eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żnin › Rozbiórka mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej nr 2337C w m. Wójcin w km 9+443 oraz modernizacja drogi nr 2337C i nr 2303COgłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbiórka mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej nr 2337C w m. Wójcin w km 9+443 oraz modernizacja drogi nr 2337C
i nr 2303C

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092366502

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podgórzyn 62a

1.5.2.) Miejscowość: Żnin

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 523020668

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@znin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zdp.powiatzninski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pełnienie funkcji zarządcy drogi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych w odniesieniu do dróg powiatowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbiórka mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej nr 2337C w m. Wójcin w km 9+443 oraz modernizacja drogi nr 2337C
i nr 2303C

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9073c897-8950-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00506797

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00509701/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Rozbiórka mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej 2337C w m. Wójcin w km 9+443 oraz modernizacja drogi nr 2337C i 2303C

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_znin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie się komunikował z wykonawcami zostały zawarte w dziale XIII SWZ.
Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_znin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie
w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.,d)włączona obsługa Java Script,e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,f)Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g)oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,h)Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
• akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowejhttps://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,
• zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedziba w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin;
2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Pana Tomasza Henzlera z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: tomasz.henzler@cbi24.pl;
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P;
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8)posiada Pani/Pan:
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)nie przysługuje Pani/Panu:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DT2410.30.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
„Rozbiórka mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej nr 2337C w m. Wójcin w km 9+443 oraz modernizacja drogi nr 2337C i nr 2303C”


Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu żelbetowego i wykonanie nowego obiektu oraz rozbudowę dojazdów do mostu na odcinku drogi powiatowej nr 2337C. Przebudowa mostu planowana jest ze względu na przed awaryjny stan techniczny oraz niedostosowanie parametru szerokości i nośności mostu do aktualnie obowiązujących przepisów. W ramach przebudowy mostu i drogi wykonany zostanie nowy chodnik, nowy system odprowadzania wód opadowych oraz zostaną usunięte kolizje z urządzeniami podziemnymi.
Parametry techniczne projektowanego mostu: obiekt nośności klasy B o długości 9,20 m i szerokości 11,30 m, ilość przęseł 1.
Planowany most zostanie wykonany w technologii z betonu zbrojonego. Dojazdy drogowe po obu stronach mostu dostosowane zostaną do istniejącego układu. Szerokość jezdni w krawężnikach wyniesie 6,40 m. Konstrukcja nawierzchni jezdni na dojazdach dostosowana zostanie do kategorii ruchu KR3.
Odwodnienie mostu i dojazdów zapewni kanalizacja deszczowa usytuowana w pasie drogowym bezpośrednio za krawężnikiem.
Przed i za obiektem mostowym zostanie wykonana również modernizacja jezdni na długości około 1,600 km. Miałaby ona polegać m.in. na frezowaniu, oczyszczeniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu warstwy wyrównawczej, ułożeniu geosiatki z włókna szklanego, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wykonaniu poboczy z kruszywa. Przedmiotowa droga łączy dwa powiaty – Żniński i Mogileński, natomiast sama inwestycja znajduje się w bliskim położeniu z drogą wojewódzką nr 254 w m. Szczepanowo na terenie Gminy Dąbrowa (Powiat Mogileński). Zły stan techniczny mostu utrudnia tranzyt transportu ciężarowego, a wprowadzone ograniczenia tonażowe są ogromnym problemem dla kierowców.
Modernizacja drogi Sielec – Juncewo obejmie odcinek o długości około 1,880 km i polegać będzie na frezowaniu istniejącej nawierzchni, mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową oraz wykonaniu jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z mieszanki SMA 16 JENA. Cały odcinek przedmiotowej drogi jest w bardzo złym stanie technicznym. Występują liczne koleiny, spękania podłużne i poprzeczne, głębokie ubytki w nawierzchnia a krawędzie jezdni są wykruszone, co znacznie utrudnia wymijanie się samochodów, a tym samym powoduje niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZASTAŁ ZAWARTY W PKT. V PPT.3 SWZ

Przedmiot zamówienia będzie finansowany:
95% dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
5% środki własne Zamawiającego
UWAGA!!!
W przypadku nie otrzymania dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na podstawie art. 310 Pzp;

Na czas realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest zapewnić finansowanie inwestycji w trakcie jej trwania w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego tj. w wysokości ok 95% wartości Umowy. Zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostów

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z zakresem dla zamówienia podstawowego polegających na wykonaniu warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej i poboczy z kruszywa łamanego stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.

