eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w KrakowieOgłoszenie z dnia 2022-12-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Kanclerza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275719

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Tomasza 43

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-027

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@amuz.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.amuz.krakow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1eea41c-65e6-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00502252

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442804/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/013/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 140700 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 1 jest wyłonienie wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy jednego
serwera dla potrzeb Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30211000-1 - Komputery wysokowydajne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48820000-2 - Serwery

4.5.5.) Wartość części: 61000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 2 jest wyłonienie wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy trzech drukarek laserowych wielofunkcyjnych A4, jednej drukarki igłowej, dwóch skanerów A4, dwóch drukarek etykiet/ kodów kreskowych, dwóch czytników kodów kreskowych dla potrzeb Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30232120-1 - Drukarki igłowe

30232110-8 - Drukarki laserowe

30216110-0 - Skanery komputerowe

30174000-9 - Maszyny produkujące etykiety

30216130-6 - Czytniki kodu kreskowego

4.5.5.) Wartość części: 17900 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 3 jest wyłonienie wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy dwóch monitorów typu A, trzech monitorów typu B, jednego monitora typu C, siedmiu zasilaczy awaryjnych UPS, czterech komputerów stacjonarnych typu AIO, sześciu komputerów przenośnych typu A, jednego komputera przenośnego typu B dla potrzeb Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

30213300-8 - Komputer biurkowy

30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.5.) Wartość części: 61800 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 67650,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 67650,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 67650,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6761000896

7.3.3) Ulica: al. Mickiewicza nr 27

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-120

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 67650,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20304,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22130,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22130,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6761000896

7.3.3) Ulica: al. Mickiewicza nr 27

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-120

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22130,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 73554,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 73554,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 73554,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6761000896

7.3.3) Ulica: al. Mickiewicza nr 27

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-120

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 73554,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W części nr 2 zamówienia udzielono (zawarto umowę) w związku z wyborem oferty w oparciu o art. 263 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.