofercie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-12-13 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1. CENA (C) – waga kryterium 60 %;
1.2. Czas reakcji na podjęcie działań zimowego utrzymania „T” - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na podjęcie działań zimowego utrzymania „T”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 2: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych wymienionych w załączniku nr 7b przy użyciu pługo piaskarki”
Przedmiot postępowania polega na świadczeniu usługi mającej na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu za pomocą pługo - piaskarki na drogach. Działania te mają zapewnić utrzymanie drogi w stanie nadającym się do bezpiecznego korzystania przez jej użytkowników.
• Zimowe utrzymanie winno być przygotowywane wg standardu:
- jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
- śliskość zimowa zwalczana i likwidowana poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą (30% soli / 70% piasku),
- odśnieżanie, zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej realizowane poprzez użycie sprzętu drogowego wskazanego w ofercie, tj. pługo – piaskarki (wraz z mieszanką),
- wykonanie prac odśnieżania, zwalczania i likwidacji śliskości zimowej dróg ma być każdorazowo potwierdzane osobie nadzorującej.
• Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie łączności za środkami transportu w relacji dysponent – środek transportu poprzez telefon komórkowy.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczania do zimowego utrzymania tylko części danego odcinka drogi zawartego w załączniku nr 7b do SWZ.
Wykonawca złoży ofertę za 1 km w/w usługi wraz z kosztem mieszanki. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn godzin wykonanej usługi oraz ceny jednostkowej za 1km podanej w ofercie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-12-13 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1. CENA (C) – waga kryterium 60 %;
1.2. Czas reakcji na podjęcie działań zimowego utrzymania „T” - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na podjęcie działań zimowego utrzymania „T”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 3: „Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych przy użyciu ciągnika”
Przedmiot postępowania polega na świadczeniu usługi mającej na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu za pomocą ciągnika z napędem na 2 osie na drogach wymienionych w załączniku nr 7c do SWZ. Działania te mają zapewnić utrzymanie drogi w stanie nadającym się do bezpiecznego korzystania przez jej użytkowników.

• Zimowe utrzymanie winno być przygotowywane wg standardu:
- odśnieżanie, zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (usunięcie z nawierzchni drogi ubitego śniegu) realizowane poprzez użycie sprzętu drogowego wskazanego w ofercie;
- jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
- wykonanie prac odśnieżania, zwalczania śliskości zimowej dróg należy każdorazowo potwierdzać osobie nadzorującej.
• Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie łączności za środkami transportu w relacji dysponent – środek transportu poprzez telefon komórkowy.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczania do zimowego utrzymania tylko części danego odcinka drogi zawartego w załączniku nr 7c do SWZ.
Wykonawca złoży ofertę za 1 km w/w usługi. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn godzin wykonanej usługi oraz ceny jednostkowej za 1km podanej w ofercie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-12-13 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1. CENA (C) – waga kryterium 60 %;
1.2. Czas reakcji na podjęcie działań zimowego utrzymania „T” - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na podjęcie działań zimowego utrzymania „T”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 4: „Zimowe utrzymanie czystości i porządku na wszystkich ulicach, chodnikach i zieleńcach stanowiących własność Gminy Miechów, zlokalizowanych na os. Parkowym w Miechowie”
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa mająca na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu na wszystkich drogach i chodnikach na os. Parkowym w Miechowie, w szczególności:
• śliskość zimowa zwalczana i likwidowana poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą (30% soli /70% piasku) - codziennie, na bieżąco;
• zbieranie liści z dróg, chodników i parkingów, grabienie trawników – na bieżąco;
• zamiatanie chodników, dróg dojazdowych, parkingów, krawężników – na bieżąco jednak nie rzadziej niż 3 razy w miesiącu;
• opróżnianie koszy ulicznych na śmieci oraz unieszkodliwianie wszystkich odpadów powstałych w związku z realizowanym zamówieniem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zleceniodawcę - na bieżąco;
• prace pielęgnacyjno - porządkowe gminnych terenów zielonych na os. Parkowym, w tym karczowanie samosiewek drzew i krzewów – w miarę zaistniałych potrzeb.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie łączności za środkami transportu w relacji dysponent – środek transportu poprzez telefon komórkowy.
Wykonawca złoży ofertę za 1 miesiąc świadczonej usługi. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-12-07 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1. CENA (C) – waga kryterium 60 %;
1.2. Czas reakcji na podjęcie działań zimowego utrzymania „T” - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na podjęcie działań zimowego utrzymania „T”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego poniżej warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 4. zdolności technicznej lub zawodowej :
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi dysponować:
a) w zadaniu częściowym nr 1 i nr 2:
- pługo-piaskarką;
b) w zadaniu częściowym nr 3:
- ciągnikiem z napędem na 2 osie;
c) w zadaniu częściowym nr 4:
Zamawiający nie precyzuje warunków udziału.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy dotyczące informacji o istnieniu z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji w postępowaniu w rozumieniu ustawy z wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz sprzętu (w zadaniach częściowych nr 1 do nr 3) potwierdzający warunek udziału, o którym mowa w Rozdziale VII - załącznik nr 5 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do SWZ - WZÓR UMOWY

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/miechow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.