eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sandomierz › "Remont i przebudowa budynków Kamienicy Oleśnickich i Oficyny".



Ogłoszenie z dnia 2023-11-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont i przebudowa budynków Kamienicy Oleśnickich i Oficyny”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sandomierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Poniatowskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Sandomierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-600

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 815400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@um.sandomierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sandomierz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont i przebudowa budynków Kamienicy Oleśnickich i Oficyny”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f17a169a-73e1-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00501441

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026776/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Remont i przebudowa budynków Kamienicy Oleśnickich i Oficyny”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Szczegółowe informacje zawiera rozdz. VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje zawiera rozdział XVIII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje zawiera rozdział XVIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.1.22.2023.MZI

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych polegających na remoncie i przebudowie budynków Kamienicy Oleśnickich i Oficyny wraz z wyposażeniem. Budynki usytuowane są w Sandomierzu przy ul. Rynek 10. Budynki i teren objęte są ochroną konserwatorską. Kamienica wpisana jest do rejestru zabytków nieruchomych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych polegających na remoncie
i przebudowie budynków Kamienicy Oleśnickich i Oficyny, usytuowanych na działkach nr ewid. 1126, 1135/2, 1135/1, 1391, 1389 na ul. Rynek 10 w Sandomierzu;

• wykonanie robót demontażowych;
• wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych;
• wykonanie izolacji termicznych;
• wzmocnienie ściany szczytowej budynku Kamienicy Oleśnickich;
• remont elewacji z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
• wymianę pokrycia dachowego;
• remont (wymiana) więźby dachowej;
• wymianę stolarki okiennej;
• wymianę stolarki drzwiowej,
• wykonanie robót naprawczych murów;
• wykonanie tynków renowacyjnych;
• remont pomieszczeń w zakresie ścian, sufitów i podłóg;
• montaż sufitów podwieszanych;
• demontaż i montaż ścianek działowych;
• wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z montażem osprzętu i urządzeń sanitarnych,
• wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu i urządzeń;
• wykonanie instalacji przeciwpożarowej;
• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;
• wykonanie instalacji wentylacyjnej;
• wykonanie instalacji odgromowej;
• wykonanie instalacji niskoprądowych;
• wykonanie kanalizacji deszczowej;
• wykonanie przyłącza wodociągowego do instalacji p.poż.;
• montaż platformy schodowej.

b) wyposażenie budynku Kamienicy Oleśnickich:
• produkcja, dostawa, montaż i rozruch interaktywnych stanowisk (eksponatów) i elementów scenografii oraz pozostałego wyposażenia budynku (np. mebli), w ramach utworzenia interaktywnego centrum naukowo-edukacyjnego z elementami rozrywki i warsztatów.
Wykonanie zamówienia w zakresie wyposażenia obiektu podzielone jest na 3 etapy:
a) etap I - wykonanie projektów stanowisk i elementów scenografii,
b) etap II - prototypowanie stanowisk i elementów scenografii oraz przedstawienie prototypów wraz z dokumentacją wykonawczą,
c) etap III – wykonanie, dostawa i montaż gotowych stanowisk eksponatów oraz elementów scenografii wraz z ich uruchomieniem, w tym:
• przeprowadzenie wymaganych prób i sprawdzeń, rozruch i kalibracja, instalacja niezbędnego oprogramowania systemu zarządzania ekspozycją oraz testy końcowe,
• przeszkolenie pracowników Zamawiającego (przyszłego użytkownika) w zakresie obsługi ekspozycji,
• dostawa, montaż, rozruch i kalibracja wszelkiego pozostałego wyposażenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
a) w zakresie robót budowlanych: projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - powyższe dokumenty stanowią zał. nr 9 do SWZ - Dokumentacja techniczna. Ponadto informacje dot. przedmiotu zamówienia zawarto w zał. nr 8 do SWZ - Projekt umowy.
b) w zakresie utworzenia interaktywnego centrum naukowo-edukacyjnego z elementami rozrywki i warsztatów w Kamienicy Oleśnickich: koncepcja merytoryczna centrum, program funkcjonalno-użytkowy obiektu, karty stanowisk (eksponatów), specyfikacja pozostałego wyposażenia obiektu, wytyczne techniczne oraz konserwatorskie dla produkcji ekspozycji, projekt identyfikacji wizualnej, zestawienie elementów wyposażenia, charakterystyka etapów realizacji zamówienia w zakresie wyposażenia obiektu - powyższe dokumenty stanowią zał. nr 9 do SWZ - Dokumentacja techniczna. Ponadto informacje dot. przedmiotu zamówienia zawarto w zał. nr 8 do SWZ - Projekt umowy.

Zestawienia głównych robót podane zostały w przedmiarach robót oraz "zestawieniu elementów - wyposażenie" (stanowiących zał. nr 9 do SWZ - Dokumentacja techniczna).

