eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku



Ogłoszenie z dnia 2022-12-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W RYBNIKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276818821

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jankowicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@rybnik.praca.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: rybnik.praca.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pup-rybnik.bip.gov.pl/zamowienia-na-uslugi-spoleczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d93f3b37-6739-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00502420

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00446755/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447027/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.251.7.2022.AK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 400000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu
i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym (na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku) przesyłek pocztowych (listowych i paczek pocztowych) i ich ewentualnych zwrotów zwanych dalej „przesyłkami”;
2) usługi będące przedmiotem zamówienia będą świadczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.)
oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz na zasadach określonych w niniejszym załączniku do ogłoszeniu o zamówieniu oraz istotnych warunków do umowy;
3) Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych i działa w ramach obowiązującego prawa;
4) przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się:
a) przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii (zwykłe);
b) przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii (priorytetowe);
c) przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem (polecone) przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia
i doręczane za pokwitowaniem odbioru;
d) przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii, przemieszczane i doręczane
w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem (polecone priorytetowe) przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia
i doręczane za pokwitowaniem odbioru;
e) zwrotne potwierdzenia odbioru – potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej poleconej i poleconej priorytetowej nadanych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SWZ - w szczególności załącznik numer 1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 310951,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 335007,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 310951,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Speedmail Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7712867644

7.3.3) Ulica: Belzacka 176/178

7.3.4) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

7.3.5) Kod pocztowy: 97-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Poczta Polska S.A. - przesyłki kierowane na obszar nieobsługiwany przez Speedmail

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 310951,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2024-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.