eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › ZAKUP I DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY ORAZ AKCESORIÓW GOSPODARCZYCH W 2024R.Ogłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP I DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY ORAZ AKCESORIÓW GOSPODARCZYCH W 2024R.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281385396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatkowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 21wog@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://21wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP I DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY ORAZ AKCESORIÓW GOSPODARCZYCH W 2024R.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8a2bc59-8920-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00507041

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00127407/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.20 DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY ORAZ AKCESORIÓW GOSPODARCZYCH

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym
z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „ Zakup
i dostawy środków czystości i higieny oraz akcesoriów gospodarczych w 2024 r.”
nr postępowania 76/SZP/2023;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21WOG-SZP.2712.77.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Jednostka miary Minimalna ilość zamówienia Maksymalna ilość zamówienia Miejsce dostawy:
1. Filtr wody do ekspresów ciśnieniowych szt. 50 175 Magazyn służby żywnościowej 82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 15

2. Serwetki gastronomiczne białe a500 opak 500 1 750
3. Serwetki gastronomiczne kolorowe a20 opak 50 175
4. Ścierka ostra szt. 200 700
5. Worki na śmieci 60 l opak 200 700
6. Worki na śmieci 120 l opak 500 1 750
7. Fartuch ochronny foliowy jednorazowy a100 opak 50 175
8. Rękawice jednorazowe elastyczne a100 opak 100 350
9. Szczotka z tworzywa do mycia HACCP szt. 10 35
10. Ścierka uniwersalna do naczyń szt. 100 350
11. Woreczki śniadaniowe opak 400 1 400
12. Mop kompletny szt. 10 35
13. Szczotka do mycia z tworzywa z rączką szt. 50 175
14. Folia aluminiowa do pieczenia rolka 50 175
15. Wkład do mopa szt. 30 105
16. Woreczki strunowe na próbki żywności 120x180mm z miejscem na opis szt. 2 000 7 000
17. Fartuch z polipropylenu długi rękaw szt. 50 175
18. Szczotka twarda do blatów z tworzywa szt. 10 35
19. Ścierka z mikrofibry szt. 50 175
20. Pojemnik do zgrzewu 1-dzielny 227x187x40 szt. 2 000 7 000
21. Worki na śmieci 180 l opak 100 350
22. Worki na śmieci 240 l opak 100 350
23. Ubranie kuchenne ochronne jednorazowe kpl. 50 175
24. Rękawice termiczne para 5 18
25. Worki do pakowarki próżniowej 25x35cm szt. 500 1 750
26. Dozownik do mydła, płynu dezynfekującego szt. 4 14
27. Dozowniki do ręczników papierowych szt. 4 14
28. Szczotka do szorowania "żelazko" szt. 50 175
29. Worki do mrożenia produktów spożywczych opak 50 175
30. Folia spożywcza 45cmx300m rolka 30 105
31. Folia STRETCH rolka 100 350
32. Gąbka kuchenna zmywak szt. 500 1 750
33. Reklamówki jednorazowe opak 200 700 Magazyn służby żywnościowej 82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 15

34. Ręcznik kuchenny w rolce rolka 2 000 7 000
35. Papier pakowy do kontaktu z żywnością w arkuszach 70x100 kg 10 35
36. Pojemnik do zgrzewu 2-dzielny 227x187x50 szt. 2 000 7 000
37. Folia PP do zgrzewu 180mm x 250m rolka 2 7
38. Folia PP do zgrzewu 185mm x 200m rolka 2 7
39. Ściągacz do wody szt. 10 35
40. Drążek do ściągacza wody szt. 10 35
41. Szczotka zmiotka szt. 10 35
42. Zamiatacz z trzonkiem szt. 10 35
43. Taśma spinająca 12mm 3000m rolka 2 7
44. Zapinka do taśmy spinającej 13mm a3000 opak 2 7
45. Mydelniczka zamykana szt. 800 2 450 Magazyn mundurowy, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 169

