eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych dla Laboratorium Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.Ogłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych dla Laboratorium Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812046670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mieszka I 7

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-swinoujscie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-swinoujscie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych dla Laboratorium Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93ff57f8-8914-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00507064

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-93ff57f8-8914-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-93ff57f8-8914-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) oraz przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuję wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia. Adres poczty elektronicznej e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy
e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik),
lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/22.1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych dla Laboratorium Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. zgodnie z zapisami SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do całego zamówienia lub jego części, polegać na:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie;
3) technicznych lub zawodowych:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie;
4) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

nieważności.
2. Strony dopuszczają zmiany postanowień niniejszej umowy na podstawie co najmniej jednej z okoliczności wskazanej w art. 455 ustawy Pzp, bądź w niniejszej umowie.
3. Szpital przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku:
1) zmiany ceny zgodnie z postanowieniami ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu;
2) szczególnych okoliczności, takich jak zakończenie produkcji, wystąpienia przejściowego braku towaru
z przyczyn leżących po stronie producenta lub będące następstwem działania organów administracji publicznej, wycofanie towaru z rynku, pojawienia się jego nowej generacji o identycznych parametrach
i nowych opcjach, po wcześniejszym powiadomieniu i za pisemną zgodą Szpitala, dopuszcza się zmianę na towar nowy o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej nie wyższej niż zaoferowanej
w ofercie;
3) zmiany parametrów lub innych cech charakterystycznych dla towaru, w tym zmiany numeru katalogowego, zmiana generacyjna odczynników, zmiana generacji analizatorów, bądź jego nazwy własnej, zmiany sposobu konfekcjonowania po wcześniejszym powiadomieniu i za pisemną zgodą Szpitala;
4) w sytuacji kiedy wyrób medyczny posiada zgodę Ministra Zdrowia na czasowe dopuszczenie do obrotu na terytorium RP i nie jest wyposażony w ulotkę w języku polskim, Szpital wymaga dołączenia ulotki
w języku polskim do każdego zamawianego opakowania.
Wszelkie zmiany w zakresie wymienionym powyżej, w szczególności dotyczące dostarczenia odczynnika równoważnego lub zamiennego, innego niż objęty umową, a także zmiany sposobu konfekcjonowania, wymagają pisemnej zgody Szpitala.
5) zmiany wielkości opakowania z zachowaniem ogólnej ilości odczynnika podanego przez Szpitala. Zmiana wielkości opakowania każdorazowo musi być uzgodniona ze Szpitalem;
6) wprowadzenia tańszego zamiennika o takich samych parametrach i niższej cenie – istnieje możliwość zmiany na tańszy zamiennik o takich samych parametrach i niższej cenie, po wcześniejszym powiadomieniu i za pisemną zgodą Szpitala;
7) zmiany danych teleadresowych Stron zapisanych w umowie;
8) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji postanowień umowy;
9) jeżeli nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.) – nastąpi zmiana w zakresie określenia Stron umowy;
10) zmiany postanowień umowy, związanych z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć
w dniu zawarcia umowy.
7. Strony ponadto dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy Pzp w wyniku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
1) warunkiem powstania uprawnienia do żądania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest zmiana cen materiałów lub kosztów, rozumiana, jako średnia arytmetyczna z dwóch następujących po sobie kwartalnych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikających z komunikatów Prezesa GUS poprzedzających wniosek o waloryzację, wynosząca co najmniej 7%. Przyjmuje się, że wartość inflacji wyliczona zgodnie ze zdaniem pierwszym wpływa na koszt wykonania zamówienia, przy czym waloryzacja następować będzie w wysokości wynoszącej połowę wskaźnika
2) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Szpital, to łącznie 10% w stosunku do pozostałej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 6 umowy (dla danego zadania);
3) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, nie częściej niż co 6 miesięcy od poprzedniej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 07:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-93ff57f8-8914-11ee-b55a-a22b2d7f700e

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.