eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mys這wice › 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w latach 2024-2025Og這szenie z dnia 2023-11-22


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w latach 2024-2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Miasto Mys這wice

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Miejski Zarz康 Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271570799

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Partyzant闚 21

1.5.2.) Miejscowo嗆: Mys這wice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mzgk.myslowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://mzgk.myslowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samorz康owy zak豉d bud瞠towy

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w latach 2024-2025

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-12884d4e-8839-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00502404

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-22

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00106121/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 安iadczenie us逝g zdalnego monitoringu w wybranych budynkach zarz康zanych przez Miejski Zarz康 Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w latach 2024-2025

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12884d4e-8839-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu
Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
2. Spos鏏 sporz康zania i przekazywania dokument闚 elektronicznych lub dokument闚 elektronicznych b璠帷ych kopi elektroniczn tre軼i zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) - zw. dalej „Rozporz康zeniem w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych”.
3. Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert w post瘼owaniu, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa i zawiadomie, zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”).
4. Mo磧iwo嗆 korzystania w post瘼owaniu z „Formularzy do komunikacji” w pe軟ym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zam闚ienia oraz zalogowania si na Platformie e-Zam闚ienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”, s逝膨cych do zadawania pyta, dotycz帷ych tre軼i dokument闚 zam闚ienia, wystarczaj帷e jest posiadanie na Platformie e-Zam闚ienia tzw. konta uproszczonego.
5. Wszystkie wiadomo軼i wys豉ne i odebrane w post瘼owaniu przez wykonawc widoczne s po zalogowaniu w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Komunikacja”.
6. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
7. Minimalne wymagania techniczne, dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia, oraz informacje, dotycz帷e specyfikacji po陰czenia, okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.
8. Szczeg馧owy opis sposobu korespondencji zawieraj Rozdzia造 11 oraz 12 SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Klauzula informacyjna w zwi您ku z art. 13 RODO do zastosowania w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego zosta豉 zawarta w Rozdziale 25 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 12

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Bytomskiej 13.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Us逝gi nadzoru przy u篡ciu alarmu

79714000-2 - Us逝gi wzakresie nadzoru

35121700-5 - Systemy alarmowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y przy wyborze najkorzystniejszej oferty b璠zie stosowa nast瘼uj帷e kryteria oceny ofert dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia osobno - cena oferty brutto – waga 100%

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Bytomskiej 21

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Us逝gi nadzoru przy u篡ciu alarmu

79714000-2 - Us逝gi wzakresie nadzoru

35121700-5 - Systemy alarmowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y przy wyborze najkorzystniejszej oferty b璠zie stosowa nast瘼uj帷e kryteria oceny ofert dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia osobno - cena oferty brutto – waga 100%

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Bytomskiej 27,29

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Us逝gi nadzoru przy u篡ciu alarmu

79714000-2 - Us逝gi wzakresie nadzoru

35121700-5 - Systemy alarmowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y przy wyborze najkorzystniejszej oferty b璠zie stosowa nast瘼uj帷e kryteria oceny ofert dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia osobno - cena oferty brutto – waga 100%

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 4

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Bytomskiej 33

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Us逝gi nadzoru przy u篡ciu alarmu

79714000-2 - Us逝gi wzakresie nadzoru

35121700-5 - Systemy alarmowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y przy wyborze najkorzystniejszej oferty b璠zie stosowa nast瘼uj帷e kryteria oceny ofert dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia osobno - cena oferty brutto – waga 100%

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 5

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Bytomskiej 37

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Us逝gi nadzoru przy u篡ciu alarmu

79714000-2 - Us逝gi wzakresie nadzoru

35121700-5 - Systemy alarmowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y przy wyborze najkorzystniejszej oferty b璠zie stosowa nast瘼uj帷e kryteria oceny ofert dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia osobno - cena oferty brutto – waga 100%

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 6

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Miarki 11

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Us逝gi nadzoru przy u篡ciu alarmu

79714000-2 - Us逝gi wzakresie nadzoru

35121700-5 - Systemy alarmowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y przy wyborze najkorzystniejszej oferty b璠zie stosowa nast瘼uj帷e kryteria oceny ofert dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia osobno - cena oferty brutto – waga 100%

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 7

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Miko這wskiej 4a

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Us逝gi nadzoru przy u篡ciu alarmu

79714000-2 - Us逝gi wzakresie nadzoru

35121700-5 - Systemy alarmowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y przy wyborze najkorzystniejszej oferty b璠zie stosowa nast瘼uj帷e kryteria oceny ofert dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia osobno - cena oferty brutto – waga 100%

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 8

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Partyzant闚 21

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Us逝gi nadzoru przy u篡ciu alarmu