Magazyn mundurowy, 14-500 Braniewo ul. Sikorskiego 41

Magazyn mundurowy, 14-300 Morąg al. Wojska Polskiego 16

Magazyn mundurowy, 11-200 Bartoszyce ul. Wojska Polskiego 4
46. Kubek do mycia zębów szt. 800 2 450
47. Szczotka do rąk szt. 800 2 450
48. Szczoteczka do mycia zębów szt. 800 3 500
49. Kosmetyczka na zamek błyskawiczny szt. 800 2 450
50. Szczotka twarda do czyszczenia obuwia szt. 800 1 050
51. Szczotka miękka do czyszczenia obuwia szt. 800 1 050
52. Mazak do pasty do obuwia szt. 800 1 050
53. Woreczek na przybory do czyszczenia obuwia szt. 800 1 050
54. Maszynka jednorazowa do golenia szt. 1 600 2 100

Wymagania wspólne dla zamówienia nr 1:
1. Gwarancja (termin ważności) min. 12 miesięcy na cały asortyment licząc od daty przyjęcia dostawy do magazynu Zamawiającego.
2. W przypadku gdy producent udziela gwarancji dłużej niż 12 miesięcy, gwarancja kończy się
w terminie przez niego ustalonym.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy i wolny od wad.
4. Produkty z pozycji: 1-3, 11, 14, 16, 20, 25, 29-30, 35-38 oznakowane „do kontaktu
z żywnością”;
5. Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem przez zamawiającego prawa opcji tj. opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu do ilości maksymalnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie realizowane będzie z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SWZ. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna i maksymalna stanowią taką samą wielkość oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej Zamawiający nie stosuje prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty dla ilości minimalnych- 60%
2) Przyjęty do realizacji wariant ilości dostaw dla ilości minimalnych - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych”
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Przyjęty do realizacji wariant ilości dostaw dla ilości minimalnych”

3. W kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto dla ilości minimalnych
Liczba punktów = ---------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto dla ilości minimalnych oferty badanej

4. W kryterium „Przyjęty do realizacji wariant ilości dostaw dla ilości minimalnych” oferta uzyska:
L.p. Wariant ilości dostaw

Ilość punktów


1. WARIANT I:
Po jednej dostawie dla ilości minimalnych w trakcie realizacji umowy do każdego z magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
0 pkt
2. WARIANT II:
Po dwie dostawy dla ilości minimalnych w trakcie realizacji umowy do każdego z magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
20 pkt
3. WARIANT III:
Po trzy dostawy dla ilości minimalnych w trakcie realizacji umowy do każdego z magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 30 pkt
4. WARIANT IV –
Po cztery dostawy dla ilości minimalnych w trakcie realizacji umowy do każdego z magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 40 pkt

