eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świecie › "Dożywianie uprawnionych świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie gorącego posiłku na rok 2024"Ogłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Dożywianie uprawnionych świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie gorącego posiłku na rok 2024"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090077277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Generała Józefa Hallera 11

1.5.2.) Miejscowość: Świecie

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 525190540

1.5.8.) Numer faksu: 523315990

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opsswiecie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://opsswiecie.pl/ oraz https://opsswiecie.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dożywianie uprawnionych świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie gorącego posiłku na rok 2024"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc8e1d9c-8480-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00502368

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00068504/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 "Dożywianie uprawnionych świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie gorącego posiłku na rok 2024"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ops_swiecie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem narzędzia platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ops_swiecie i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające na Platformie, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8.
g. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”) .
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony
w art. 221. Ustawy Pzp.
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem platformyzakupowej.pl Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej przez Wykonawców jest dostępna https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Poniżej osoby wskazane do porozumiewania się z Wykonawcami, przy czym komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania lub ofert.
• w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Olga Liwicka
e-mail: o.liwicka@opsswiecie.pl, tel. 52 519 05 45
• w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: Stefania Konkołowicz-Dudzińska
e-mail: system@opsswiecie.pl, tel. 52 527 40 91
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ DO.271.4.2023.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gen. Józefa Hallera 11, 86-100 Świecie, e-mail: sekretariat@opsswiecie.pl, tel. 52 519 05 40.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@opsswiecie.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku
z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: DO.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi „Dożywianie uprawnionych świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie gorącego posiłku na rok 2024” na podstawie art. 48 i art. 48 b ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 901 z poźń. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 149 Rady Ministrów
z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023r., poz. 881), Uchwały Nr 493/23 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Zapewnienie przez Wykonawcę przygotowania, ugotowania, porcjowania oraz umożliwienia konsumpcji jednego gorącego posiłku w wyznaczonym przez Wykonawcę lokalu usytuowanym na terenie miasta Świecie w miejscu ogólnie dostępnym dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.
2) Świadczenie usługi dożywiania obejmuje grupę ok. 60 osób/miesięcznie przez okres
od 02.01.2024r. do 31.12.2024r. (tj. 365 dni).
3) Zamawiający przewiduje wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy na:
1. około 21 900 gorących posiłków (tj. 365 dni po około 60 posiłków dziennie),
2. około 10 950 opakowań wydawanych „na wynos” (tj. 365 dni po około 30 posiłków dziennie),
3. około 10 950 dowozów gorących posiłków do świadczeniobiorcy na terenie gminy Świecie (tj. 365 dni po około 30 świadczeniobiorców).
4) Ostateczna ilość posiłków może ulec zmianie, w zależności od faktycznej liczby potrzebujących. Przewidywana liczba osób może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
5) Podstawę realizacji zadania wymienionego w pkt 1 stanowi wyłącznie decyzja administracyjna wydana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu lub inną osobę upoważnioną przez Burmistrza Świecia.
6) Z tytułu ewentualnego zmniejszenia wielkości zamówienia Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji.
7) Wykonawcy będzie przysługiwał zwrot kosztu za jeden gorący posiłek, za opakowanie przeznaczone do jego wydania „na wynos” oraz za jego dowóz do uprawnionego świadczeniobiorcy, wyłącznie za faktycznie wydaną ilość posiłków, zgodnie ze wzorem obliczania wartości zamówienia.
8) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił odpowiednie warunki lokalowe umożliwiające spożycie gorącego posiłku w szczególności: miejsca siedzące przy stoliku, możliwość przechowania odzieży wierzchniej, możliwość korzystania (bezpłatnie) z toalety oraz udostępnienie bieżącej wody oraz dezynfekcję rąk.
9) Spożywanie posiłków odbywać się będzie w przedziale godzin od 12:00 do 15.30. Przewiduje się spożywanie posiłków od poniedziałku do niedzieli z włączeniem dni wolnych od pracy oraz świąt okolicznościowych. Zamawiający przewiduje możliwość wydawania posiłków przez Wykonawcę w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy lub święta okolicznościowe.
10) Lokal musi spełniać wymogi i warunki sanitarno-epidemiologiczne, w zakresie żywienia zbiorowego oraz przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1448).
