eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gilowice › Budowa Hali Sportowej w miejscowości RychwałdOgłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Hali Sportowej w miejscowości Rychwałd

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GILOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182597

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 40

1.5.2.) Miejscowość: Gilowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-322

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 33 865 30 20

1.5.8.) Numer faksu: +48 33 865 33 72

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: uggilowice@gilowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gilowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Bartłomiej Kruszyński, będący Partnerem spółki: RKW Kruszyński Wojciuch Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 367908459

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Jana III Sobieskiego 7

1.11.4.) Miejscowość: Żywiec

1.11.5.) Kod pocztowy: 34-300

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.11.9.) Numer telefonu: 505 519 740

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria.kruszynski@gmail.com

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Hali Sportowej w miejscowości Rychwałd

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31507e8e-8928-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00506024

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-31507e8e-8928-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz – w szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: Urząd Gminy Gilowice /q66qk8w6bx/skrytka.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”);
2) W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny);
3) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia;
4) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”;
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza);
6) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia;
Dalsze informacje w dokumentach zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych, w tym wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną, członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, osobą fizyczną skierowana do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zwanych dalej „osobami fizycznymi”, jest Wójt Gminy Gilowice;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach związanych z ochrona danych osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty inspektor@gilowice.pl, pisemnie na adres administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
Dalsze informacje w dokumentach zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa hali sportowej w miejscowości Rychwałd”, realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje 3 następujące Etapy:
1) ETAP 1 – Usługi projektowe w zakresie sporządzenia projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych i kosztorysów dla przedmiotowej inwestycji, w tym:
a) adaptacja projektu typowego hali sportowo-widowiskowej autorstwa MP Projekt Sp. z o.o. Kraków – stanowiącego załącznik nr 7a do SWZ,
b) zaprojektowanie łącznika z istniejącym budynkiem szkoły,
c) zaprojektowanie przekładek istniejących sieci (sieć Tauron, sieć Orange, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa i inne, które będą tego wymagały) oraz ich przeprojektowanie w celu usunięcia występujących kolizji.
Dla stwierdzenia prawidłowego wykonania Etapu 1 i jego rozliczenia, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć:
a) prawomocne pozwolenie na budowę obejmujące budowę hali sportowej wraz z budową łącznika, przekładką sieci i usunięciem kolizji,
b) projekt budowlany,
c) projekty wykonawcze branżowe,
d) projekty budowlane / wykonawcze sieci i ich przekładek,
e) kosztorysy inwestorskie obejmujące cały zakres zadania inwestycyjnego,
f) przedmiary robót,
g) aktualizację Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie ze sporządzonymi kosztorysami (przy zachowaniu ceny ofertowej);
2) ETAP 2 – Roboty budowlane i instalacyjne, w tym w szczególności:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, ziemne, kolizja sieci,
b) rozbiórka placu zabaw,
c) przekładki i przebudowa sieci,
d) budowa przyłączy,
e) roboty ziemne,
f) roboty budowlane (fundamenty, ściany, dach , stolarka okienna i drzwiowa),
g) instalacje wewnętrzne,
h) instalacje zewnętrzne;
3) ETAP 3 – Roboty budowlane – wykończeniowe, w tym w szczególności:
a) roboty wykończeniowe,
b) wyposażenie,
c) rozruch instalacji,
d) zagospodarowanie terenu,
e) ogrodzenie,
f) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Celem stwierdzenia prawidłowości wykonania przez Wykonawcę Etapu 3, w tym całego zamówienia, oraz rozliczenia wykonanych robót, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanej hali sportowej wraz z łącznikiem.
3. Szczegóły zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), składający się z:
1) załącznika nr 7 do SWZ – Programu Funkcjonalno-Użytkowego;
2) załącznika nr 7a do SWZ – Projektu typowego hali autorstwa MP Projekt Sp. z o.o. Kraków – do adaptacji;
