eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sadki › Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Sadkach wraz z instalacją odnawialnych źródeł energiiOgłoszenie z dnia 2023-11-20

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Sadkach wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SADKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350903

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strażacka 11

1.5.2.) Miejscowość: Sadki

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-110

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@sadki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sadki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-53cb52d3-7e63-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Sadkach wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53cb52d3-7e63-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00501466

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049331/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Sadkach wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00486910

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie ma zostać udzielone na podstawie art. 305 ust. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy zawartej w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1) ustawy PZP, z winy Wykonawcy. Odstąpienie nastąpiło na podstawie par. 9 ust. 2 w/w umowy w zw. z art. 635 kodeksu cywilnego, albowiem Wykonawca przedmiotu w/w umowy opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, w konsekwencji Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. oraz par. 9 ust. 2 i 3 pkt 3 zawartej umowy, zgodnie z którym – Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy,, gdy :„Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zaniecha realizacji robót, tj. nie realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-3848e793-0b5d-11ee-9355-06954b8c6cb9

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.1.14.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 742133,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynku Urzędu Gminy w Sadkach. Na przedmiot zamówienia składa się:
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami w zakresie niezbędnym do uzyskania właściwych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego (jeżeli wystąpi konieczność uzyskania takich decyzji)
- dostawa i montaż zestawu instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu oraz dostawa i montaż zestawu pomp ciepła przeznaczonych na cele C.O. dwóch budynków Urzędu Gminy w Sadkach.
Zakres prac należy wykonać w oparciu o własne projekty budowlane przygotowane przez osoby do tego uprawnione (zlecone przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym).
Projekty należy wykonać zgodnie z:
- Opisem przedmiotu zamówienia
- Programem Funkcjonalno - Użytkowym
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, założenia programowe, standard wykonania zostały określone w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, stanowiącym załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ). Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w "Istotnych postanowieniach umowy".

4.5.3.) Główny kod CPV: 42511110-5 - Pompy grzewcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

09332000-5 - Instalacje słoneczne

39370000-6 - Instalacje wodne

45000000-7 - Roboty budowlane

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45320000-6 - Roboty izolacyjne

51112000-0 - Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 791560,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 791560,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 791560,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRO-BUD DANIEL BOŁOTOW

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 340392092

7.3.3) Ulica: Stefana Okrzei 74b/115

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Centrum Pomp Ciepła Karol Bronkalla, ul. Bałtycka 66, 85-707 Bydgoszcz -
Instalacja c.o. w zakresie modernizacji źródła ciepła i okablowanie urządzeń wymagających zasilania elektrycznego.


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 791560,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.