Ww. zestawienia (poszczególne pozycje) mają charakter jedynie pomocniczy przy wycenie wartości robót przez Wykonawcę. Odpowiedzi udzielane na etapie postępowania stanowią integralną część SWZ. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się.

W ramach przedmiotu zamówienia należy:
1) wykonać również wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót,
2) wykonać również wszelkie inne prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z umowy, specyfikacji technicznych, dokumentacji,
3) wykonać dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach.

Zamawiający uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (zgodnie z art.100 ust. 1 ustawy Pzp). Wszystkie użytkowane kondygnacje budynku Kamienicy Oleśnickich dostępne będą dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek będzie wyposażony w łazienkę dla osób niepełnosprawnych, dostosowaną do obowiązujących przepisów i wymogów. Budynek oficyny posiadać będzie 1 lokal przeznaczony do użytkowania przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Lokal ten znajduje się na parterze budynku.
Szczegółowy opis wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp, zawiera dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik nr 9 do SWZ - Dokumentacja techniczna.

Uwaga!!! Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót lub zastosowane produkty przy realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne równoważne parametry jakościowe i cechy użytkowe powinny posiadać produkty użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających rozwiązania równoważne. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych .
Równoważność materiałów: W sytuacji gdy w przedmiarze robót i STWiOR opisano przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w przedmiarach robót i STWiOR pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały w w/w dokumentach.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w/w dokumentami.
Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania i stanowią wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
Przy zapisach o minimalnych wymaganiach parametrów jakościowych, należy rozumieć wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu w stosunku do określonych rozwiązań.

Gwarancja na całość zamówienia stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z rozdz. XIII SWZ.
Warunki gwarancji określone zostały w projekcie umowy tj: (§ 13 projektu umowy oraz w karcie gwarancyjnej) stanowiącym zał. nr 8 do SWZ.

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 7. 900. 000, 00 zł.

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy – zgodnie z §1 ust. 8 projektu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261400-8 - Pokrywanie

45261300-7 - Kładzenie zaprawy i rynien

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

92521100-0 - Usługi wystawowe świadczone przez muzea

37524100-8 - Gry edukacyjne

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

39154000-6 - Sprzęt wystawowy

79930000-2 - Specjalne usługi projektowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 550 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena - 60%
2)Wydłużenie okresu gwarancji - 10%.
3) Ocena próbki – 30%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ocena próbki

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych poniżej oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże:

a) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zadań odpowiadających swoim rodzajem zadaniom stanowiących przedmiot zamówienia.
Za zadanie odpowiadające swoim rodzajem zadaniu stanowiącemu przedmiot zamówienia uważa się:

- wykonanie przynajmniej jednego zadania (roboty budowlanej) związanej z odbudową, przebudową, rozbudową, nadbudową lub remontem budynku wpisanego do rejestru zabytków o wartości min. 1.500.000,00 zł brutto;

- wykonanie przynajmniej jednego zamówienia polegającego na produkcji, dostawie, montażu, rozruchu i serwisie interaktywnej ekspozycji lub jej elementów na potrzeby instytucji kultury
o wartości min. 1.500.000,00 zł brutto;

- wykonanie przynajmniej jednego zamówienia polegającego na produkcji, dostawie, montażu, rozruchu i serwisie elementów scenograficznych wykonanych w całości z metalu na potrzeby wystawy instytucji kultury o wartości min. 700.000,00 zł brutto;

- wykonanie przynajmniej jednego zamówienia polegającego na produkcji, dostawie, montażu, rozruchu i serwisie interaktywnego teatrzyku o wartości min. 150.000,00 zł brutto.

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs
z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

b) dysponowanie osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniającymi niżej określone wymagania:

Kierownik budowy/robót branży ogólnobudowlanej ma posiadać :
- uprawnienia budowlane/stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zakres uprawnień kierownika budowy/robót i jego doświadczenie ma upoważniać do kierowania pracami objętymi przedmiotem zamówienia. Jednocześnie osoba pełniąca funkcję kierownika budowy musi posiadać praktykę w zakresie kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.).

Kierownicy robót branży elektrycznej i sanitarnej mają posiadać :
- uprawnienia budowlane/stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacje elektryczne i instalacje sanitarne. Zakres uprawnień kierowników robót i ich doświadczenie ma ich upoważniać do kierowania pracami objętymi przedmiotem zamówienia.

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Poleganie na zasobach innych podmiotów.
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ppkt.1):
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;
b) W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia, warunek określony w pkt 2 ppkt 4)a) może być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób lub w części w której będzie polegał na zasobach tego podmiotu. Dopuszcza się również spełnienie warunku jw. gdy każdy z osobna tj. Wykonawca i Podmiot udostępniający zasób potwierdzi spełnienie części warunku określonego w pkt 2 ppkt 4)a), w taki sposób, że łącznie spełniają określony warunek.
c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają zadania, do realizacji których te zdolności są wymagane.
e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
3) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ppkt. 2), będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca:
a) składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór zobowiązania stanowi zał. nr 6 do SWZ;
b) składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia-nie spełnia”.