11) Należy umożliwić osobom objętym dożywianiem odbiór przygotowanych posiłków celem konsumpcji ich na miejscu bądź, jeśli wyrażą taką wolę odebrać posiłek „na wynos”
w przygotowanych przez Wykonawcę pojemnikach odpowiadającym warunkom sanitarno-epidemiologicznym, zgodnie z przedmiotem zamówienia.
12) Wykonawca zobowiązuje się dowieźć jeden gorący posiłek uprawnionym świadczeniobiorcom, którzy nie są w stanie odebrać go samodzielnie, jeżeli wyrażą taką wolę pod wskazany przez Ośrodek adres na podstawie dostarczonej listy.
13) Posiłki muszą być świeże i przyrządzone w dniu dostawy, zaś w chwili odbioru muszą być gorące.
14) Posiłek powinien składać się z dania: mięsnego lub drobiowego lub rybnego lub warzywnego w zestawie z ziemniakami lub z zamiennikiem – kaszą lub ryżem lub makaronem bądź pierogi lub pyzy, a także surówki, w przypadku spożywania posiłku w lokalu dodatkowo kompot lub sok lub woda.
15) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi żywienia zbiorowego zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie normami, a polegającej na przygotowaniu, wydaniu posiłku
o odpowiednio zbilansowanej wartości kalorycznej i odżywczej, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Jeden gorący posiłek składać się będzie z jednego dania.
16) Wydawanie posiłków przez Wykonawcę dokonywane będzie na podstawie dostarczonej listy osób uprawnionych do otrzymywania posiłków do ostatniego dnia każdego miesiąca sporządzonej przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. W przypadku, gdy w ciągu danego miesiąca dojdą kolejne osoby uprawnione, zostanie dostarczona skorygowana lista sporządzona na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.
17) Doręczenie korekty listy osób, na rzecz których Wykonawca ma świadczyć posiłki, nastąpi
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
18) Dokumentem upoważniającym Wykonawcę do wydania posiłku jest dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
19) Dokonanie odbioru gorącego posiłku uprawniony lub osoba upoważniona potwierdza czytelnym podpisem na liście.
20) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania rachunku lub faktury za wykonaną usługę do
5-go dnia roboczego każdego miesiąca – następującego po miesiącu, w którym wykonana została usługa z wyjątkiem miesiąca grudnia 2024 roku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia rachunku lub faktury za wykonaną usługę do 23 grudnia 2024 roku.
21) Wykonanie zadania przez Wykonawcę podlegać będzie kontroli ze strony Zamawiającego
w zakresie prawidłowości wykonania zadania w tym:
 formy i warunków przygotowywania posiłków (gotowania),
 jakości i różnorodności posiłków,
 formy i warunków podawania posiłków,
 formy i warunków wydawania posiłków,
 prawidłowości podpisów złożonych na listach przez świadczeniobiorców uprawnionych na podstawie dokumentacji Wykonawcy do korzystania z usługi dożywiania.
22) Wykonawca zobowiązany jest do wydania posiłku na podstawie pisemnego upoważnienia potwierdzonego przez świadczeniobiorcę Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu oraz pracownika socjalnego osobie upoważnionej wg ustalonego wzoru przez Zamawiającego.
23) W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności dotyczących świadczeniobiorcy, Wykonawca wydaje posiłek pracownikowi Ośrodka pomocy Społecznej w Świeciu po okazaniu przez niego aktualnej legitymacji pracownika socjalnego.
24) W sytuacji gdy świadczeniobiorca trzeci raz z rzędu nie odbierze jednego gorącego posiłku, Wykonawca niezwłocznie informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu o tym fakcie.
25) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, na rzecz których świadczone będą usługi, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, którym przysługuje pomoc.
26) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych wizytacji w siedzibie lokalu, w którym świadczone będą posiłki, w czasie w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia.
27) W zakresie wizytacji, Zamawiający:
1) będzie degustował wydawane posiłki,
2) będzie przeprowadzał ankiety i inne wywiady z osobami korzystającymi z posiłków,
3) sporządzi końcowy protokół z wizytacji, w którym Zamawiający dokona podsumowania poziomu i zakresu świadczonych przez Wykonawcę posiłków, jak również sposobu realizacji zamówienia.
28) W czasie wydawania posiłków odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających
z posiłków ponosi Wykonawca.
29) Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązuje się do równego traktowania wszystkich osób, na rzecz których świadczone będą posiłki.
30) W ramach działań, które mają zapobiegać przejawom dyskryminacji i nierównego traktowania, Wykonawca zobowiązuje się między innymi do:
a) zapewnienia wszystkim osobom, na rzecz których świadczone są posiłki, swobodnego wyboru miejsca spożywania posiłków w pomieszczeniu, w którym świadczone są posiłki,
b) zapewnienia wszystkim osobom, na rzecz których świadczone są posiłki, jednakowych posiłków, pod względem ilościowym i jakościowym,
c) zabezpieczenia wystarczającej ilości miejsc i zastawy stołowej,
d) organizacji spożywania posiłków w sposób wykluczający ujawnienie jakichkolwiek danych
o źródłach finansowania świadczonych przez Wykonawcę posiłków, jak również o sytuacji dochodowej osoby/rodziny na rzecz, których świadczone są posiłki.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena za jeden gorący posiłek na rok 2024 50%
2. Cena za opakowanie do jednego gorącego posiłku wydawanego „na wynos” na rok 2024 5%
3. Cena za dowóz jednego gorącego posiłku do świadczeniobiorcy na terenie gminy Świecie na rok 2024 5%
4. Termin płatności 40%
Razem 100%

