eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Konserwacja i utrzymanie urządzeń transportu bliskiego wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym oraz uwalnianiem osób w budynkach kompleksu "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w ŁodziOgłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Konserwacja i utrzymanie urządzeń transportu bliskiego wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym oraz uwalnianiem osób
w budynkach kompleksu „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100522238

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Targowa 1/3

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-022

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@ec1lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ec1lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

instytucja kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja i utrzymanie urządzeń transportu bliskiego wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym oraz uwalnianiem osób
w budynkach kompleksu „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56b24c3a-8948-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00506679

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020866/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Konserwacja i utrzymanie urządzeń transportu bliskiego wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym oraz uwalnianiem osób w budynkach kompleksu „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zawarte zostały w dziale II SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określono w dziale XIX.2 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): określono w dziale XIX.2 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 626/WEI/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, mających na celu zapewnienie prawidłowego stanu technicznego urządzeń transportu bliskiego (dalej „UTB”) i obejmuje:
1) konserwację i przeglądy techniczne, zgodnie z zaleceniami producenta UTB oraz inne czynności wynikające z bieżącej eksploatacji, konieczne dla zapewnienia nieprzerwanego, bezpiecznego i bezawaryjnego działania UTB w budynkach kompleksu „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi;
2) świadczenie usługi całodobowego pogotowia technicznego, obejmującego utrzymywanie stałych modułów komunikacyjnych w ramach całodobowego centrum zgłoszeniowego;
3) uwalnianie osób, uwięzionych w kabinie dźwigu, na każde zgłoszenie przekazane do centrum zgłoszeniowego lub dokonane w każdy inny sposób w okresie obowiązywania umowy. Maksymalna ilość zgłoszeń objęta zamówieniem wynosi 25.

Szczegółowy opis czynności oraz warunki wykonywania, a także opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
1) opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami – załącznik nr 1 do SWZ,
2) projektowane postanowienia umowy (PPU) – załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: ZAMÓWIENIE POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG
1) Zamawiający, korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 305 pkt 1, w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 ustawy Pzp, przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
2) Zamówienie to będzie polegało na świadczeniu usług mających na celu zapewnienie prawidłowego stanu technicznego urządzeń UTB w zakresie określonym w pkt. IV.1. SWZ.
3) Szczegółowy opis czynności oraz warunki ich wykonywania określa opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ODPIS LUB INFORMACJA z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Treść oferty stanowią następujące dokumenty:
1.1. FORMULARZ OFERTY – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem.

2. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia/dokumenty:
2.1. PEŁNOMOCNICTWO (dokument elektroniczny) w oryginale w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy do tej czynności. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, dla pełnomocnictwa tego nie jest wymagane uiszczenie opłaty.
2.2. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
Szczegółowe informacje zawiera pkt. VII.1a. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ.
2) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3) Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określają projektowane postanowienia umowy, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-30 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Umowa zostanie zawarta na czas określony, począwszy od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2024 r. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że jeżeli umowa zostanie zawarta przed dniem
1 stycznia 2024 r., to wówczas umowa obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2024 r.

II. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1. Środki ochrony prawnej, zasady wnoszenia oraz zakres podmiotowy oraz przedmiotowy zostały określone w Dziale IX
„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
2. Zgodnie z treścią art. 513 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie za-mówienia, o zawarcie
umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na
projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie
zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy,
mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni:
1) od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za-mówienia na stronie
internetowej - wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści
dokumentów zamówienia,
3) od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia - w przypadkach innych niż określone w pkt. 1 i 2.

III. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:
Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia, uwzględniająca możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, wynosi 224 467,36 zł netto.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.