eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miączyn › Budowa altan na terenie Gminy Miączyn w miejscowościach Horyszów, Kotlice i NiewirkówOgłoszenie z dnia 2022-12-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa altan na terenie Gminy Miączyn w miejscowościach Horyszów, Kotlice i Niewirków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miączyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368523

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Miączyn

1.5.2.) Miejscowość: Miączyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-455

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@miaczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miaczyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miaczyn.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa altan na terenie Gminy Miączyn w miejscowościach Horyszów, Kotlice i Niewirków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-246e3e36-699d-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00502884

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040920/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa altan na terenie Gminy Miączyn w miejscowościach Horyszów, Kotlice i Niewirków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449975/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2710.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 287000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa altan na terenie gminy Miączyn w miejscowościach Horyszów, Kotlice i Niewirków.
Budowa altany w misjscowości Horyszów na działce nr 128
zakres prac obejmuje wykonanie:
1) Altana wypoczynkowa.
2) Utwardzenia - ciągi pieszo jezdne, opaski.
3) Elementy małej architektury:
- stojaki u-kształtne na rowery
- tablica informacyjna o wymiarach około 140x70cm
- śmietniki
- stacja ładowania telefonów zasilana z paneli fotowoltaicznych
Budowa altany w misjscowości Kotlice na działce nr 720
zakres prac obejmuje wykonanie:
1) Altana wypoczynkowa.
2) Utwardzenia - ciągi pieszo jezdne, opaski.
3) Elementy małej architektury:
- stojaki u-kształtne na rowery
- tablica informacyjna o wymiarach około 140x70cm
- śmietniki
- stacja ładowania telefonów zasilana z paneli fotowoltaicznych
Budowa altany w misjscowości Niewirków na działce nr 839
zakres prac obejmuje wykonanie:
1) Altana wypoczynkowa.
2) Utwardzenia - ciągi pieszo jezdne, opaski.
3) Elementy małej architektury:
- stojaki u-kształtne na rowery
- tablica informacyjna o wymiarach około 140x70cm
- śmietniki
- stacja ładowania telefonów zasilana z paneli fotowoltaicznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 06.12.2022 r. przed otwarciem ofert, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości 352 639,34 zł brutto.
Ofertą z najniższą ceną niepodlegającą odrzuceniu jest Oferta nr 1 (372 937,48 zł brutto).
Mając na uwadze zaistniałą sytuację, Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
III. Uzasadnienie prawne: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 372937,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 553500,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.