Wykonawca spośród przedstawionych wariantów wybiera jeden wariant ilości dostaw i stosowną informację zaznacza w tabeli (odpowiednio do części zamówienia) w pkt 4 formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ).
UWAGA:
1) Termin realizacji dostaw dla ilości minimalnych i maksymalnych do każdego
z magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia od dnia przesłania zamówienia przez Zamawiającego wynosi do 10 dni roboczych. Za dzień roboczy Zamawiający rozumie dzień od poniedziałku do piątku.
2) W przypadku braku zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego przyjętego do realizacji wariantu ilości dostaw, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował WARIANT I, w związku z tym otrzyma 0 pkt.
3) Dostawy do magazynów Zamawiającego w godz.:
- poniedziałek - czwartek 8:00-13:00,
- w piątek 8:00-12:00.
5. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjęty do realizacji wariant dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Jednostka miary Minimalna ilość zamówienia Maksymalna ilość zamówienia Miejsce dostawy:
82-300 Elbląg,
ul. Kwiatkowskiego 15
1. Preparat do programowanego mycia pieca konwekcyjno-parowego litr 100 400 Magazyn służby żywnościowej
2. Produkt do usuwania osadów mineralnych litr 300 1 200 Magazyn służby żywnościowej
3. Produkt do ręcznego mycia naczyń litr 2 000 8 000 Magazyn służby żywnościowej
4. Produkt do dezynfekcji powierzchni litr 200 800 Magazyn służby żywnościowej
5. Produkt do dezynfekcji rąk litr 200 800 Magazyn służby żywnościowej
6. Produkt do mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych litr 100 400 Magazyn służby żywnościowej
7. Mydło w płynie antybakteryjne litr 120 480 Magazyn służby żywnościowej
8. Produkt do usuwania tłuszczu i przypaleń litr 100 400 Magazyn służby żywnościowej
9. Produkt do maszynowego mycia naczyń litr 300 1 200 Magazyn służby żywnościowej
10. Produkt do nabłyszczania naczyń w zmywarkach litr 200 800 Magazyn służby żywnościowej
11. Produkt do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej litr 100 400 Magazyn służby żywnościowej
12. Produkt do mycia i dezynfekcji urządzeń litr 120 480 Magazyn służby żywnościowej
13. Produkt do czyszczenia naczyń kuchennych kg 100 400 Magazyn służby żywnościowej
14. Produkt do odtłuszczania powierzchni litr 200 800 Magazyn służby żywnościowej
15. Produkt do czyszczenia aluminium litr 150 600 Magazyn służby żywnościowej
16. Produkt do mycia i czyszczenia sanitariatów litr 80 320 Magazyn służby żywnościowej
17. Preparat do czyszczenia ekspresów ciśnieniowych opak 30 120 Magazyn służby żywnościowej
18. Preparat do odkamieniania ekspresów ciśnieniowych litr 20 80 Magazyn służby żywnościowej
19. Sól do zmiękczaczy wody w tabletkach kg 1 000 4 000 Magazyn służby żywnościowej
20. Preparat do dezynfekcji kratek ściekowych litr 80 320 Magazyn służby żywnościowej
21. Neutralizator zapachów kuchennych. szt. 60 240 Magazyn służby żywnościowej
22. Środek do trudno usuwalnych zabrudzeń do zastosowania w urządzeniach mycia ciśnieniowego litr 100 400 Magazyn służby żywnościowej
23. Preparat do dezynfekcji zbiorników wody litr 80 320 Magazyn służby żywnościowej
24. Płyn do mycia szkła litr 60 240 Magazyn służby żywnościowej
Wykonawca zobowiązuje się:
1. W stosunku do produktów do dezynfekcji powierzchni oraz dezynfekcji rąk, na wezwanie
Zamawiającego, Wykonawca dostarczy pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane
przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2. Na wezwanie Zamawiającego należy dostarczyć certyfikaty zarządzania jakością ISO 9001 i ISO
1400 lub inny certyfikat jakości wydany przez upoważniony organ certyfikacji dla oferowanych produktów przedmiotu zamówienia określonych tym wymogiem.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w cenie oferty następujące zadania w okresie
obowiązywania umowy:
1) Wykonawca z chwilą zawiadomienia przez Zamawiającego o rozpoczęciu przez niego stosowania
środków Wykonawcy, zobowiązuje się zamontować w ciągu 5 dni roboczych od powiadomienia
następujące urządzenia dozujące w wskazanych obiektach kuchennych:
a) Urządzenie ścienne z przyłączem wody ciepłej ¾’’ do pianowo - ciśnieniowego mycia
i dezynfekcji powierzchni roboczych, posadzek i glazury z wężem zbrojnym ok.15-20 mb, odpornym na temp. do 70°C zakończonym pistoletem w obudowie gumowej (lancą) - w ilości 4 szt. we wskazanych obiektach kuchennych:
b) Urządzenie dozujące do sporządzania roztworów roboczych związanych z myciem
i dezynfekcją – system dozowania wyposażony w zawór umożliwiający wybór co najmniej
4 produktów czyszczących 4 szt.:
Specyfikacja techniczna
- ciśnienie robocze 1,76 do 5,86 bar;
- temperatura od 4°C do 40 °C;
- przyłącze wody ½’’;
- dł. węża min.1,5 metra;
- materiał odporny chemicznie.
c) Dozownik produktu myjącego kompatybilny z zaproponowanym produktem do zmywarek typu:
- zmywarka tunelowa Hobart CS-A-12-15SM– 2 szt.
- zmywarka tunelowa Wnterhalter STR110– 3 szt.
- zmywarka kapturowa typu ZKU.10 – 7 szt.
d) Dozownik produktu nabłyszczającego kompatybilny z zaproponowanym produktem do zmywarek
typu:
- zmywarka tunelowa Hobart CS-A-12-15SM– 2 szt.
- zmywarka tunelowa Wnterhalter STR110– 3 szt.
- zmywarka kapturowa typu ZKU.10 – 7 szt.
2) Stały nadzór serwisowy nad sprzętem i dozownikami (zagwarantowanie utrzymania w sprawności
technicznej użyczonych i zainstalowanych u Zamawiającego systemów dozujących), czas reakcji na
zgłoszenie awarii do 48 h przez cały okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3) Dostarczenie wraz z pierwszą dostawą Zamawiającemu planów higieny, instrukcji mycia
i dezynfekcji urządzeń i poszczególnych pomieszczeń kuchennych Zamawiającego dla oferowanych
produktów higieny kuchennej, w formie zalaminowanej, przygotowanej do powieszenia na ściany
kuchni, oraz do wpięcia do dokumentacji HACCP.
4) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w okresie obowiązywania umowy co najmniej
1 szkolenia z zakresu zastosowania oraz bezpiecznego użycia produktów chemicznych objętych
przedmiotem zamówienia (w miejscach montażu elementów systemu dozowania stosowanych
produktów higieny kuchennej określonych w umowie) w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego (tzn. w miejscach, gdzie zainstalowano urządzenia dozujące).
5) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart stanowiskowych
i/lub kart charakterystyki tych środków chemicznych będących przedmiotem zamówienia, do
których są one wymagane oraz innych dokumentów z których jednoznacznie wynika dopuszczenie
produktów do stosowania w gastronomii tj. do bezpiecznych kontaktów z żywnością

