eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Utrzymanie zieleni na terenach zarządzanych przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-11-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie zieleni na terenach zarządzanych przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO OLEŚNICA - ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OLEŚNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931022162

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretaria@zbk.olesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zbk.olesnica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie zieleni na terenach zarządzanych przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3b8d141-8916-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00505216

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045525/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie terenów zielonych w mieście

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu
platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komputer musi być podłączony do Internetu. Dla sprawnego udziału w systemie Josephine przeznaczonego do elektronicznego składania ofert i elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych należy zainstalować jedną z przeglądarek internetowych Mozilla Firefox 13.0 i wyższą
(https://firefox.com), Google Chrome (https://google.com/chrome) lub Internet Explorer wersję 11.0 i wyższą (https://microsoft.com/).
Konieczne jest włączenie obsługi javascript i plików cookie w przeglądarce. Instrukcję w jaki sposób włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej można znaleźć pod adresem https://proebiz.com/pl/support. Możesz również wykonać test przeglądarki, który znajduje się w sekcji SUPPORT w stopce JOSEPHINE.W zamówieniach publicznych, w których wymagany jest podpis elektroniczny, Wykonawca musi posiadać ważny podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie spełniającym
wymagania rozporządzenia (UE) nr 910/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz odpowiednich przepisów państwowych.
Podpisy elektroniczne oparte na kwalifikowanym certyfikacie są wystawiane przez kwalifikowanych dostawców usług w poszczególnych państwach członkowskich UE. Wykonawca ma w środowisku oprogramowania JOSEPHINE możliwość dodać do swoich wiadomości dokumenty elektroniczne (pliki). W przypadku komunikacji niezaszyfrowanej całkowita maksymalna objętość danych wynosi 500 MB, dla komunikacji szyfrowanej 300 MB. Maksymalna wielkość oznacza całkowitą objętość danych wykonawcy w ramach prowadzonej operacji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 o z porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL119z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na odstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia; 2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ustawa Pzp”;3)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;4) obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bez pośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;6) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2RODO;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;7) nie przysługuje
Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa wart.20RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.2.Wykonawca winien wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych,których dane przekazuje zamawiającemu i
których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MT.481.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW
1) Koszenie trawników i zebranie powstałych odpadów:
a) 5 razy w roku 2024 powierzchnia do każdorazowej usługi wynosi 76 609m²
b) 3 razy od lipca 2024r. dodatkowa powierzchnia 13 794 m2
2) Dodatkowe koszenie trawy przed Dniami Oleśnicy, Dniami Europy, przed Bożym Ciałem o łącznej powierzchni 24 967 m2
w obrębie ulic:
- Wrocławska 3-5-7, Bociania 11, 17-18-19,
- Rynek 20-24, Rycerska 18-19, Wrocławska 2-4-6,
- Wrocławska 10, 22, 24,
- Rycerska 20-22, 23-25, 26-29,
- Łużycka 5-11, Kościelna 9-10, 12, 14, Łużycka 16-18,
- Kościelna 16-18, Łużycka 1-3,
- Matejki 20-22, Kościelna 4-4of., Okrężna 11-13,
- Matejki 1-3, Rynek 31-37,
- Matejki 24-26, Rynek 25-29,
- Matejki 11-11a,
- 3 Maja 69, 3 Maja 70-71, Rynek 45a-48,
- 3 Maja 64-66,5-10,Zamkowa 7, Sejmowa 11
- 3 Maja 1-3a, Sejmowa 12-14, Rynek 50-54,
- Sejmowa 5-9b,
- Prusa 2,
- Św. Jadwigi 1-3-5, 4, 6, Rynek 38-39,
- ks. Sudoła 13-14, 27, 33-36,
- Krzywoustego 72-75, ks. Sudoła 37-38,
- Armii Krajowej 5-8, Słoneczna 16-17, Lelewela 1-2, ks. Sudoła 15-18,
- Lwowska nr 2, 4/ Sinapiusa 1-7,
- Lwowska nr 3, 6-8, 26,
- Wałowa nr 13, plac zabaw
- Rzemieślnicza 1, 3, 5a, 6c,
- Skłodowska 1-3a, 5 – 5i
3) Koszenie trawników na terenie rekreacyjnym przy ul. Wileńskiej należy przeprowadzić w okresie od kwietnia do listopada z częstotliwością minimum 1 raz w miesiącu. Koszenie murawy boiska piłkarskiego o wymiarach
30m x 60m należy wykonywać w okresie od kwietnia do listopada minimum 4 razy w miesiącu. Ponadto w okresie letnim minimum 3 razy w tygodniu należy nawadniać murawę boiska (wodę udostępnia oraz jej koszt pokrywa Zamawiający).
