eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › Usługa całodobowej ochrony i dozoru mienia w obiekcie i na terenach zewnętrznych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dla Aquapark PolkowiceOgłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa całodobowej ochrony i dozoru mienia w obiekcie i na terenach zewnętrznych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dla Aquapark Polkowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Aquapark Polkowice- Regionalne Centrum Rekreacyjno- Rehabilitacyjne S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390604980

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młyńska 4

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@aquapark.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.aquapark.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Rekreacyjno-Rehabilitacyjna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa całodobowej ochrony i dozoru mienia w obiekcie i na terenach zewnętrznych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dla Aquapark Polkowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b556edb-851f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00507407

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sidaspzp.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sidaspzp.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej SIDAS PZP ( https://sidaspzp.pl/ ).
Instrukcja użytkowania platformy dla Wykonawców dostępna jest po zalogowaniu się. Korzystanie z
Platformy przez
Wykonawcę jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.
Wykonawca celem złożenia oferty bezpłatnie rejestruje się na Platformie pod wyżej wymienionym
adresem klikając przycisk „DOŁĄCZ DO NAS”. Wykonawca rejestrując się zapoznaje się i akceptuje
warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za
wiążący. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej, zostały opisane w instrukcji użytkowania platformy dla Wykonawców. Sposób
sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 Pzp. Wykonawca, przystępując do
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z platformy
zakupowej, tj. SIDAS PZP, określone w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej SIDAS PZP
oraz zobowiązuje się, korzystając z platformy, przestrzegać
postanowień Regulaminu korzystania z platformy zakupowej SIDAS PZP oraz instrukcji użytkowania
platformy dla Wykonawców. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy
zakupowej SIDAS PZP wynosi 50 MB. Formaty plików wykorzystywanych
przez Wykonawców muszą być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Za datę przekazania
oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków
dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji
sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę ich wpływu na serwer platformy
zakupowej SIDAS PZP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym
dalej „RODO”) informujemy, że: 1)administratorem Pani/a danych osobowych jest AQUAPARK
POLKOWICE – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. ul. Młyńska 4, 59-100
Polkowice 2)administrator wyznaczył IDO, z którym można się kontaktować pod e-mail:
iod@aquapark.com.pl, w siedzibie administratora lub korespondencyjnie na adres administratora
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie ze SWZ.
4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art.74 ustawy Pzp 5)Pani/Pana dane osobowe
przechowywane będą przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczący obowiązku
archiwizacji dokumentów (art. 78 ust. 1 ustawy Pzp oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych); zgodnie z art. 269 ust. 3
ustawy Pzp okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w BZP określa Prezes UZP;
6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp. 7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8)posiada Pani/Pan: a)na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z
tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać
Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia); b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c)na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); ponadto, wystąpienie z żądaniem
ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO; 9)w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w BZP, prawo
dostępu i prawo do sprostowania danych są wykonywane w drodze żądania skierowanego do
zamawiającego. 10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Usługa całodobowej ochrony i dozoru mienia w obiekcie i na terenach zewnętrznych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dla Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.”.


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie usługi całodobowej ochrony i dozoru mienia
w obiekcie i na terenach zewnętrznych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dla Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.”.

