eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałcz › "Zakup służbowego samochodu typu furgon z napędem elektrycznym wraz z ładowarką - przeznaczonego dla Straży Miejskiej w Wałczu"Ogłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup służbowego samochodu typu furgon z napędem elektrycznym wraz
z ładowarką – przeznaczonego dla Straży Miejskiej w Wałczu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Wałcz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791483

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Wałcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@umwalcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipwalcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup służbowego samochodu typu furgon z napędem elektrycznym wraz
z ładowarką – przeznaczonego dla Straży Miejskiej w Wałczu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-258a240b-8877-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00502913

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-258a240b-8877-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-258a240b-8877-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między 1. Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
Pozostałe informacje zawarte są w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 269 ust. 2 ustawy pzp, prawa o których mowa w art. 15 (dostęp do
danych) i art. 16 (prawo do sprostowania) rozporządzenia 016/679 „RODO”, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do
zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRP.271.30.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu osobowego z napędem elektrycznym, rok produkcji 2023 –
2024
2. Przedmiot zamówienia obejmuje serwis gwarancyjny (wykonanie przeglądów okresowych) w okresie 5 lat.
3. Oferowany pojazd musi spełniać parametry techniczno- użytkowe i gwarancyjne opisane w Załączniku nr A, do niniejszej
specyfikacji. Wszelkie określone tam wymagania, stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne.
Niespełnienie tych wymagań będzie skutkować odrzuceniem oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144900-7 - Pojazdy elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zużycie energii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował co najmniej: 1 dostawę polegającą na dostawie samochodu
elektrycznego o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – załącznik nr 1 do SWZ, w zakresie wskazanym w rozdziale II punkt 7 i 8 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – załącznik nr 1 do SWZ, w zakresie wskazanym w rozdziale II punkt 7 i 8 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – załącznik nr 1 do SWZ, w zakresie wskazanym w rozdziale II punkt 7 i 8 SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunków, o którym mowa w Rozdziale II
7.1 ppkt 4 SWZ, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
c) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór – załącznik nr 6 do SWZ)
e) przedmiotowe środki dowodowe:
• Parametry Techniczne pojazdu (wypełniony załącznik nr A do SWZ);
• Materiały informacyjne producenta – Karty katalogowe pojazdu potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunków, o którym mowa w Rozdziale II
7.1 ppkt 4 SWZ, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
c) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór – załącznik nr 6 do SWZ)
e) przedmiotowe środki dowodowe:
• Parametry Techniczne pojazdu (wypełniony załącznik nr A do SWZ);
• Materiały informacyjne producenta – Karty katalogowe pojazdu (w języku polskim);
• Świadectwo homologacji oferowanego pojazdu (w języku polskim);
• Świadectwo homologacji oferowanego pojazdu;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1 Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy) przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach.
2. Strony dopuszczają zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) zmiany terminu przewidzianego na wykonanie dostawy, które są spowodowane w szczególności przez:
a) sytuację nieprzewidzianą i niezawinioną przez Strony, której wystąpienia nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;
b) klęski żywiołowe;
c) spowodowanego okolicznościami siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością oraz którym nie można zapobiec, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje się za siłę wyższą: zmniejszenia podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materiałów lub urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;
d) wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
f) przyczynami nieleżącymi po stronie Wykonawcy, w szczególności opóźnieniem w realizacji obowiązków Zamawiającego wynikających z umowy.
Szczegóły zawarte są w projektowanych postanowieniach umownych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 13:01

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.