eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czersk › Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Czersk w okresie od 01.01.2024r. - do 31.12.2024r.Ogłoszenie z dnia 2023-11-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Czersk w okresie od 01.01.2024r. – do 31.12.2024r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27

1.5.2.) Miejscowość: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 523954810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Czersk w okresie od 01.01.2024r. – do 31.12.2024r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6914af5c-87ce-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00501487

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010872/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Czersk w okresie od 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania
ofert oraz innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W sytuacjach awaryjnych z wyjątkiem składania ofert zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną poprzez email:
zamowieniapubliczne@czersk.pl lub urzad_miejski@czersk.pl
Adres strony internetowej do komunikacji:
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zalecenia: 1. Rozszerzenia plików
wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z zał. nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.2. Zamawiający rekomenduje
wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf3. W celu ewentualnej kompresji
danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: 3.1. .zip 3.2. .7Z4. Wśród rozszerzeń powszechnych a
niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną
uznane za złożone nieskutecznie. 5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem
zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do
składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 6. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego
podpisu elektronicznego: 6.1. ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich
podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. 6.2.pliki w innych formatach niż pdf zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES
o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 6.3.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku
podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np.
osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 8. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z
odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 9.
Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 10. Ofertę należy przygotować z należytą
starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do
zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert. 11. Jeśli wykonawca
pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 12.
Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to
skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia
oferty.
13. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
13.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
13.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej
pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl 15. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 .12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie, określa w pkt 7.9 SWZ niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została zawarta w pkt 29 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została zawarta w pkt 29 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.271.64.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Czersk w okresie od 01.01.2024r. – do 31.12.2024r.”
1. Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (t. j. - Dz. U. z 2023 r. poz. 1640), polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Czersk (Urzędu Miejskiego
w Czersku) w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.
2. Usługi pocztowe będące przedmiotem zamówienia będą świadczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe (t. j. - Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
3. Zamawiający przewiduje nadawanie przesyłek w sposób zgodny z przepisami regulującymi tryb postępowań administracyjnych i cywilnych.
4. Przez przesyłki pocztowe rozumie się:
4.1. przesyłki listowe w obrocie krajowym:
4.1.1. zwykłe – przesyłka nierejestrowana, niebędąca przesyłką najszybszej kategorii,
4.1.2. zwykłe priorytetowe – przesyłka nierejestrowana będąca przesyłką najszybszej kategorii,
4.1.3. polecone – przesyłka rejestrowana, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
4.1.4. polecone priorytetowe – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii, przemieszczana
i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
4.1.5. polecone z usługą „zwrotne potwierdzenie odbioru” (ZPO) – przesyłka rejestrowana przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
4.1.6. polecone, priorytetowe z usługą „zwrotne potwierdzenie odbioru” (ZPO) – przesyłka rejestrowana przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru będąca przesyłką najszybszej kategorii.
4.2. przesyłki listowe w obrocie zagranicznym:
4.2.1. zwykłe priorytetowe – przesyłka nierejestrowana będąca przesyłką najszybszej kategorii,
4.2.2. polecone priorytetowe – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii, przemieszczana
i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
4.2.3. polecone, priorytetowe z usługą „zwrotne potwierdzenie odbioru” (ZPO) – przesyłka rejestrowana przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru będąca przesyłką najszybszej kategorii.
4.3. paczki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym:
4.3.1. ekonomiczne - paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii,
4.3.2. priorytetowe - paczki rejestrowane najszybszej kategorii,
4.3.3. ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - paczki rejestrowane przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru.
Wymiary przesyłek listowych
Wymiary przesyłek listowych wynoszą:
MAKSIMUM: suma długości, szerokości i wysokości – 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600mm
MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm
Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm,
przy czym:
FORMAT S – to przesyłka o wymiarach:
Minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
Maksimum: żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm.
FORMAT M– to przesyłka o wymiarach:
Minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
Maksimum: : żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm.
FORMAT L – to przesyłka o wymiarach:
Minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
Maksimum: suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.