Kryterium „Cena” ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).
kryterium 4 – Termin płatności:
W kryterium „Termin płatności” ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).
1. termin płatności 7 dni – 20 pkt
2. termin płatności 14 dni – 30 pkt
3. termin płatności 21 dni – 40 pkt
W kryterium nr 4 oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
Podsumowanie kryteriów: 100% = 100 pkt; 1% = 1 pkt
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów.

2. Łączną ilość punktów (Lp.) przyznanych danej ofercie stanowić będzie suma punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty, która otrzyma największą ilość punktów.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji zaproszenia wykonawców do składania ofert dodatkowych. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji, Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:
a) których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji;
b) których oferty zostały odrzucone;
c) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1 ustawy Pzp,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi Wykonawcami, Zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego
w zaproszeniu do negocjacji.
9. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych
w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
10. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
11. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oferty dodatkowej, Zamawiający do wyboru i oceny oferty przyjmie wskazane przez Wykonawcę wartości wskazane w ofercie podstawowej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: cena za opakowanie

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: cena za dowóz

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatnosci

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis spełnienia warunku:
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
posiada decyzję lub inne dokumenty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzające zakład, podmiot, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność
w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz rozprowadzania, podawania posiłków w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1448);

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis spełnienia warunku:
Wykonawca spełni warunek jeżeli: dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym: Wykonawca powinien udokumentować dysponowanie minimum jednym środkiem transportu, spełniającym wymagania sanitarne na przewóz i dostawę posiłków cateringowych.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie maja załączyć Wykonawcy.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 i poz. 1705), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 5 do SWZ;
2) Decyzję lub inne dokumenty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzające zakład, podmiot, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz rozprowadzania, podawania posiłków
w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U.
z 2023, poz. 1448);
3) Informacja dotycząca pojazdu służącego do realizacji zadania zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni warunek jeżeli:
posiada decyzję lub inne dokumenty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzające zakład, podmiot, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność
w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz rozprowadzania, podawania posiłków w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1448);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.1. Do oferty do Formularza ofertowego – Załącznik Nr 1 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem
Nr 2 do SWZ;
1.2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
1.3. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
• W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców, należy załączyć do oferty.
Wymagana forma:
- oryginał w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub
- elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza,
tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
1.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy)
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Załącznik Nr 4 do SWZ (lub inny podmiotowy środek dowodowy) jeżeli dotyczy, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa
w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
UWAGA: Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 1 pkt 1.1 SWZ Załącznik Nr 2 do SWZ także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale XII SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII ust. 1 pkt 1.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach gdy Zamawiający określa warunki udziału
w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp lub warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy – Załącznik Nr 6 do SWZ.
Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp dotyczy również Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania,
w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik Nr 7 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ops_swiecie na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 29 listopada 2023 r. do godziny 9:00.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.