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie realizowane będzie z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SWZ. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna i maksymalna stanowią taką samą wielkość oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej Zamawiający nie stosuje prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty dla ilości minimalnych- 60%
2) Przyjęty do realizacji wariant ilości dostaw dla ilości minimalnych - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych”
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Przyjęty do realizacji wariant ilości dostaw dla ilości minimalnych”

3. W kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto dla ilości minimalnych
Liczba punktów = ---------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto dla ilości minimalnych oferty badanej

4. W kryterium „Przyjęty do realizacji wariant ilości dostaw dla ilości minimalnych” oferta uzyska:
L.p. Wariant ilości dostaw

Ilość punktów


1. WARIANT I:
Po jednej dostawie dla ilości minimalnych w trakcie realizacji umowy do każdego z magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
0 pkt
2. WARIANT II:
Po dwie dostawy dla ilości minimalnych w trakcie realizacji umowy do każdego z magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
20 pkt
3. WARIANT III:
Po trzy dostawy dla ilości minimalnych w trakcie realizacji umowy do każdego z magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 30 pkt
4. WARIANT IV –
Po cztery dostawy dla ilości minimalnych w trakcie realizacji umowy do każdego z magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 40 pkt

Wykonawca spośród przedstawionych wariantów wybiera jeden wariant ilości dostaw i stosowną informację zaznacza w tabeli (odpowiednio do części zamówienia) w pkt 4 formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ).
UWAGA:
1) Termin realizacji dostaw dla ilości minimalnych i maksymalnych do każdego
z magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia od dnia przesłania zamówienia przez Zamawiającego wynosi do 10 dni roboczych. Za dzień roboczy Zamawiający rozumie dzień od poniedziałku do piątku.
2) W przypadku braku zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego przyjętego do realizacji wariantu ilości dostaw, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował WARIANT I, w związku z tym otrzyma 0 pkt.
3) Dostawy do magazynów Zamawiającego w godz.:
- poniedziałek - czwartek 8:00-13:00,
- w piątek 8:00-12:00.
5. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjęty do realizacji wariant dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Jednostka miary Minimalna ilość zamówienia Maksymalna ilość zamówienia Miejsca dostaw:
1. Mydło do mycia rąk 100g szt. 5 000 20 000 Magazyn mundurowy, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 169 bud nr 10