4) Każdorazowo oczyszczanie z ziemi i wycinanie z trawy obszarów przy krawężnikach chodnikowych i obrzeżach chodnikowych.
5) Nawożenie minimum 2 razy w roku oraz wertykulacja (marzec/kwiecień oraz na wrzesień/październik) murawy boiska piłkarskiego o wymiarach 30m x 60m mieszczącego się przy ul. Wileńskiej.
6) Każdorazowy wywóz zgrabionej trawy z podanej powierzchni na wysypisko śmieci.
7) Koszty utylizacji nieczystości stałych na wysypisku śmieci pokrywa Wykonawca.
8) Wykonawca pokrywa koszt zakupu środków ochrony roślin i nawozów na wykonanie całego zadania.
9) Wykonawca po każdorazowym użyciu środków ochrony roślin sporządzi stosowny protokół określający zakres wykonywanych prac i rodzaj użytego środka.
II. PIELĘGNACJA I OCHRONA DRZEW, KRZEWÓW, RÓŻ, ŻYWOPŁOTÓW, RABAT
1. Wycinka drzew, formowanie koron drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew do 1 184 szt. rocznie wskazanych przez Zamawiającego z wykazu obejmującego 2 184 szt.
2. Wykaz drzew przeznaczonych do formowania i cięcia stanowi załącznik nr 1. Drzewa przeznaczone do wycinki w liczbie nie większej niż 40 sztuk rocznie lub formowania koron drzew i cięć pielęgnacyjnych Zamawiający
przekazywać będzie Wykonawcy na bieżąco w miarę potrzeb. W przypadku wykonania wycinki w zakresie Wykonawcy należy również wykonać frezowanie korzenia wraz z uzupełnieniem ubytku ziemi a następnie posiać trawę.
3. Przed przystąpieniem do formowania koron drzew należy każdorazowo uzgodnić z dendrologiem zakres cięć na koszt Wykonawcy. Formowanie koron drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew należy wykonywać z podnośnika. Koszt wynajęcia podnośnika pokrywa Wykonawca. Każdorazowo wycinanie odrostów na drzewach rosnących
przy ziemi w czasie koszenia trawy.
4. Formowanie i cięcia pielęgnacyjne, odchwaszczanie krzewów i żywopłotów – 11 023 m2 trzy razy
w roku.
5. Całoroczna pielęgnacja róż 1 610 szt. na powierzchni 690 m2. Całoroczna pielęgnacja róż polega
na wiosennym rozkopczykowaniu, plewieniu i hakaniu, przycince róż, wykonywaniu oprysków chemicznych, grzybo – i
chwastobójczym zasilaniu gleby nawozem, kopczykowanie na zimę.
6. Całoroczna pielęgnacja rabat – 126 szt. całoroczna pielęgnacja rabat polega na plewieniu, przecince krzewów, krzewów
kwiatowych, żywopłotu, wykonywaniu oprysków chemicznych, grzybo –
i chwastobójczym zasilaniu gleby nawozem.
7. Przegląd drzew w ilości 2 184 szt. i krzewów w ilości 11 023 m2 w okresie wiosennym i jesiennym
oraz sporządzenie protokołu z przeglądu drzew przez osobę z uprawnieniami rzeczoznawcę do spraw zadrzewień i zieleni.
8. Podlewanie rabat i drzew, każdorazowo po maksymalnie 3 dniach bez deszczu. W przypadku utrzymywania się wysokich
temperatur należy podlewać częściej, z częstotliwością pozwalającą na utrzymanie roślin w należytym stanie. Wodę oraz jej
koszt zapewnia i pokrywa Wykonawca (nie dotyczy terenu rekreacyjnego przy ul. Wileńskiej).
9. Zgrabienie i wywóz przyciętych gałęzi, konarów z drzew oraz odciętych gałązek, gałązek krzewów róż i żywopłotów na
wysypisko śmieci.
10. Koszt utylizacji nieczystości stałych pokrywa Wykonawca.
11.Wykonawca pokrywa koszt zakupu środków ochrony roślin i nawozów na wykonanie całego zadania.
12.Wykonawca po każdorazowym użyciu środków ochrony roślin sporządzi stosowny protokół określający zakres
wykonywanych prac i rodzaj użytego środka.