5. Podstawy wykluczenia z postępowania.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 upzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2) Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania.
3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 upzp oraz na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 upzp jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 upzp.
5) Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust.2 ustawy, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
6) Zamawiający dokona oceny, czy brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w przedmiotowym postępowaniu na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) Potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 upzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
b) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 SWZ - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ (składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz zadań/ robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których zadania/roboty te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zadania/roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – wzór wykazu robót stanowi zał. nr 4 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu osób stanowi zał. nr 5 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Przedmiotowy środek dowodowy stanowi próbka w postaci okrągłego suwaka logarytmicznego. Przedmiotowy środek dowodowy w postaci próbki służyć będzie potwierdzeniu zgodności przedmiotu oferty z kryterium określonym w opisie kryteriów oceny ofert (szczegóły w rozdz. XIII „Opis kryterium oceny ofert wraz z podanie wag tych kryteriów sposobu oceny ofert” ).
2) Szczegółowy opis dot. wymaganej próbki;
- Próbka wykonana w postaci okrągłego suwaka logarytmicznego (średnica min. 20 cm), z układem trzech tarcz, gdzie ruchoma jest tarcza środkowa, a zewnętrzna i wewnętrzna są nieruchome względem siebie. Suwak posiadający co najmniej następujące skale: L, K, A, B, CI, C, D, S, ST, T, naniesione w trwały sposób na właściwe tarcze. Pod tarczami ukryty mechanizm pozwalający na obracanie tarczy za pomocą układu dwóch śrub osadzonych na jednej osi, tj. śrub „mikro” i „makro”; obrót pierwszej o 360° powoduje obrót tarczy o 15°, a obrót drugiej o 360° powoduje obrót tarczy o 90°; obrót płynny, bez przeskoków. Suwak wyposażony ponadto w osadzone na osi obrotu tarczy okienko,
z drugiej strony wsparte za krawędzią zewnętrzną tarczy suwaka, wykonane ze szkła bezpiecznego, z trwale naniesioną linią wskazującą wynik oraz oznaczeniem skal, obrót okienka ręczny. Ruch wszystkich elementów płynny i precyzyjny. Wszystkie elementy spasowane z sobą w taki sposób, iż szczeliny pomiędzy nimi są mniejsze niż 1,5 mm,
a wszystkie krawędzie zaokrąglone i wykluczające możliwość przecięcia się.
- Próbka wykonana z metali nieżelaznych (mosiądzu/brązu), dopuszczalne zastosowanie stali w miejscach niewidocznych i niedostępnych (np. mechanizmy); niedopuszczalne stosowanie tworzyw sztucznych w elementach widocznych i ruchomych. Suwak osadzony w podkładzie z drewna, kryjącym elementy mechaniczne. Estetyka próbki nawiązująca do konwencji retrofuturyzmu, zwłaszcza steampunk
i decopunk (takie jak użyte obłości, dobrane liternictwo, wykończenie
i detale elementów, dobór i wykonanie elementów ozdobnych i dekoracyjnych), lecz w żaden sposób nie ograniczająca jego funkcjonalności. Podstawowa funkcjonalność próbki zapewniona jedynie mechanicznie, bez udziału urządzeń elektrycznych i/lub elektronicznych; dopuszczalne zastosowanie ww. urządzeń w zakresie estetyki.
3) Zgodnie z art. 107 ust.1 ustawy Pzp - przedmiotowy środek dowodowy Wykonawca składa wraz z ofertą, szczegóły w rozdz. XI SWZ „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” .
3) Ponieważ przedmiotowy środek dowodowy służyć będzie potwierdzeniu zgodności z kryteriami oceny ofert, Zamawiający działając zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp, nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego w przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub będzie on niekompletny.
4) Wykonawca ponosi wszystkie koszty przygotowania oferty wraz z kosztem przygotowania i dostarczenia próbki.
5) Zwrot próbki nastąpi zgodnie z art. 77 ust. od 1 do 3 ustawy Pzp: „1. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. 2. Zamawiający zwraca wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na jego wniosek, złożone przez niego plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały, o ile nie stanowią one załączników do umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający może zwrócić złożone przez wykonawcę plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie został złożony w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnienia postępowania”.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Zał. nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 SWZ (zał. nr 2 do SWZ);
2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o których mowa w Rozdziale V (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (na formularzu oferty);
4) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. 3), zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
- W przypadku gdy dokumenty zostały sporządzone jako dokumenty w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz;
5) oświadczenie, z którego wynika, które zadania/roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (zał. nr 10 do SWZ);
6) próbkę w postaci okrągłego suwaka logarytmicznego stanowiącą jakościowe kryterium oceny oferty (szczegółowy opis próbki zawarto w rozdz. VI SWZ „Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz informacja o przedmiotowych środkach dowodowych”) oraz w rozdz. XIII
SWZ „Opis kryterium oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert”. Sposób przekazania próbki Zamawiającemu szczegółowo opisano w rozdz. XI SWZ „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert”

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 21.12.2023 r. do godz. 10:00.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 upzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 469 ze zm.).

