eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków Sadu Okręgowego w Nowym SączuOgłoszenie z dnia 2022-12-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków Sadu Okręgowego w Nowym Sączu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD OKRĘGOWY W NOWYM SĄCZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000684033

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pijarska 3

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 184482146

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@nowysacz.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowysacz.so.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.ms.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Wymiar Sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków Sadu Okręgowego w Nowym Sączu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e123d91-747b-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00506255

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00065925/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń i otoczenia budynków Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 3 i Strzeleckiej 1a

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475315/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: A/g-26-26/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń i otoczenia budynków Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przy ul. Pijarska 3 oraz przy ul. Strzelecka 1a.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90620000-9 - Usługi odśnieżania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm., dalej: „ustawa Pzp”), Zamawiający informuje o: odrzuceniu wszystkich ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.