III. NASADZENIA I INNE ROBOTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM TERENÓW ZIELONYCH.
1.Wykonanie nowych rabat:
- przy ul. Jana Sinapiusa - 1 szt. – o pow. 120 m2
- przy ul. Jana Matejki 1-3 - 3 szt. o pow. 10 m2
Przy tworzeniu nowych rabat, pozostałe po wycince pnie drzew powinny zostać poddane frezowaniu.
2. Przed wykonaniem nowych rabat przedstawić projekty nasadzeń.
3. Renowacja trawników 500 m2 rocznie.
4. Usuwanie wiatrołomów oraz ścinki suchych drzew do 30 szt. rocznie, sprzątanie terenu oraz utylizacja gałęzi z wyżej wymienionych prac.
5. Uzupełnianie na bieżąco kory w istniejących rabatach w razie potrzeby. Koszt zakupu kory pokrywa Wykonawca.
6. Uzupełnienie ziemi i nasadzeń (co najmniej dwa gatunki roślin) w gazonach 65 szt. betonowych wraz z podlewaniem przez cały okres wegetacji roślin. Koszt zakupu roślin pokrywa Wykonawca. Wodę oraz jej koszt zapewnia i pokrywa Wykonawca.
7. Zakup i wkopanie 40 szt. drzew rodzimych liściastych o typowych koronach i średnicy pnia na wysokości 1m nie mniejszym niż 14cm które należy posadzić do końca 2024r.
8. Pielęgnacja nowo posadzonych drzew i rabat oraz ich podlewanie, każdorazowo po maksymalnie 3 dniach bez deszczu.
W przypadku utrzymywania się wysokich temperatur, należy podlewać częściej, z częstotliwością pozwalającą na utrzymanie roślin w należytym stanie. Na wykonane nasadzenia wykonawca udzieli gwarancji 24 miesiące od dnia zgłoszenia wykonania usługi.
9. Koszt utylizacji stałych na wysypisku śmieci pokrywa Wykonawca.
10. Wykonawca pokrywa koszt zakupu środków ochrony roślin i nawozów na wykonanie całego zadania.
11. Wykonawca po każdorazowym użyciu środków ochrony roślin sporządzi stosowny protokół określający zakres wykonywanych prac i rodzaj użytego środka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C) – 60%;
Kryterium 2: Czas reakcji na zgłoszenie od Zamawiającego (R) – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie od Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolności do występowania w obrocie prawnym:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Na spełnienie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Wykonawca wykaże, że:
- posiada zezwolenie na transport odpadów obejmujące teren Miasta Oleśnicy zgodnie z ustawą od odpadach (Dz. U. z
2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) w zakresie następujących kodów odpadów: 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03 01; 20 03
02; 20 03 03; 20 03 99;
- posiadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadanego przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii jako
zakład prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1075 z
późn. zm.);
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Na spełnienie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca załączy opłacony dokument ubezpieczenia tj:
dokument potwierdzający, że Wykonawca posiadana ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300 000,00 złotych.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga by Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje
- usługi polegającą na pielęgnacji zieleni w tym koszenie trawników o łącznej powierzchni 50 000,00 m2.
oraz dysponują / będą dysponowali narzędziami i urządzeniami takimi jak:
- kosiarka mechaniczna spalinowa – 7 szt.,
- piła mechaniczna – 1 szt.,
- kosiarka żyłkowa – 3 szt.,
- piła do żywopłotu – 2 szt.,
- ciągnik z przyczepą lub samochód dostawczy lub samochód ciężarowy – 1 szt.,
- kosiarka rotacyjna – 1 szt.,
- podnośnik koszowy – 1 szt.
a także,
- co najmniej jeden z pracowników posiada uprawnienia obsługi podnośnika koszowego

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego;
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 uPzp.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPZP sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w celu ;
3) potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:
a) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usługi, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz
dotyczy usługi, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
b) Oświadczenie o zatrudnieniu pracownika/pracowników posiadającego/cych uprawnienia obsługi podnośnika koszowego.
c) Oświadczenie, o zatrudnieniu pracownika/pracowników posiadających uprawnienia w zakresie transportu ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
d) Zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii
e) Dokument dotyczący ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzpz obowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. Dokument ten winien być opatrzony przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Ustęp 1 powyżej stosuje się.Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniem
zamówienia,został określony w rozdziale VII ust. 1 SWZ, a w przypadku podmiotowych środków dowodowych, składanych na
wezwanie Zamawiającego, określa rozdział VII ust. 5 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Jako odrębny Załącznik nr 3 do SWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa warunki realizacji przedmiotu zamówienia.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy https://josephine.proebiz.com/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-30 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia dodatkowo wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2023 r., poz.1497 ze zm.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.