eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnowskie Góry › "Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024r"Ogłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w okresie od 01.01.2024
do 31.12.2024r”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276288702

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pyskowicka 54

1.5.2.) Miejscowość: Tarnowskie Góry

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@zdp.tgory.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.tgory.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarzadzanie Drogami Powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w okresie od 01.01.2024
do 31.12.2024r”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9563b87-88fd-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00507138

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042935/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024r”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/zdp.tgory

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp.tgory/
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania zaleca się aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
1) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ,
2) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
3) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
4) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
5) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia
Pozostałe zgodnie SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach (zwanym dalej ZDP) jest:
DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
W TARNOWSKICH GÓRACH
ul. Pyskowicka 54
42 – 600 TARNOWSKIE GÓRY
tel./fax.: 32 285 48 62, e-mail: zdp@zdp.tgory.pl
www.zdp.tgory.pl
2) Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: zdp@zdp.tgory.pl
3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c i e Rozporządzenia.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) realizacji ustawowych i statutowych zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach;
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach;
c) innych regulowanych odpowiednimi przepisami prawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych;
organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
podmiot, którym przekazanie Pani/Pana danych następuje na podstawie Pani/Pana zgody lub wniosku;
podmioty na podstawie zawartej umowy, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych; inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w ramach dokumentacji prowadzonej przez ZDP
w formie papierowej lub elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4.
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
12) Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.14.30.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie właściwej ochrony fizycznej osób i mienia
realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej na terenie obiektów Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 54, obserwacja monitoringu obiektu oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu tarnogórskiego zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 3 do umowy. Zadania ochronne realizowane są przez pracowników ochrony w oparciu o przepisy określone w Ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. ( t.j. Dz. U. 2021r poz. 1995 ) i przepisy wykonawcze. Pracownicy ochrony wykonując swoje zadania muszą posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) System kontroli obchodów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszym rozdziale SWZ.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w przypadkach o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia)
2) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1497 ze zm.), zwanej dalej „ustawą sankcyjną”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy,
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na ochronie osób i mienia potwierdzone koncesją na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995), ważną w terminie i na obszarze wykonywania przedmiotu zamówienia,
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa – nie dotyczy,
4) zdolność techniczna lub zawodowa - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie co najmniej jedną osobą wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji, posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania oraz w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wystarczające będzie podanie informacji niezbędnych do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu).
3) koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995), ważną w terminie i na obszarze wykonywania przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wystarczające będzie podanie informacji niezbędnych do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu).
3) koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995), ważną w terminie i na obszarze wykonywania przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego lub data i godzina złożenia dokumentu).
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, należy wnieść na rachunek bankowy nr: Bank Millennium S.A. nr rachunku
62 1160 2202 0000 0005 4587 0486 z dopiskiem wadium postępowanie DZP.14.30.10.2023 .
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 98, ust. 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) zmiany osoby wykonującej zamówienie, wskazanej w ofercie w następujących przypadkach:
a) niewywiązywania się z obowiązków lub nienależytego ich wykonywania,
b) choroby lub innych zdarzeń losowych,
c) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych
od Zamawiającego i Wykonawcy (np. rezygnacja).
Nowa osoba musi spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej w stopniu niemniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i posiadać doświadczenie nie mniejsze niż doświadczenie osoby ocenianej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Pozostałe zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w tarnowskich Górach , ul. Pyskowicka 54 42 – 600 Tarnowskie Góry

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.