Magazyn mundurowy, 14-500 Braniewo ul. Sikorskiego 41 bud nr 53

Magazyn mundurowy, 14-300 Morąg
al. Wojska Polskiego 16 bud nr 45

Magazyn mundurowy, 11-200 Bartoszyce ul. Wojska Polskiego 4 bud nr 9
2. Krem nawilżająco-ochronny do rąk 50ml szt. 5 000 20 000
3. Pasta do obuwia specjalnego z aplikatorem gąbki bezbarwna 125g szt. 200 800
4. Pasta do mycia rąk z dodatkiem trącym 250g szt. 5 000 20 000
5. Pasta do zębów 75ml szt. 1 000 4 000
6. Pianka do golenia 200ml szt. 1 000 4 000
Wymagania wspólne dla zamówienia nr 3:
1. Gwarancja (termin ważności) min. 24 miesięcy na cały asortyment licząc od daty przyjęcia dostawy do magazynu Zamawiającego.
2. W przypadku gdy producent udziela gwarancji dłużej niż 24 miesięcy, gwarancja kończy się w terminie przez niego ustalonym.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy i wolny od wad.
4. Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem przez zamawiającego prawa opcji tj. opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu do ilości maksymalnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie realizowane będzie z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SWZ. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna i maksymalna stanowią taką samą wielkość oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej Zamawiający nie stosuje prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty dla ilości minimalnych- 60%
2) Przyjęty do realizacji wariant ilości dostaw dla ilości minimalnych - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych”
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Przyjęty do realizacji wariant ilości dostaw dla ilości minimalnych”

3. W kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto dla ilości minimalnych
Liczba punktów = ---------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto dla ilości minimalnych oferty badanej

4. W kryterium „Przyjęty do realizacji wariant ilości dostaw dla ilości minimalnych” oferta uzyska:
L.p. Wariant ilości dostaw

Ilość punktów


1. WARIANT I:
Po jednej dostawie dla ilości minimalnych w trakcie realizacji umowy do każdego z magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
0 pkt
2. WARIANT II:
Po dwie dostawy dla ilości minimalnych w trakcie realizacji umowy do każdego z magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
20 pkt
3. WARIANT III:
Po trzy dostawy dla ilości minimalnych w trakcie realizacji umowy do każdego z magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 30 pkt
4. WARIANT IV –
Po cztery dostawy dla ilości minimalnych w trakcie realizacji umowy do każdego z magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 40 pkt

Wykonawca spośród przedstawionych wariantów wybiera jeden wariant ilości dostaw i stosowną informację zaznacza w tabeli (odpowiednio do części zamówienia) w pkt 4 formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ).
UWAGA:
1) Termin realizacji dostaw dla ilości minimalnych i maksymalnych do każdego
z magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia od dnia przesłania zamówienia przez Zamawiającego wynosi do 10 dni roboczych. Za dzień roboczy Zamawiający rozumie dzień od poniedziałku do piątku.
2) W przypadku braku zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego przyjętego do realizacji wariantu ilości dostaw, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował WARIANT I, w związku z tym otrzyma 0 pkt.
3) Dostawy do magazynów Zamawiającego w godz.:
- poniedziałek - czwartek 8:00-13:00,
- w piątek 8:00-12:00.
5. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjęty do realizacji wariant dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Jednostka miary Minimalna ilość zamówienia Maksymalna ilość zamówienia Miejsca dostaw:

1. Czyściwo bawełniane kg 2 500 10 000 Magazyn mundurowy, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 169 bud nr 10
Magazyn mundurowy, 14-500 Braniewo ul. Sikorskiego 41 bud nr 53
Magazyn mundurowy, 14-300 Morąg
al. Wojska Polskiego 16 bud nr 45
Magazyn mundurowy, 11-200 Bartoszyce ul. Wojska Polskiego 4 bud nr 9
860 860 Magazyn uzbrojenia, 82-300 Elbląg ul. Łęczycka 6
Magazyn uzbrojenia, 14-500 Braniewo ul. Sikorskiego 41
Magazyn uzbrojenia, 14-300 Morąg al. Wojska Polskiego 16
Magazyn uzbrojenia, 11-200 Bartoszyce ul. Wojska Polskiego 4
2. Czyściwo bawełniane białe kg 750 750 Magazyn uzbrojenia, 82-300 Elbląg ul. Łęczycka 6
Magazyn uzbrojenia, 14-500 Braniewo ul. Sikorskiego 41
Magazyn uzbrojenia, 14-300 Morąg al. Wojska Polskiego 16
Magazyn uzbrojenia, 11-200 Bartoszyce ul. Wojska Polskiego 4

