eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › DOSTAWA 21 KOMPLETÓW DRONÓWOgłoszenie z dnia 2023-11-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA 21 KOMPLETÓW DRONÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000173580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strażacka 7

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-012

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 53 51 200

1.5.8.) Numer faksu: 81 532 9700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@kwpsp.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kwpsplublin.bip.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ochrona przeciwpożarowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA 21 KOMPLETÓW DRONÓW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8263061-799f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00501404

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00136885/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 DOSTAWA 21 KOMPLETÓW DRONÓW

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00476510

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WL.2371.17.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 485475,69 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Części I zamówienia jest dostawa 11 kompletów dronów.
W skład każdego kompletu wchodzi bezzałogowy statek powietrzny - dron typu wielowirnikowiec wyposażony m.in. w:
- kamerę światła widzialnego,
- kamerę termowizyjną,
- akumulatory,
- aparaturę sterującą,
- głośnik,
- lampę stroboskopową do lotów nocnych,
- ładowarkę do akumulatorów,
- ładowarkę do aparatury sterującej,
- walizkę transportową.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części I zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34711200-6 - Bezzałogowe statki powietrzne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32342412-3 - Głośniki

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31158000-8 - Ładowarki

18921000-1 - Walizki

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 254296,79 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Części II zamówienia jest dostawa 10 kompletów dronów.
W skład każdego kompletu wchodzi bezzałogowy statek powietrzny - dron typu wielowirnikowiec wyposażony m.in. w:
- kamerę światła widzialnego,
- kamerę termowizyjną,
- akumulatory,
- aparaturę sterującą,
- głośnik,
- lampę stroboskopową do lotów nocnych,
- ładowarkę do akumulatorów,
- ładowarkę do aparatury sterującej,
- walizkę transportową.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części II zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34711200-6 - Bezzałogowe statki powietrzne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32342412-3 - Głośniki

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31158000-8 - Ładowarki

18921000-1 - Walizki

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 231178,90 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena oferty najkorzystniejszej, tj. oferty nr 2/I złożonej przez Transactor Security Sp. z o.o., tj. 472 061,70 zł przekroczyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie części I zamówienia, tj. 308 000,00 zł . Równocześnie Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie części I zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej złożonej na część I zamówienia. Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Natomiast zgodnie z art. 259 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255 – 258 ustawy Pzp. W związku ze ziszczeniem się przesłanki unieważnienia postępowania w zakresie części I zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie Części I zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 305594,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 472061,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena oferty najkorzystniejszej, tj. oferty nr 2/II złożonej przez Transactor Security Sp. z o.o., tj. 429 147,00 zł przekroczyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie części II zamówienia, tj. 280 000,00 zł . Równocześnie Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie części II zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej złożonej na część II zamówienia. Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Natomiast zgodnie z art. 259 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255 – 258 ustawy Pzp. W związku ze ziszczeniem się przesłanki unieważnienia postępowania w zakresie części II zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie Części II zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.