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym nr rachunku Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028 z dopiskiem "Wadium – na zadanie: „ Remont i przebudowa budynków Kamienicy Oleśnickich i Oficyny”.

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin wpływu pieniędzy na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 upzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 upzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w pkt 2 ppkt 4) a) SWZ zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek. Dopuszcza się również spełnienie tego warunku w przypadku, kiedy każdy
z wykonawców z osobna potwierdzi spełnienie części warunków określonych w pkt.4)a)
w taki sposób że wykonawcy łącznie spełniają warunek określony w pkt. 4)a);
- warunek określony w pkt 2 ppkt 4) b) SWZ zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek.
- W odniesieniu do wyżej wymienionych warunków wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają zadania do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają zadania, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia z art. 125 upzp oraz z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.,
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które zadania wykonają poszczególni wykonawcy – wzór druku stanowi zał. nr 10 do SWZ.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy są dopuszczalne jeżeli zaistnieje jeden z poniższych przypadków:
1) Zmiany nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
2) Zmiana jest zgodna z art. 455 ustawy Pzp
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności.
1) Zmiany spowodowane są okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie,
2) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany wynika ze zmiany przepisów regulujących roboty budowlane stanowiących przedmiot umowy.
3) Zmiany związane z koniecznością wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub dodatkowych i zamiennych oraz opracowań, wpływających na termin wykonania robót objętych umową.
4) Zmiany terminu realizacji umowy w szczególności, gdy:
a) zmiana terminu realizacji umowy będzie następstwem działania organów administracji,
b) pojawiły się okoliczności, których Zamawiający pomimo należytej staranności nie mógł przewidzieć, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych, zamiennych lub dodatkowych i zamiennych oraz opracowań, wpływających na termin wykonania robót objętych umową,
c) wystąpi zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany terminu,
d) wystąpi brak dostępu do miejsc, w których przewidziano prowadzenie prac,
e) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody (m.in. trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne,
f) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego,
g) uzasadnionych przerw w realizacji prac i robót, powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, a wynikających z ograniczeń wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1657), a w szczególności w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.
W ww. przypadkach termin może być przedłużony o okres umożliwiający realizację przedmiotu umowy Wykonawcy ze względu na ww. okoliczności.
3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
5. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli konieczność wykonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

ciąg dalszy w sekcji IX- Pozostałe informacje.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy Sekcja VII - Projektowane postanowienia umowy.
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

"(...)6. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadkach określonych w niniejszej umowie oraz w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT lub/i podatku akcyzowego.
7. Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Strony. Zmiana wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o iloczyn ilości robót niewykonanych i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym przedłożonym przez Wykonawcę.
8. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz za zgodą Zamawiającego może zmienić podwykonawcę, powierzyć wykonanie lub zmienić część zakresu wykonywania umowy podwykonawcy.
9. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany".


I. Sposób przekazania próbki Zamawiającemu:
• Wykonawca składa próbkę w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz)do dnia 21.12.2023 r. do godz. 10:00;
• Opakowanie z próbką musi posiadać następujące oznaczenia: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego;
• Opakowanie z próbką należy opisać w sposób następujący:

„Próbka –zał. do oferty w postępowaniu na zadanie pn.: „Remont i przebudowa budynków Kamienicy Oleśnickich i Oficyny”.
Oznaczenie sprawy: RZP.271.1.22.2023.MZI.
Nie otwierać przed dniem 21.12.2023r., przed godz. 10:30”

• Próbka musi być złożona w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu gwarantującym jej nienaruszalność;
• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie przesyłki z próbką w przypadku nieprawidłowego jej oznaczenia;
• Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganej próbki lub złoży ją po wyznaczonym terminie Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp (próbka do oceny ofert nie podlega uzupełnieniu).


II. Wykonawca, którego oferta została wybrana przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami /stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z rozdziałem V pkt 2 ppkt 4b) SWZ wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającymi, iż osoby wymienione w wykazie osób są jej członkami (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej).
- dokument potwierdzający, że osoba pełniąca funkcję kierownika budowy posiada praktykę w zakresie kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) - kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej.
- opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (zgodnie z § 12 projektu umowy) - kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
- kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.