eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opoczno › Przygotowanie i dostawa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w OpocznieOgłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dostawa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304272

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego W Opocznie, ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno

1.5.2.) Miejscowość: Opoczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 754 48 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ulawalczak@szpitalopoczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.szpitalopoczno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostawa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43a25630-89cc-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00507447

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074709/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Przygotowanie i dostawa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów 2 dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalopoczno.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.szpitalopoczno.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem
Platformy on-line działającej pod adresem https://szpitalopoczno.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Korespondencja” lub elektronicznie
na adres e-mail: zamowienia2@szpitalopoczno.pl lub ulawalczak@szpitalopoczno.pl
2. Postępowanie prowadzone jest na Platformie pod nazwą: Przygotowanie i dostawę całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM.
EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNIE: https://szpitalopoczno.ezamawiajacy.pl lub na https://oneplace.marketplanet.pl
5. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl oraz uznaje go za wiążący.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Po wybraniu opcji ,,Przystąp do
postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl , gdzie zostanie powiadomiony o możliwości
zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres
e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,Zarejestruj się”
7. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z
potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
8. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy. Za dzień przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
,,Korespondencja”.
9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego uważa się za dokumenty złożone w
terminie, jeżeli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu ( godziny pracy Zamawiającego: 07:30 –
15:05 w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail
Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy
za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień, oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
UWAGA - więcej informacji w części XI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 22/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i dostawę całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami wraz z przypisanym im znaczeniem:
- najniższa cena – 60 %
- odległość kuchni Wykonawcy od siedziby Zamawiającego - 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość kuchni od siedziby zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
- aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wydane przez właściwy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
- dokument potwierdzający posiadanie wdrożenia i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności HACCP - Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli złoży oświadczenie o posiadaniu pracownika z
kwalifikacjami zawodowymi w zawodzie dietetyka z uprawnieniami do sporządzania diet szpitalnych na dzień składania ofert;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a)
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020 r. poz. 1076 i 1086)
b) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu– zgodnie z załącznikiem nr 2 do swz;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
b) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu– zgodnie z załącznikiem nr 2 do swz;
c) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wydane przez właściwy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
d) Dokument potwierdzający posiadanie wdrożenia i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności HACCP - Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.
e) Oświadczenie o posiadaniu pracownika z kwalifikacjami zawodowymi w zawodzie dietetyka z uprawnieniami do sporządzania diet szpitalnych na dzień składania ofert;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. VII.1. SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą:
a) zmiany nazwy firmy Wykonawcy i Zamawiającego ;
b) zmiany adresu siedziby firmy Wykonawcy i Zamawiającego;
c) zmiany konta bankowego Wykonawcy i Zamawiającego;
d) zmiany określające sposób wykonania usługi – w przypadku, w którym będzie to służyć podniesieniu standardu wykonania przedmiotu zamówienia, dostosowania do potrzeb Zamawiającego lub wynikające z czynników zewnętrznych i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ, ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy,
e) zmiany technologii wykonania usługi lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w umowie lub wynikające z czynników zewnętrznych oraz nie zwiększą wynagrodzenia Wykonawcy,
f) zmiany umowy są konieczne na skutek przepisów prawa lub nakazów instytucji kontrolnych,
g) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę z tym , że cena netto nie może ulec podwyższeniu – Strony zmienią umowę w zakresie wynagrodzenia w terminie 30 dni od wejścia w życie właściwych przepisów; wynagrodzenie wykonawcy w razie zmiany przepisów może zostać zarówno podwyższone jak i obniżone,
h) niewyczerpania całości szacunkowej ilości posiłków w okresie, na jaki umowa została zawarta, jak również nieprzekroczenia wartości szacunkowej umowy określonego w § 5 ust. 1 w tym okresie
- w tych sytuacjach okres obowiązywania umowy dostawy może ulec przedłużeniu na wniosek Zamawiającego maksymalnie o 3 (słownie: trzy) miesiące, a Wykonawca tym wnioskiem jest związany;
i) przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami Załącznika nr 6 do SWZ do umowy, przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy.
j) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę,
k) zmiany lokalizacji przygotowania posiłków w stosunku do tej określonej w § 2 ust. 5 pod warunkiem zachowania wymagań określonych w umowie w nowej lokalizacji oraz zachowania odległości nowej lokalizacji od siedziby Zamawiającego nie większej niż odległość pomiędzy lokalizacją określoną w § 2 ust. 5 a siedzibą Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 17.
3. Zmiany do umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem ust. 2 lit. (h), mogą nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i będą mogły być wprowadzone za zgodą stron w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Numeracja jak w umowa-projekt

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://szpitalopoczno.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.