eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa i montaż regałów do magazynu archiwalnegoOgłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż regałów do magazynu archiwalnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ARCHIWUM AKT NOWYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: HANKIEWICZA 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-103

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@aan.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.aan.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Archiwum Pańswowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż regałów do magazynu archiwalnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0607a056-8878-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00503049

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0607a056-8878-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa
w art. 94 ust. 2 ustawy pzp, sporządza się w postaci elektronicznej przekazuje przy użyciu Platformy e-Zamówienia. Do podpisu
konieczne jest posiadanie jednego z typów podpisów: kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu
zaufanego. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia. Adres strony
internetowej do składania ofert, podmiotowych środków dowodowych i przedmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i innych
dokumentów:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0607a056-8878-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Identyfikator (ID) postępowania na
Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-0607a056-8878-11ee-9fb5-3edbb70f45bd
•Wykonawca musi mieć konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl). Należy zapoznać
się z Regulaminem Platformy. Zawiera on minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z
usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia. Można korzystać z zakładki „centrum pomocy”.
• W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
• Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania.
• Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
• Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie
pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości
(przycisk „dodaj załącznik”).
• W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
• Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
• Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest
posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
•Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
• Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
• W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@aan.gov.pl
(nie dotyczy składania ofert)
• Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
• Pozostałe wymagania w zakresie komunikacji zostały wskazane w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca ochrony osobowych, składana
względem osób fizycznych, których dane osobowe Zamawiający pozyska od Wykonawcy, a w szczególności: -wykonawcy będącego
osobą fizyczną, -wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, -pełnomocnika
wykonawcy będącego osobą fizyczną, -członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, -osoby fizycznej
skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożona zgodnie z art. 13
Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), dalej „RODO”: Administratorem danych osobowych jest
Archiwum Akt Nowych, ul. Stefana Kazimierza Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych Przemysław Dańczak, kontakt można uzyskać pod adresem: iod@aan.gov.pl;
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
1598, 2054 i 2269 ), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy oraz w odpowiednim zakresie - okres rękojmi i gwarancji a także okres czasu do chwili przedawnienia roszczeń
związanych z realizacją umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22
RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
======
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu a
nie dotyczących bezpośrednio Wykonawcy (np. danych osobowych jego pracowników, reprezentantów, współpracowników,
podwykonawców, osób, którymi posługuje się przy realizacji zamówienia, osób, które udostępniają mu zasoby na potrzeby udziału w
postępowaniu itp.) Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 lub 14
RODO, w tym do przekazania im informacji odnośnie administrowania ich danymi przez Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26.517.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż regałów do magazynu archiwalnego nr 42 w budynku Archiwum Akt Nowych w Warszawie, przy ul. S.
Hankiewicza 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 4: Projektowane postanowienia umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 39131100-0 - Regały archiwalne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria cenowe i poza cenowe