Warunki na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane:
a)zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku gdy Zamawiający
uzna za zasadne jego udzielenie i będzie dysponował środkami finansowymi
na jego realizację,
b)umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,
c)cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas
negocjacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę kosztorysu
ofertowego,
d)Zamawiający przekaże Wykonawcy przedmiar robót na podstawie którego
Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy,
e)ceny za poszczególne pozycje kosztorysowe nie będą mogły być wyższe niż
ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca
uzasadni ich wzrost,
f)termin wykonania zamówienia będzie proporcjonalny do zakresu
zamówienia,
g)wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem
do negocjacji,
h)Zamawiający będzie wymagał na przedmiot zamówienia udzielenia
gwarancji na okres taki sam jak okres udzielania gwarancji w zamówieniu
podstawowym,
i)kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości
nie wyższej jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie
podstawowe, obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na
zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie
podstawowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. XXI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 113 Pzp):

zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

b)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 114 Pzp):

zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

c)sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 115 Pzp):

zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

d)zdolności technicznej lub zawodowej (art. 116 Pzp):

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej:
•dwóch zamówień polegających na budowie lub przebudowie mostu lub wiaduktu o wartości minimum 2 000 000,00 zł netto (za każde wskazane zadanie) wraz z podaniem rodzaju i zakresu zadania, dokładnej jego wartości, daty, miejsca wykonania oraz nazw podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane. Na potwierdzenie wykonania każdego z zadań Zamawiający żąda załączenia dowodów stwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie (w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone w terminie).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg. średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
•dwóch zamówień których zakres obejmował mechaniczne ułożenie minimum 5 000,00 m2 nawierzchni (dla każdego z przedstawionych zadań z osobna) z betonu asfaltowego bądź mieszanki grysowo – mastyksowej SMA wraz z podaniem rodzaju i zakresu zadania, dokładnej wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane. Na potwierdzenie wykonania każdego z zadań Zamawiający żąda załączenia dowodów stwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie (w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone w terminie).
POTENCJAŁ TECHNICZNY
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował niżej wymienionym potencjałem technicznym:
•skrapiarką do emulsji - 1 szt.,
•układarką gąsienicową do nawierzchni asfaltowych z elektronicznym
sterowaniem równości układanej warstwy - 1 szt.,
• walec drogowy odpowiedni dla zagęszczenia betonu asfaltowego - 2 szt.
DYSPONOWANIE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA,
Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował osobami:
•Kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej z doświadczeniem zawodowym minimum 5 letnim na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót mostowych wraz z doświadczeniem w całkowitej realizacji minimum 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę mostu lub wiaduktu o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł netto dla każdego zadania.
•Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i doświadczenie minimum 3 lat na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych.

UWAGA!
Funkcję Kierownika Budowy i Kierownika Robót nie może pełnić ta sama osoba.

Kierownik Budowy i Kierownik robót muszą posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023, poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 9 do SWZ;

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej zamawiający żąda:
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są poświadczenia, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, załącznik nr 6 do SWZ;
POTENCJAŁ TECHNICZNY
wykaz potencjału technicznego dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, załącznik nr 7 do SWZ.
DYSPONOWANIE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj. Kierownik budowy oraz Kierownik robót wraz z informacją na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, załącznik nr 8 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 zł.
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Wadium należy wnieść na warunkach określonych w pkt. XXIX SWZ która jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający udzieleni zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% należnego wynagrodzenia wykonawcy netto plus podatek Vat na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury zaliczkowej.
Zamawiający dokona wypłaty zaliczki na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian do umowy w następujących sytuacjach:
1) w związku ze zmianą: adresu, siedziby, osób występujących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy;
2) w związku z poprawieniem oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający;
4) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron;
5) w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
6) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
7) w przypadku konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
8) w przypadku zaniechania części robót,
9) w przypadku zmiany stawki Vat od towarów i usług,
10) w przypadku zmiany terminu przedmiotu umowy,
11) w przypadku zwiększenia wynagrodzenia

Szczegółowo rodzaj i zakres zmian w umowie oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w projekcie umowy - załącznik nr 10 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_znin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na podstawie art. 310 Pzp; w przypadku nie otrzymania dofinansowania

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.