Wymagania wspólne dla zamówienia nr 4:
1. Gwarancja (termin ważności) min. 12 miesięcy na cały asortyment licząc od daty przyjęcia dostawy do magazynu Zamawiającego.
2. W przypadku gdy producent udziela gwarancji dłużej niż 12 miesięcy, gwarancja kończy się w terminie przez niego ustalonym.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy i wolny od wad.
4. Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem przez zamawiającego prawa opcji tj. opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu do ilości maksymalnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 19620000-8 - Odpady włókiennicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie realizowane będzie z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SWZ. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna i maksymalna stanowią taką samą wielkość oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej Zamawiający nie stosuje prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty dla ilości minimalnych- 60%
2) Przyjęty do realizacji wariant ilości dostaw dla ilości minimalnych - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych”
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Przyjęty do realizacji wariant ilości dostaw dla ilości minimalnych”

3. W kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto dla ilości minimalnych
Liczba punktów = ---------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto dla ilości minimalnych oferty badanej

4. W kryterium „Przyjęty do realizacji wariant ilości dostaw dla ilości minimalnych” oferta uzyska:
L.p. Wariant ilości dostaw

Ilość punktów


1. WARIANT I:
Po jednej dostawie dla ilości minimalnych w trakcie realizacji umowy do każdego z magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
0 pkt
2. WARIANT II:
Po dwie dostawy dla ilości minimalnych w trakcie realizacji umowy do każdego z magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
20 pkt
3. WARIANT III:
Po trzy dostawy dla ilości minimalnych w trakcie realizacji umowy do każdego z magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 30 pkt
4. WARIANT IV –
Po cztery dostawy dla ilości minimalnych w trakcie realizacji umowy do każdego z magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 40 pkt

Wykonawca spośród przedstawionych wariantów wybiera jeden wariant ilości dostaw i stosowną informację zaznacza w tabeli (odpowiednio do części zamówienia) w pkt 4 formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ).
UWAGA:
1) Termin realizacji dostaw dla ilości minimalnych i maksymalnych do każdego
z magazynów określonych w opisie przedmiotu zamówienia od dnia przesłania zamówienia przez Zamawiającego wynosi do 10 dni roboczych. Za dzień roboczy Zamawiający rozumie dzień od poniedziałku do piątku.
2) W przypadku braku zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego przyjętego do realizacji wariantu ilości dostaw, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował WARIANT I, w związku z tym otrzyma 0 pkt.
3) Dostawy do magazynów Zamawiającego w godz.:
- poniedziałek - czwartek 8:00-13:00,
- w piątek 8:00-12:00.
5. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjęty do realizacji wariant dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie, jeśli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych;
2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1), dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu
z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;
3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 2), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony odpowiednio jak w terminie wskazanym w ust. 5 pkt 2);
4) do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych
w art. 118 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostepniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przepisy pkt 2) oraz 3) stosuje się odpowiednio.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
a) dla części zamówienia nr 1 – 3 700,00 PLN;
b) dla części zamówienia nr 1 – 2 300,00 PLN;
c) dla części zamówienia nr 1 – 1 650,00 PLN;
d) dla części zamówienia nr 4 – 920,00 PLN.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie ze wzorem – ZAŁĄCZNIK NR 3 SWZ. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzana za zgodność z oryginałem przez mocodawcę).
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane elektronicznym podpisem, kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia;
2) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT;
3) wystąpi konieczność zmiany umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp.
4) zmiany ilościowe przedmiotu zamówienia (zmniejszenie lub zwiększenie) na inny, pod warunkiem, ze jest objęty umową. O zmianie tej Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 20 dniowym wyprzedzeniem podając zakres zmian,
a Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia powyższego do realizacji. Jeżeli wystąpi znaczna liczba zmian Zamawiający dokona analizy realizacji umowy w związku ze zmianami i opracuje w tym zakresie aneks do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/21wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagany termin wykonania zamówienia:
• dla części zamówienia nr 1 – 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2024 r.;
• dla części zamówienia nr 2 – 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2024 r.;
• dla części zamówienia nr 3 – 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2024 r.;
• dla części zamówienia nr 4 – 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2024 r.;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.