eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbudy › Remont ulicy Magnackiej w KowalachOgłoszenie z dnia 2023-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont ulicy Magnackiej w Kowalach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kolbudy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Staromłyńska 1

1.5.2.) Miejscowość: Kolbudy

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-050

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: +48586910520(21)

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kolbudy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolbudy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont ulicy Magnackiej w Kowalach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92aacb3a-8454-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00501660

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00066863/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.21 Remont ulicy Magnackiej w Kowalach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-92aacb3a-8454-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, w zakresie merytorycznym: Anna Milkiewicz-Rogala email: ania.milkiewicz@ug.kolbudy.pl , w zakresie formalno-prawnym: Adam Laskowski email: adam.laskowski@ug.kolbudy.pl. W/w forma komunikacji jest dopuszczalna do składania zapytań, wyjaśnień. W/w formy komunikacji nie dotyczą składania ofert.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie.
6. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i przekazuje się jako załącznik, lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
9. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanego „RODO”, Zamawiający informuje, że:
- administratorem danych osobowych jest Zamawiający, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych;
- inspektorem danych osobowych u administratora jest mgr Marcin Lazarowski, e-mail: marcin.lazarowski@ug.kolbudy.pl , tel. kont. 530-072-074;
- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ustawy Pzp;
- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Wykonawcę określonych danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Każdy Wykonawca zainteresowany niniejszym postępowaniem (złożeniem oferty) musi wypełniać obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - osoba zainteresowana posiada prawo: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (art. 18 RODO), do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
- osobie zainteresowanej nie przysługuje prawo: do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO), sprzeciwu (wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - art. 21 RODO;
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej - ulicy Magnackiej w Kowalach na długości ok. 0,150 km zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez VIATRAKT sp. z o.o. z siedzibą w Kobysewie (83-304) ul. Dzika 4, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną.
Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje:
I. Roboty drogowe
o Wymiana warstw bitumicznych nawierzchni jezdni;
o Budowa zjazdów
o Odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego szer. 1,0 m
Przedmiotem przetargu jest remont drogi gminnej na działce nr 148 obręb Kowale na odcinku 150 m od DW 221 (z wyłączeniem przebudowy skrzyżowania z DW221.) zgodnie z załącznikiem "zakres etapu I".
Szczegółowe parametry techniczne określa załączona do SWZ dokumentacja techniczna stanowiąca podstawę do wyceny oferty Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

34990000-3 - Sprzęt kontrolny, bezpieczeństwa, sygnalizacyjny i oświetleniowy

34992300-0 - Znaki uliczne

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W ramach kryterium cenowego, każda oferta otrzymać może maksymalnie 60 punktów.
W ramach kryterium - okres gwarancji, każda oferta otrzymać może maksymalnie 40 punktów.

Liczba punktów za kryterium cenowe liczona będzie według następującego wzoru:
cena najtańszej oferty
Liczba pkt oferty badanej = ------------------------------------ x 60
cena badanej oferty
W ramach kryterium - okres gwarancji, punkty będą przyznawane następująco:
1) od 36 miesięcy do mniej niż 48 miesięcy - 0 pkt.
2) od 48 miesięcy do mniej niż 60 miesięcy - 20 pkt.
3) 60 (i więcej) miesięcy - 40 pkt.

S= C+G
Suma uzyskanych punktów = liczba punktów w kategorii cena + liczba punktów w kategorii gwarancja
Niniejsze kryterium oceny ofert odnosi się do okresu gwarancji na roboty budowlane.
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy - Wykonawca nie może narzucić krótszego okresu. W sytuacji gdy Wykonawca w swojej ofercie nie wpisze liczby miesięcy okresu gwarancji, uznane to będzie, że zadeklarował minimalny okres 36 miesięcy (0 pkt.). W ramach niniejszego zamówienia przyjmuje się, że okres rękojmi jest równy zadeklarowanemu okresowi gwarancji.

Każda oferta otrzyma odpowiednią liczbę punktów stanowiącą sumę punktów wyliczoną za oba kryteria oceny ofert. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalnie każda oferta może uzyskać 100 punktów. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza tj. taka która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w części V SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:


1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

4. zdolności technicznej lub zawodowej:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez:
a). wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), zrealizował w sposób należyty co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. budowa, przebudowa lub remont dróg/drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości brutto min. 350.000 zł
b). wykazanie, że dysponuje:
- osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w specjalności drogowej – kierownik budowy.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w kwocie nie mniejszej niż określona w części IV w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia), rzeczowo-finansowego harmonogramu robót, dokumentów kierownika budowy niezbędnych do zawiadomienia właściwego organu o terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz kosztorysu ofertowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ
2. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
4. Zaświadczenie albo inny dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
5. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - zawarte w Załączniku nr 9 do SWZ, sporządzonym w oparciu o postanowienia § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.
W zakresie wspólnego ubiegania się o zamówienie, poleganiu na zasobach innych podmiotów i wykonawcach zagranicznych szczegółowe dokumenty określa SWZ nr ZP.271.23.2023- część VI, VII i VIII.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -Wykaz robót budowlanych - wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), zrealizował w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia tj.: budowa, przebudowa lub remont dróg/drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości brutto min. 350.000 zł oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ.
-Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z wymaganiami określonymi w części IV.4 SWZ – załącznik nr 7 do SWZ.
-Dokument (lub dokumenty) potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w wysokości minimalnej określonej przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w części IV.3 SWZ.
W zakresie wspólnego ubiegania się o zamówienie, poleganiu na zasobach innych podmiotów i wykonawcach zagranicznych szczegółowe dokumenty określa SWZ nr ZP.271.23.2023- część VI, VII i VIII.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca dołącza:

1) oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SWZ,
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ (jeżeli dotyczy-zał. nr 3 i 5),
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 oraz art. 436 i 439 Ustawy PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.
4. Na podstawie art. 455 Ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie przewidzianym w umowie, w tym w szczególności w terminie realizacji inwestycji, warunkach płatności, zakresem prac, rozwiązań konstrukcyjnych czy zmiany technologii. Przy czy zakres takiej ewentualnej zmiany uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego oraz jej dopuszczalności zgodnie z Prawem zamówień Publicznych. Ewentualną podstawą wyceny robót stanowić będą czynniki cenotwórcze, czyli ceny jednostkowe oraz ich elementy składowe (ceny czynników produkcji oraz narzuty) zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Ceny materiałów i sprzętu, które nie występowały w kosztorysie ofertowym, będą przyjęte wg udokumentowanych cen, nie wyższych jednak niż ceny średnie „SEKOCENBUDU” lub „ORGBUDU” opublikowane w kwartale poprzedzającym realizowane roboty.
5. Zamawiający na podstawie art. 436 ust. 4 pkt. b PZP dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 10.
6. Z uwagi na okres trwania umowy poniżej 6 miesięcy zgodnie z art. 439 PZP zamawiający nie ma obowiązku zawarcia we wzorze umowy klauzuli waloryzacyjnej.
7. Zamawiający jest zobowiązany do ustanowienia nadzoru inwestorskiego.
8. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
9. Wniesienie zastrzeżeń do umowy po zakończeniu postępowania przetargowego będzie traktowane przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty (zaszyfrowane) i podpisane jednym z trzech rodzajów podpisów należy przeslać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy e-zamowienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.