Wymiary paczek pocztowych
Wymiary paczek pocztowych wynoszą:
MAKSIMUM: suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość – 3000mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm
MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm, z tolerancją +/- 2mm
przy czym:
GABARYT A to paczki o wymiarach:
MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x 140 mm
MAKSIMUM – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300mm
GABARYT B to paczki o wymiarach:
MINIMUM – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 mm lub wysokość 300 mm
MAKSIMUM – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość – 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.
5. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. W przypadku posiadania placówki pocztowej w Czersku Zamawiający będzie zobowiązany do:
6.1. dostarczania do placówki pocztowej w Czersku przesyłek wychodzących z Urzędu Miejskiego codziennie w godzinach pracy placówki Wykonawcy.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał placówkę pocztową w miejscowości Zamawiającego, zgodnie z organizacją sieci placówek pocztowych, którą reguluje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29.04.2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (t. j. - Dz.U. z 2020 r., poz. 1026).
8. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien przedłożyć Zamawiającemu wzór pieczęci „opłata skredytowana”.
9. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego, z tym że nadanie przesyłki po godzinie 15.00 traktowane jest jako nadanie w dniu następnym.
10. Usługa dostarczania przesyłek świadczona będzie do każdego wskazanego przez Zamawiającego miejsca w kraju i za granicą zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi dotyczącymi świadczenia usług pocztowych oraz wiążących regulaminów Światowego Związku Pocztowego.
11. Nadawanie przesyłek objętych przedmiotem Umowy następować będzie codziennie (w dni robocze), Wykonawca potwierdzi ich odbiór pieczęcią, podpisem, datą na kopii zestawień. Wykonawca będzie zwracał do siedziby Zamawiającego pokwitowanie przez adresata „potwierdzenia odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie dostarczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę w terminie 7 kolejnych dni, licząc od dnia następnego po dniu zostawienia wiadomości u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w ww. terminie, Operator sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nieodebrania przez adresata.
12. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej uzgodnionej z Wykonawcą treści opłaty pocztowej, nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w książce nadawczej), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytetowa) oraz umieszczania na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku lub pieczątki określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego.
13. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć:
13.1. dla przesyłek poleconych – wpisanie każdej przesyłki do książki nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek,
13.2. dla przesyłek zwykłych – zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych na wzorze uzgodnionym z Wykonawcą sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których kopia będzie przeznaczona dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych a oryginał stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek.
14. Zamawiający jest odpowiedzialny na nadawanie przesyłek listowych w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia.
15. Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu operatorowi, a kosztami realizacji obciążyć Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie zapewni możliwości przyjęcia przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie od Zamawiającego z zastrzeżeniem ze usługa zlecona innemu operatorowi nie przekroczy średnich cen rynkowych za wykonanie usługi. Zamawiający uwzględni wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności spowodowanych przyczynami niezawinionymi przez Wykonawcę.
16. Wykonawca przekazywał będzie bezpłatnie Zamawiającemu druki zwrotnego potwierdzenie odbioru wyłącznie dla przesyłek nadawanych na zasadach ogólnych, a dla przesyłek nadawanych w innych trybach Zamawiający zaopatrzy się w druki ZPO zgodnych z wzorami Wykonawcy.
17. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć terminowo przesyłki zgodnie z zapisami art. 47 ustawy Prawo pocztowe oraz i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i Ordynacji Podatkowej w zakresie stosownych terminów
i wymogów doręczeń oraz zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego.
18. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. lub do momentu maksymalnego wykorzystania wartości umowy brutto, w zależności co nastąpi pierwsze.
19. Ilości przesyłek pocztowych podane w formularzu ofertowym zostały przyjęte przez Zamawiającego szacunkowo, wyłącznie w celu wyliczenia ceny oferty.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełen opis jest w zał. nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena - 60% oraz termin płatności za fakturę - 40%,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności za fakturę

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i spełniają
warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy posiadania uprawnień do wykonywania działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania
i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym.
2. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 1640).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. - Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zaświadczenie potwierdzające, iż Wykonawca został wpisany do rejestru operatorów pocztowych, o których mowa w art. 6 ustawy Prawo pocztowe
(t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 1640), wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wraz z ofertą (formularzem ofertowym) i formularzem asortymentowo - cenowy zgodnie ze wzorem do SWZ wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1. oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ składa każdy
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.2. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
1.3. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oferta powinna być: 2.1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 2.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 2.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy –zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach dopuszczalnych zmian umowy, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp oraz zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (PPU) stanowiących załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym złożono
tylko jedną ofertę. 3. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 4. Wykonawca, przed podpisaniem
umowy, powinien przedłożyć: 4.1. w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej - umowę regulującą współpracę Wykonawców działających wspólnie (umowa konsorcjum lub umowa spółki cywilnej).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.