2.1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie ważne zezwolenia i koncesje (wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa) do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w §1 ust. 1 Umowy).
2.2 Wykonawca zobowiązuje się do ochrony obiektu i terenów zewnętrznych od poniedziałku do niedzieli – całodobowo.
2.3. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek fizycznej ochrony i dozoru mienia obiektu i terenów zewnętrznych celem zabezpieczenia ich przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem oraz zniszczeniem.
2.4. Pracownik ochrony patroluje cały teren obiektu ze szczególnym uwzględnieniem parkingów, budynkiem Aquaparku oraz czuwa nad bezpieczeństwem osób na chronionym obiekcie.
2.5. Cenne przedmioty, dokumenty pozostawione przez pracowników Zamawiającego lub klientów Wykonawca zabezpieczy, sporządzi protokół oraz przekaże Zamawiającemu.
2.6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania z dołożeniem należytej staranności wszelkich dopuszczalnych
prawem czynności mających na celu skuteczną ochronę obiektu, w tym także niezwłocznego informowania
właściwych służb w przypadku wystąpienia zagrożenia dla obiektu, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną Zamawiającemu będącej następstwem nieuzasadnionej zwłoki w podjęciu ww. czynności.
2.7. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego informowania w formie pisemnej o wydarzeniach
i nieprawidłowościach mogących mieć znaczenie dla realizacji przedmiotu umowy.
2.8. Wykonawca odpowiada za udokumentowane szkody spowodowane kradzieżą lub włamaniem do zamkniętych i zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczeń, które zaistniały w chronionym mieniu
Zamawiającego na skutek nieprzestrzegania Regulaminu Ochranianego Obiektu, zaniechania lub braku chronienia obiektu, wprowadzenia się osób sprawujących ochronę w stan, który uniemożliwia jej pełnienie.
2.9. Wykonawca jest zobowiązany, w ciągu nie dłużej niż dwóch tygodni, od dnia zawarcia umowy opracować Regulamin Wewnętrzny ochranianego obiektu. Regulamin winien zwięźle określać obowiązki pracownika ochrony, sposób pełnienia dyżuru, dokumentację i sposób jej prowadzenia w razie wystąpienia szkody lub innych zdarzeń (tj. kradzież, kradzież z włamaniem, zniszczenie, uszkodzenie, podłożenie ognia, zalanie) i przedłożyć go do zaakceptowania Zamawiającemu w siedzibie Spółki.
2.10. W chronionym Obiekcie zostanie założona książka służb, dzienny i nocny (całodobowy) raport zdarzeń oraz wykaz awarii systemu (monitoringu i systemu pożarowego), w których odnotowany będzie przebieg służb, ważniejsze wydarzenia oraz uwagi z przeprowadzonych kontroli.
2.11. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie dozoru mienia będzie należało w szczególności:
1) udostępnienie podglądu monitoringu osobom upoważnionym oraz służbom uprawnionym (np. Policja),
2) prowadzenie obserwacji systemu monitorowania,
3) zapewnienie ochrony obiektu, mienia – zapobieganie włamaniom, kradzieżom i dewastacjom mienia,
4) nadzorowanie, prowadzenie dokumentacji wydawania i zdawania kluczy,
5) sprawowanie nadzoru nad ruchem osobowym, tj. wejście osób jedynie do tego uprawnionych,
6) sprawdzanie zabezpieczenia drzwi, okien w pomieszczeniach, po godz. 22:00 po zamknięciu obiektu,
7) kontrola ruchu samochodowego na terenach zewnętrznym oraz egzekwowanie parkowania pojazdów tylko
w miejscach do tego wyznaczonych,
8) w trakcie zmiany, co najmniej sześciokrotny obchód przyległego terenu w ciągu jednej ośmiogodzinnej zmiany,
9) bieżące kontrolowanie terenu wokół obiektu,
10) sprawdzanie właściwego zabezpieczenia obiektu oraz prowadzenie kontroli stanu ich zabezpieczenia po godzinach pracy i w dniach wolnych od pracy,
11) nadzór i obsługa urządzeń i systemów alarmowych,
12) powiadomienie służb ratunkowych oraz Zamawiającego o sytuacji zaistnienia zagrożenia,
13) rzetelne prowadzenie dokumentacji pełnienia służby,
14) dokładna znajomość przepisów p. poż. obowiązujących na ochranianym obiekcie i trybu postępowania w sytuacjach zagrożeń,
15) przyjmowanie i wydawanie depozytów z sejfu znajdującego się w pomieszczeniu ochrony.
2.12. Przyjmowanie i zdawanie dyżurów winno być odnotowywane w książce dyżurów i powinno odbywać się po dokonaniu kontroli stanu obiektu w momencie zmiany dyżurów. W tym celu pracownik przejmujący dyżur powinien być 15 minut przed przejęciem dyżuru.
2.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia obsady ochrony trzy razy w okresie obowiązywania umowy o pracowników posiadających zaświadczenie o ukończeniu kursu na imprezy masowe oraz nadzorującego koordynatora z uprawnieniami Kwalifikowanego Pracownika Ochrony w przypadku organizowania imprez okolicznościowych lub masowych na terenie Obiektu. W takim przypadku Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia.
2.14. Pracownicy Wykonawcy przedmiotu zamówienia przebywać będą w obiekcie, w jednolitych, estetycznych strojach dostosowanych do charakteru pracy. Pracownicy Wykonawcy wyposażeni zostaną w identyfikatory imienne oraz środki łączności zapewniające komunikację między centralą monitoringu, a Wykonawcą oraz Zamawiającym.
2.15. W przypadku zauważenia jakichkolwiek zagrożeń, pracownicy Wykonawcy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz odpowiednie służby np. policję, straż pożarną czy pogotowie ratunkowe.
2.16. Wykonawca spośród siebie wyznaczy osobę odpowiedzialną, koordynatora za wykonanie umowy, która na wezwanie Zamawiającego dotrze do siedziby Zamawiającego (lub inna osoba przez niego wyznaczona) w czasie 1 godziny od powiadomienia.
2.17. Ponadto pracownicy Wykonawcy pełniący dyżury zobowiązani są do prowadzenia książki służb, dziennego i nocnego (całodobowego) raportu zdarzeń oraz wykazu awarii systemu (w przypadku monitoringu i systemu pożarowego).

3. Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się w momencie podpisania umowy do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej listy pracującego na obiekcie personelu, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. W przypadku zmian składu personelu nastąpi aktualizacja Załącznika nr 2, bez konieczności zmiany pozostałej treści umowy.
2. Liczba osób umieszczonych na wskazanej w ust. 1 liście jest minimalną ilością osób wykonujących pracę i nie może ona ulec zmniejszeniu do końca trwania umowy.
3. Wykonawca ma obowiązek zatrudnienia personelu wykonującego usługę na warunkach umowy o pracę. Przynajmniej jeden z pracowników musi być wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
4. Wykonawca ma obowiązek utrzymywania stałej obsady ilościowej pracowników bez względu na okresy urlopowe, zwolnienia lekarskie itp. tj. minimum 6 osób - w tym jedna osoba sprawująca nadzór.
5. Osoby, którymi Wykonawca posłuży się przy wykonywaniu przedmiotu umowy posiadać będą każdorazowo aktualne badania lekarskie zaświadczające o braku przeciwwskazań do wykonywania prac objętych umową. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego oraz właściwych urzędów wszystkich dokumentów potwierdzających uprawnienia członków jego personelu do wykonywania usług objętych niniejszą umową.
6. Personel musi zostać przeszkolony przez kompetentną osobę nadzorującą ze strony Wykonawcy (staraniem i na koszt Wykonawcy) przed przystąpieniem do pracy - zarówno w zakresie organizacji pracy, bhp, p. poż., technologii obsługi maszyn i urządzeń służących wykonywaniu usługi oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wykonawca zobowiązany jest również do zapoznania wszystkich osób swojego personelu z wewnętrznymi regulaminami działania obiektu, które to regulaminy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiający w chwili zawarcia niniejszej umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest poinformować swój personel o fakcie pełnego monitoringu obiektu. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży stosowny dokument potwierdzający przeszkolenie zatrudnianego przez siebie personelu w powyższym zakresie.
7. Pracownicy Wykonawcy przebywać będą w obiekcie w jednolitych, estetycznych strojach z naniesioną nazwą lub logo Wykonawcy dostosowanych do charakteru obiektu.
8. W przypadku zauważenia jakichkolwiek zagrożeń pracownicy Wykonawcy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
9. Osoba koordynująca ze strony Wykonawcy zobowiązana jest do niezwłocznego stosowania się do zaleceń, uwag, wskazówek Zamawiającego w zakresie wykonywanych usług.
10. Osoba koordynująca ze strony Wykonawcy winna być osiągalna telefonicznie przez całą dobę oraz na wezwanie Zamawiającego dotrze do siedziby Zamawiającego (lub inna osoba wyznaczona przez osobę koordynującą) w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od powiadomienia.
11. Personel Wykonawcy nie świadczący w danym momencie usług w obiekcie, nie jest uprawniony do przebywania na terenie obiektu.
12. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia trzeźwości osób jego personelu w trakcie wykonywania czynności objętych Umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli trzeźwości personelu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia, iż osoba personelu Wykonawcy jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, Zamawiający powiadomi odpowiednie organy, wydali go poza teren obiektu. Postanowienia poprzedzające stosuje się także w odniesieniu do używania przez personel Wykonawcy innych niż alkohol środków odurzających.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji wskazane zostały w załączniku nr 1 do wzoru umowy i stanowią jej integralną część.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium: Cena oferty brutto: 100%
2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie i w SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:
- posiadanie uprawnień do wykonywania działalności polegającej na ochronie mienia – ważna koncesja wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 poz. 1995 t.j.).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:
- należytą realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej trzech usług ochrony osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej przez okres co najmniej 1 roku, o wartości brutto co najmniej 150.000,00 zł każda

Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu głównych usług oraz dowodów, czy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie oraz oświadczenia.

-możliwość dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia, tj. minimum:
- co najmniej sześciu osób wykonujących usługę całodobowej ochrony i dozoru mienia w obiekcie oraz na terenach zewnętrznych w tym jednej osoby sprawującej nadzór. Przynajmniej jeden z pracowników ochrony musi być wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. VIII. pkt 2 ppkt. 2) i 4) niniejszej SWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
1) każdy z nich wykaże:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania działalności polegającej na ochronie mienia – ważna koncesja wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 poz. 1995 t.j.).

2) co najmniej jeden z nich wykaże:
a) należytą realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej trzech usług ochrony osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej przez okres co najmniej 1 roku, o wartości brutto co najmniej 150.000,00 zł każda

3) łącznie wykażą spełnienie pozostałych warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, tzn. warunek nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą, że zrealizowali w sumie wymaganą przez Zamawiającego ilość zamówień, ale żaden z nich nie zrealizował samodzielnie ilości zamówień wymaganych przez Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w tym również oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na ochronie mienia – ważna koncesja wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 poz. 1995 t.j.).
3) wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 9 do SWZ;
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 10 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do
jego reprezentowania. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku wskazania dostępności powyższych dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Wykonawca przedstawia tłumaczenie tych dokumentów na język polski. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2.
W sytuacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podpisane odpowiednio przez osoby umocowane do reprezentowania tych Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w oparciu o art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – Załącznik nr 4 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w niniejszym punkcie, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia do oferty, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – Załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5000,00zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnosić przelewem na konto Zamawiającego:
PKO Bank Polski nr 35 1020 5226 0000 6102 0780 2855
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na w/w rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Aquapark Polkowice.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z zapisami rozdziału X ust. A pkt. 3 niniejszej SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. A pkt. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o którym mowa w rozdziale X ust. A pkt. 4 niniejszej SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. B pkt. 1 ppkt. 1) niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają z zastrzeżeniem art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, tj. „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane” – co winno mieć odzwierciedlenie w oświadczeniu składanym zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy. Warunki i zasady wprowadzenia zmian do umowy określone zostały w § 14 projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej SIDAS PZP https://sidas.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności faktyczne w trakcie realizacji zamówienia:
- co najmniej sześciu osób wykonujących usługę całodobowej ochrony i dozoru mienia w obiekcie oraz na terenach zewnętrznych w tym jednej osoby sprawującej nadzór. Przynajmniej jeden z pracowników ochrony musi być wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi przepisami prawa. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia.

Sposób weryfikacji zatrudnienia osób o których mowa powyżej, oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w § 4 wzoru umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.