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie należycie wykonał dwie dostawy regałów archiwalnych wraz z pracami remontowymi
pomieszczeń o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto każda z nich zł., (co zostanie potwierdzone środkiem dowodowym
np. referencjami)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie aktualne na dzień składania ofert, o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu i że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i
art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10 ustawy pzp. oraz oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r. poz. 835).Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie
Zamawiającego, Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania złoży
następujące podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień złożenia: (i)wykazu zrealizowanych, w okresie ostatnich trzech latach
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw
regałów archiwalnych wraz z pracami remontowymi pomieszczeń o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto każda z nich ze
wskazaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Wzór wykazu
stanowi załącznik nr 5 do SWZ, (ii) dokumenty (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie zamówień wskazanych w
wykazie;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. atest higieniczny na wyrób tj. regały przejezdne i stacjonarne
2. klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02 3. certyfikat IS09001:2015 na produkcję regałów przejezdnych i stacjonarnych
4. certyfikat do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa B ~ dla regałów jezdnych i stacjonarnych.
5. zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm
zapewnienia jakości, wy¬danego na podstawie badań statycznych regałów przesuwnych i stacjonarnych uwzględniających
ich poszczególne elementy i poświadczających możliwość zastosowania tych regałów w archiwach zgodnie z normami PN EN 15512:2011 i PN-15095+A1 :2012,
6. ekspertyzę techniczną dotyczącą badań statycznych regałów przesuwnych i stacjonarnych przeprowadzoną przez
niezależną jednostkę naukowo badawczą wystawioną na producenta regałów, uwzględniającą ich poszczególne elementy
tj.:
- toru stalowego profilowanego wraz z załączeniem obliczeń z rysunkami z jakich blach są badane elementy (badania toru
stalo¬wego - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).
- półki - badania półek o wym. 850x400x30 mm oraz 900x400x30 mm wraz z załączeniem obliczeń z rysunkami z jakich
blach są badane elementy - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
- ściany boczne - wraz z załączeniem obliczeń z rysunkami z jakich blach są badane elementy (badania ścian bocznych -
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)
- podstaw jezdnych - wraz z załączeniem obliczeń z rysunkami z jakich blach są badane elementy (badania podstaw
jezdnych - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)
- zaczepu - wraz z załączeniem obliczeń z jakich blach są badane elementy (badania zaczepu - zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. atest higieniczny na wyrób tj. regały przejezdne i stacjonarne
2. klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02
3. certyfikat IS09001:2015 na produkcję regałów przejezdnych i stacjonarnych
4. certyfikat do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa B ~ dla regałów jezdnych i stacjonarnych.
5. zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm
zapewnienia jakości, wy¬danego na podstawie badań statycznych regałów przesuwnych i stacjonarnych uwzględniających
ich poszczególne elementy i poświadczających możliwość zastosowania tych regałów w archiwach zgodnie z normami PN EN 15512:2011 i PN-15095+A1 :2012,
6. ekspertyzę techniczną dotyczącą badań statycznych regałów przesuwnych i stacjonarnych przeprowadzoną przez
niezależną jednostkę naukowo badawczą wystawioną na producenta regałów, uwzględniającą ich poszczególne elementy
tj.:
- toru stalowego profilowanego wraz z załączeniem obliczeń z rysunkami z jakich blach są badane elementy (badania toru
stalo¬wego - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).
- półki - badania półek o wym. 850x400x30 mm oraz 900x400x30 mm wraz z załączeniem obliczeń z rysunkami z jakich
blach są badane elementy - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
- ściany boczne - wraz z załączeniem obliczeń z rysunkami z jakich blach są badane elementy (badania ścian bocznych -
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)
- podstaw jezdnych - wraz z załączeniem obliczeń z rysunkami z jakich blach są badane elementy (badania podstaw
jezdnych - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)
- zaczepu - wraz z załączeniem obliczeń z jakich blach są badane elementy (badania zaczepu - zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać:
1.1 wypełniony Formularz oferty podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
1.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania -
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; w przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa
każdy z Wykonawców w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie
wykluczeniu. W przypadku podmiotu, który udostępnia zasoby - oświadczenie podmiotu w zakresie w jakim wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu.
oraz jeżeli dotyczy:
1.3 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, jeśli ofertę składa pełnomocnik,
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w Formularzu ofertowym oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp:
- wykazanie spełnienia warunków udziału, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp następuje łącznie;
- wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 oraz art. 109 ust. 1
pkt 4, 8-10 ustawy pzp następuje przez każdego z Wykonawców oddzielnie (każdy z Wykonawców ma obowiązek składania
dokumentów na żądanie Zamawiającego).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Poza przypadkami wprost wskazanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się możliwość zmiany Umowy
w następującym zakresie:1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów, a obowiązek zmiany Umowy będzie
wynikał wprost z przepisów wprowadzających powyższe zmiany, w takim przypadku Umowa może ulec zmianie w zakresie i
na zasadach przewidzianych w tych przepisach;2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, które zostanie obliczone jako suma wynagrodzenia netto Wykonawcy oraz wartości podatku VAT
według stawki obowiązującej w chwili wystawienia faktury;3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian
wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w takim przypadku Strony mogą
zmienić zakres Umowy w stopniu odpowiadającym zmianom wprowadzonym w umowie pomiędzy Zamawiającym a inna niż
Wykonawca stroną4) w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 w razie wystąpienia
chociażby jednej z następujących okoliczności: a) wstrzymania realizacji Umowy lub przerw w realizacji
Umowy powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub niezależnych od Wykonawcy, b) powstania potrzeby
przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, c) działania siły wyższej,
za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których strony nie były w
stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy
w sposób należyty, d) wstrzymania realizacji Umowy przez uprawnione organy, e) inne - niezależne od Wykonawcy
okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania Umowy,- na wniosek Wykonawcy złożony nie później
niż w terminie 3 dni od dnia ustania okoliczności, o której mowa w lit. a-e powyżej, z zastrzeżeniem że wydłużenie terminu
nie może przekroczyć łącznie 9 dni;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-29 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0607a056-8878-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-29 14:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga dokonania przez Wykonawców ubiegających się u udzielenie zamówienia udziału w wizji lokalnej pod
rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w
dniu 23.11.2023 r. oraz 27.11.2023 r. w godzinach od 09:00 do 15:00 po wcześniejszym wysłaniu prośby w formie pisemnej
do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji poza wskazanymi dniami po wcześniejszym umówieniu
się z Zamawiającym oraz w ramach posiadanych zasobów kadrowych. Każdy z Wykonawców dokonujących wizji potwierdzi
to w protokole.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.