eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Zakup ambulansu typu B wraz z wyposażeniemOgłoszenie z dnia 2022-12-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup ambulansu typu B wraz z wyposażeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej "Legionowo" Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141545411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: gen. Józefa Sowińskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-120

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227742634

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@nzozlegionowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://nzozlegionowo.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://nzozlegionowo.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup ambulansu typu B wraz z wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-596fbbda-6be9-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00501544

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045485/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup ambulansu typu B wraz z wyposażeniem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457095/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/2/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 419874,95 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ambulans typu B wraz z wyposażeniem. . Wolny od wad
fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy (rok produkcji: 2022), nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył
jako przedmiot używany do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 SWZ. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać
wymagania zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych - Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.), w tym
certyfikaty wydane przez jednostki notyfikowane potwierdzające zgodność zabudowy medycznej z wymogami aktualnej normy PN
EN 1789+A2:2015 lub równoważnej w zakresie ambulansów typu C i B oraz zgodność wyposażenia medycznego z aktualną normą
PN EN 1865-1 lub równoważną – dotyczy wyposażenia medycznego i zabudowy.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach postępowania stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne.
Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny
proces, który charakteryzuje produkty
lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod
warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych. W
przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34114121-3 - Karetki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34114120-6 - Pojazdy paramedyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 446535,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 446535,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 446535,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0000172861

7.3.3) Ulica: Ostaszewo 57a

7.3.4) Miejscowość: Łysomice

7.3.5) Kod pocztowy: 87-148

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 531623,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.