79714000-2 - Us逝gi wzakresie nadzoru

35121700-5 - Systemy alarmowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y przy wyborze najkorzystniejszej oferty b璠zie stosowa nast瘼uj帷e kryteria oceny ofert dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia osobno - cena oferty brutto – waga 100%

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 9

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Robotniczej 3

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Us逝gi nadzoru przy u篡ciu alarmu

79714000-2 - Us逝gi wzakresie nadzoru

35121700-5 - Systemy alarmowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-10-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y przy wyborze najkorzystniejszej oferty b璠zie stosowa nast瘼uj帷e kryteria oceny ofert dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia osobno - cena oferty brutto – waga 100%

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 10

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Robotniczej 7-11-15

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Us逝gi nadzoru przy u篡ciu alarmu

79714000-2 - Us逝gi wzakresie nadzoru

35121700-5 - Systemy alarmowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y przy wyborze najkorzystniejszej oferty b璠zie stosowa nast瘼uj帷e kryteria oceny ofert dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia osobno - cena oferty brutto – waga 100%

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 11

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Robotniczej 17-19

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Us逝gi nadzoru przy u篡ciu alarmu

79714000-2 - Us逝gi wzakresie nadzoru

35121700-5 - Systemy alarmowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y przy wyborze najkorzystniejszej oferty b璠zie stosowa nast瘼uj帷e kryteria oceny ofert dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia osobno - cena oferty brutto – waga 100%

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 12

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Robotniczej 21

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Us逝gi nadzoru przy u篡ciu alarmu

79714000-2 - Us逝gi wzakresie nadzoru

35121700-5 - Systemy alarmowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-10-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y przy wyborze najkorzystniejszej oferty b璠zie stosowa nast瘼uj帷e kryteria oceny ofert dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia osobno - cena oferty brutto – waga 100%

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

W post瘼owaniu mog wzi望 udzia Wykonawcy spe軟iaj帷y poni窺ze warunki:
1. znajduj si w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umo磧iwiaj帷ej realizacj przedmiotu zam闚ienia – Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn o ni瞠j okre郵onych warto軼iach dla poszczeg鏊nych cz窷ci:
1) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Bytomskiej 13 - 100 000,00 z
2) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Bytomskiej 21 - 100 000,00 z
3) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Bytomskiej 27,29 - 100 000,00 z
4) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Bytomskiej 33 - 100 000,00 z
5) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Bytomskiej 37 - 100 000,00 z
6) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Miarki 11 - 100 000,00 z
7) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Miko這wskiej 4a - 100 000,00 z
8) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Partyzant闚 21 - 100 000,00 z
9) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Robotniczej 3 - 100 000,00 z
10) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Robotniczej 7-11-15 - 100 000,00 z
11) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Robotniczej 17-19 - 100 000,00 z
12) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Robotniczej 21 - 100 000,00 z.
W przypadku, gdy Wykonawca sk豉da ofert na wi璚ej ni jedn cz窷 post瘼owania Wykonawca musi posiada ww. ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej na kwot gwarancyjn w wysoko軼i sumy wymaganej minimalnej warto軼i polisy dla ka盥ej z cz窷ci post瘼owania, na kt鏎 sk豉da ofert.
W przypadku, gdy Wykonawca sk豉da ofert na wi璚ej ni 9 cz窷ci post瘼owania Wykonawca musi posiada ww. ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej na sum gwarancyjn w kwocie 1 000 000 z這tych.

