eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Sukcesywna dostawa akcesoriów do defibrylatorówOgłoszenie z dnia 2022-12-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa akcesoriów do defibrylatorów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 511332933

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pstrowskiego 28B

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-602

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wspr.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipwspr.warmia.mazury.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bipwspr.warmia.mazury.pl/zamowienie/252/szp.221-7.2022-sukcesywna-dostawa-akcesoriow-do-defibrylatorow.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa akcesoriów do defibrylatorów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca60629e-7239-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00503397

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013918/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Sukcesywna dostawa akcesoriów do defibrylatorów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZP.221-7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 45868,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Akcesoria do defibrylatora Zoll X-series.
Zamawiający wymaga, aby akcesoria były zgodne z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta defibrylatora Zoll x-series.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33182100-0 - Defibrylatory

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 10985,76 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Akcesoria do defibrylatora Lifepak 15. Zamawiający wymaga, aby akcesoria były zgodne
z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta defibrylatora LIFEPAK 15.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33182100-0 - Defibrylatory

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 38552,46 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający, działając na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710), informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie Części nr 1. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie Części 1 do terminu składania ofert nie wpłynęły żadne oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający, działając na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710), informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie Części nr 2. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie Części 2 złożono jedną ofertę, jednakże przewyższa ona kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 40835,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40835,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.