eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa i wdrożenie urządzeń dostępowych SD-WAN w sieci teleinformatycznej Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiegoOgłoszenie z dnia 2022-12-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i wdrożenie urządzeń dostępowych SD-WAN w sieci teleinformatycznej Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000658142

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul.Maurycego Mochnackiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-016

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam-publ@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/kwpsp-rzeszow

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i wdrożenie urządzeń dostępowych SD-WAN w sieci teleinformatycznej Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32c2da0f-723f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00504662

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008539/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa i wdrożenie urządzeń dostępowych SD-WAN w sieci teleinformatycznej Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474442/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WT.2370.32.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 337398,37 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest dostawa klastra wysokiej dostępności złożonego z dwóch urządzeń klasy UTM pracujących w technologii SD-WAN opisanych w pkt. IV, jego wdrożenie w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie oraz przeprowadzenie modernizacji sieci Intranet na potrzeby wdrożenia technologii SD-WAN we wskazanych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa podkarpackiego. Dodatkowo Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył i wdrożył w KW PSP w Rzeszowie klaster przełączników agregacyjnych złożony z dwóch urządzeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32428000-9 - Modernizacja sieci

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 414995,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 414995,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 414995,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INNERGO Systems sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9522064794

7.3.3) Ulica: ul. św. Jacka Odrowąża 15

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-310

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 414995,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.