3) załącznika nr 7a1 do SWZ – Projektu budowlanego ARCHITEKTURA;
4) załącznika nr 7a2 do SWZ – Projektu budowlanego PPOŻ;
5) załącznika nr 7a3 do SWZ – Projektu technicznego AKUSTYKA;
6) załącznika nr 7a4 do SWZ – Projektu technicznego ARCHITEKTURA;
7) załącznika nr 7a5 do SWZ – Projektu technicznego ELEKTRYKA;
8) załącznika nr 7a6 do SWZ – Projektu technicznego INSTALACJE;
9) załącznika nr 7a7 do SWZ – Projektu technicznego KONSTRUKCJA;
10) załącznika nr 7a8 do SWZ – Projektu technicznego POSADZKI;
11) załącznika nr 7a9 do SWZ – Projektu technicznego PPOŻ;
12) załącznika nr 7a10 do SWZ – Projektu typowego, część techniczna;
13) załącznika nr 7a11 do SWZ – Projektu typowego, część architekoniczno-budowlana;
14) załącznika nr 7a12 do SWZ – Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót do aktualizacji;
15) załącznika nr 7a13 do SWZ – Wypisu i wyrysu z MPZP;
16) załącznika nr 7a14 do SWZ – Mapy do celów projektowych.
4. Pożądane jest, aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Przeprowadzenie wizji nie jest warunkiem dla złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
5. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z niniejszą SWZ, Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), Projektem Umowy oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. Zobowiązanie wykonania robót zgodnie z powyższymi dokumentami nie zwalnia Wykonawcy m. in. od obowiązku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy i zgłaszania Zamawiającemu wykrytych w niej wad czy uchybień skutkujących możliwością niedochowania warunków umowy lub naruszeniem przepisów prawa.
6. Od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, które zaistnieją podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrządzone komukolwiek szkody podczas budowy lub w związku z budową odpowiada Wykonawca, chyba, że nie zachodzi związek przyczynowy pomiędzy prowadzeniem robót a wyrządzoną szkodą. Wykonawca przyjmie odpowiedzialność w szczególności za:
1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót;
2) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi;
4) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób nieupoważnionych.
7. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 99 ust. 5 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne dla robót, materiałów, systemów spełniające obowiązujące standardy i wymagania. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować wyłącznie jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SWZ. Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia techniczne dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, biorąc pod uwagę całość inwestycji, a nie wybrany fragment całości. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SWZ. W przypadku zaś opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z zastosowaniem rozwiązań równoważnych opisywanym. W takim wypadku, procedurę opisaną na wstępie niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku przyjętych przez Wykonawcę do wyceny technologii, systemów, materiałów lub urządzeń równoważnych, do oferty musi być dołączony wykaz tych technologii, systemów, urządzeń lub materiałów, który będzie w swej treści zawierał podanie: rodzaj i opis zastosowanej technologii lub systemu, nazwy zastosowanego urządzenia/materiału, nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału.
9. Ponadto dla technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych Zamawiający wymaga udokumentowania równoważności, m.in. za pomocą załączonych do wykazu technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych; obliczeń, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności przepisami i normami oraz kart katalogowych producentów urządzeń/materiałów równoważnych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych technologii/systemów/urządzeń/materiałów.
10. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych, Zamawiający w porozumieniu
z projektantem na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W szczególności w tym celu może żądać przedstawienia przez Wykonawcę katalogów producenta danej technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych. W szczególności technologia/systemy/urządzenia/materiały równoważne oceniane będą pod względem możliwości uzyskania określonych dla technologii/systemów/urządzeń/materiałów poziomu funkcjonalności, kosztów eksploatacji, niezawodności działania.
11. Zamawiający podkreśla, iż nie ogranicza katalogu dokumentów jakie Wykonawca, w celu udowodnienia równoważności, winien przedłożyć w ofercie.
12. Jeżeli do oferty wykonawca nie zostanie załączony wykaz proponowanych technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca odstępuje od oferowania tego rodzaju technologii, systemów, urządzeń lub materiałów.
13. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został opisany w Załączniku nr 6 do SWZ – Projekcie Umowy.
Dalsze informacje w dokumentach zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
1) Najniższa Cena (C): waga kryterium – 60,00 punktów
2) Okres gwarancji i rękojmi (G): waga kryterium – 40,00 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:

- Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną (1) robotę budowlaną wykonaną w systemie zaprojektuj i wybuduj której zakres obejmował budowę, przebudowę lub remont budynku o powierzchni zabudowy minimum 300,00 m2, a wartość tej budowy, przebudowy lub remontu wyniosła co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto,

albo:

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną (1) usługę w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o powierzchni zabudowy minimum 300,00 m2,

i:

c) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną (1) robotę budowlaną, której zakres obejmował budowę, przebudowę lub remont budynku o powierzchni zabudowy minimum 300,00 m2, a wartość tej budowy, przebudowy lub remontu wyniosła co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto,
Zamawiający wymaga, aby w/w robota budowlana lub usługa została wykonana należycie.

- Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

a) Główny Projektant:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawniającymi do projektowania obiektu budowlanego stanowiącego przedmiot zamówienia* oraz przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa,

b) Projektant branży instalacyjnej:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawniającymi do projektowania obiektu budowlanego stanowiącego przedmiot zamówienia* oraz przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa,

c) Projektant branży elektrycznej:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawniającymi do projektowania obiektu budowlanego stanowiącego przedmiot zamówienia* oraz przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa,

d) Kierownikiem budowy
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* oraz przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa,

e) Kierownikiem robót instalacyjnych
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* oraz przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa,

f) Kierownikiem robót elektrycznych
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* oraz przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa,

* dopuszcza się odpowiadające tym uprawnieniom uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.).

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektantów i kierowników przez jedną osobę pod warunkiem, że osoba ta posiada odpowiednie kwalifikacji i umiejętności dla łączonych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących środków dowodowych:
1) wykaz robót budowlanych/usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty/usługi te zostały wykonane – załącznik nr 4 do SWZ, oraz załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane/usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu (w tytule przelewu należy podać nr sprawy: ZP.271.17.2023);
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w Banku Spółdzielczym w Gilowicach nr rachunku 78 8141 0008 0000 0101 2000 0050.
4. Terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej oznacza, że żądana przez Zamawiającego kwota została wpłacona w pełnej wysokości przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. Oznacza to, że wniesienie wadium w tej postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, do upływu terminu składania ofert. Zaleca się gwarancję lub poręczenie, o których mowa powyżej, dołączyć do dokumentów składanych wraz z ofertą.
6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7. Oferta nie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawcę nie ma charakteru roszczeniowego.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, o których mowa w 454 ust. 2 ustawy Pzp, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy w zakresie:
a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,
b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
c) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,
d) zmiany zakresu, wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
e) zmiany kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych lub ich części, w tym także terminu końcowego,
f) zmiany zakresu, wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
g) zmiany ilości robót budowlanych, usług lud dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,
h) zwiększenia zakresu robót budowlanych,
i) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, przy czym minimalny zakres świadczenie Wykonawcy nie może być niższy od 75% całości umowy,
j) przerw w realizacji zadania, wynikłych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. ekstremalne warunki atmosferyczne, wystąpienie osuwisk czy klęsk żywiołowych), uniemożliwiających wykonywanie każdego z możliwych frontów robót. Ilość dni przedłużonego terminu realizacji nie może być większa od sumy dni zgłoszonych przerw,
k) zmiany warunków płatności,
l) zmian w zakresie podwykonawców z zastosowaniem procedury, o której mowa w § 10 ust. 2 i następne umowy,
m) tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi, wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku zmiany:
 stawki podatku od towaru i usług,
 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2020 poz. 2207),
 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020 poz. 1342), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Strony dokonają ponownego ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o cenę netto z oferty, z uwzględnieniem już rozliczonych prac.
5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
d) opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo – finansowy i termin wykonania umowy.
Dalsze zapisy w Projekcie Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.