2. posiadaj zdolno嗆 techniczn do realizacji przedmiotu zam闚ienia – Wykonawca musi by w stanie udokumentowa fakt wykonania co najmniej jednej us逝gi polegaj帷ej na 鈍iadczeniu us逝g monitoringu przez okres co najmniej 12 kolejnych miesi璚y w ramach jednej us逝gi, wykonanej nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ego us逝ga ta zosta豉 wykonana, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy ta us逝ga zosta豉 wykonana nale篡cie, o warto軼i brutto nie mniejszej ni:
1) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Bytomskiej 13 - 20 000,00 z
2) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Bytomskiej 21 - 10 000,00 z
3) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Bytomskiej 27,29 - 10 000,00 z
4) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Bytomskiej 33 - 10 000,00 z
5) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Bytomskiej 37 - 10 000,00 z
6) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Miarki 11 - 10 000,00 z
7) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Miko這wskiej 4a - 10 000,00 z
8) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Partyzant闚 21 - 20 000,00 z
9) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Robotniczej 3 - 25 000,00 z
10) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Robotniczej 7-11-15 - 25 000,00 z
11) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Robotniczej 17-19 - 25 000,00 z
12) 安iadczenie us逝gi monitoringu na rzecz Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w budynku po這穎nym w Mys這wicach przy ul. Robotniczej 21 - 25 000,00 z.
W przypadku, gdy Wykonawca sk豉da ofert na wi璚ej ni jedn cz窷 post瘼owania, Wykonawca musi wykaza fakt 鈍iadczenia co najmniej 2 us逝g monitoringu na 陰czn wymagan minimaln warto嗆 us逝g dla ka盥ej z cz窷ci post瘼owania, na kt鏎 sk豉da ofert.
W przypadku, gdy Wykonawca sk豉da ofert na wi璚ej ni 5 cz窷ci post瘼owania Wykonawca musi wykaza fakt 鈍iadczenia co najmniej 3 us逝g monitoringu na 陰czn wymagan minimaln warto嗆 us逝g dla ka盥ej z cz窷ci post瘼owania, na kt鏎 sk豉da ofert.
Przez jedn us逝g Zamawiaj帷y rozumie jeden kontrakt lub jedn umow.
Warto軼i w walutach innych ni wskazane przez Zamawiaj帷ego nale篡 przeliczy wed逝g 鈔edniego kursu z這tego w stosunku do danej waluty na podstawie informacji og這szonej przez NBP na dzie zawarcia umowy na wykonane prace. Przeliczenia samodzielnie dokonuje Wykonawca.

3. posiadaj uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej – Wykonawca musi posiada koncesj na wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie us逝g ochrony os鏏 i mienia wymagan Ustaw z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os鏏 i mienia.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiaj帷y za膨da nast瘼uj帷ych dokument闚:
1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji. Je瞠li Wykonawca w pkt. I ppkt 4 O鈍iadczenia dot. podstaw wykluczenia z post瘼owania (Za陰cznik nr 6 do SWZ) wpisa adres strony internetowej umo磧iwiaj帷ej Zamawiaj帷emu bezp豉tne pozyskanie ww. dokument闚, Wykonawca nie jest zobowi您any do ich z這瞠nia;
2. o鈍iadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, albo o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej (Za陰cznik nr 9 do SWZ);
3. o鈍iadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby – zgodnie z z這穎nym przez Wykonawc wraz z ofert Za陰cznikiem nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. W celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu przez Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 oceniona jako najkorzystniejsza, dot. sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiaj帷y za膨da dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni okre郵on w pkt 7.2.1. SWZ.
Je瞠li z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo瞠 z這篡 wymaganego dokumentu sk豉da inny 鈔odek dowodowy, kt鏎y w wystarczaj帷y spos鏏 potwierdzi spe軟ienie tego warunku.
2. W celu potwierdzenia spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu przez Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 oceniona jako najkorzystniejsza, dot. zdolno軼i technicznej lub zawodowej, Zamawiaj帷y za膨da wykazu us逝g (w formie Za陰cznika nr 8) zgodnie z zapisami 7.2.2. SWZ wraz z dowodami okre郵aj帷ymi, czy us逝gi te zosta造 wykonane nale篡cie, tj. referencji b康 innych dokument闚 wystawionych przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi by造 wykonywane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 o鈍iadczenie Wykonawcy,
3. W celu potwierdzenia spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 oceniona jako najkorzystniejsza, dot. posiadania uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, Zamawiaj帷y za膨da przedstawienia aktualnej koncesji na wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie us逝g ochrony os鏏 i mienia wymagan Ustaw z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os鏏 i mienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie. Wykonawcy ubiegaj帷y si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia ustanawiaj pe軟omocnika (lidera) do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Wykonawcy, kt鏎zy ubiegaj si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia, ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy. Do oferty nale篡 w闚czas do陰czy pe軟omocnictwo, z kt鏎ego tre軼i musi wynika, do kt鏎ej czynno軼i powo豉no pe軟omocnika – lidera (np. reprezentowanie w post瘼owaniu, zawarcia umowy) i jakiego post瘼owania dotyczy.
2. Spe軟ienie podstaw wykluczenia z post瘼owania oraz warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie:
a) warunki okre郵one w pkt 6.1. i 6.4. SWZ musi spe軟ia ka盥y z Wykonawc闚 samodzielnie
b) warunki okre郵one w pkt 7.2. SWZ musi spe軟ia co najmniej jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
3. Odniesienie do warunk闚, o kt鏎ych mowa z pkt 7.2. SWZ:
Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych Wykonawc闚, kt鏎zy wykonuj us逝gi, do realizacji, kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonuj poszczeg鏊ni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki zmiany umowy opisano w paragrafie 12 Projektu umowy - Za陰cznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-11-29 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 na Platformie e-Zam闚ienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-29 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-12-28

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.