eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych w PolsceOgłoszenie z dnia 2023-11-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych w Polsce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.3.) Oddział zamawiającego: PFRON

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012059538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 13

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-828

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@pfron.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pfron.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych w Polsce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84d613b2-8564-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00501358

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00121002/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych w Polsce w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.pfron.org.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pfron

https://platformazakupowa.pl/pn/pfron/proceedings?pageEnded=3&&limitEnded=10&page=1&pageCanceled=1&pageClosed=1&limit=10&query=&search-in=1,2,3,4&negotiation-type=1,2,3,11,12&proceeding_type=all&company-divisions=&sort-field=endsAt&sort-type=DESC&globalMode=all,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności składanie Ofert oraz wszelkich oświadczeń i dokumentów między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
1.1. platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą lub Platformą zakupową” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pfron (Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia w tym SWZ i informacje dla Wykonawców, składanie Ofert, wycofanie Oferty lub Wniosku, informacje o postępowaniu, korespondencja, zawiadomienia, informacje) https://platformazakupowa.pl/pn/pfron/proceedings?pageEnded=3&&limitEnded=10&page=1&pageCanceled=1&pageClosed=1&limit=10&query=&search-in=1,2,3,4&negotiation-type=1,2,3,11,12&proceeding_type=all&company-divisions=&sort-field=endsAt&sort-type=DESC&globalMode=all, lub
1.2. poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@pfron.org.pl (korespondencja, zawiadomienia, informacje, wnioski oprócz Ofert i załączników do Oferty);
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie przesyłania odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia Ofert, itp., odbywa się za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Informacje zwrotne Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”.
3. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oprócz Ofert i załączników do Oferty za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: zamowienia_publiczne@pfron.org.pl.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020 poz. 2452).
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie zakupowej przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6.
Ciąg dalszy w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Działając na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych w Polsce” (dalej: Postępowanie”), Zamawiający przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
2. Tożsamość administratora
Administratorem danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie (00-828), przy al. Jana Pawła II 13.
3. Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@pfron.org.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 50 55 500 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez
e-mail: iod@pfron.org.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
5. Cele przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Postępowania oraz archiwizacja dokumentacji zgromadzonej w jego wyniku. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja przez administratora obowiązku prawnego). W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przez administratora jest prawnie uzasadnionego interesu podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
7. Źródło danych osobowych
Administrator może pozyskiwać dane osobowe przedstawicieli Wykonawcy za jego pośrednictwem.
8. Kategorie danych osobowych
Zakres danych dotyczących przedstawicieli Wykonawcy obejmuje dane osobowe przedstawione w ofercie, w szczególności imię, nazwisko, stanowisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
cd. w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/31/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 360616 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych w Polsce.
2. Celem badania jest zdiagnozowanie potrzeb Osób z niepełnosprawnością (w metodologii badania oraz pozostałej dokumentacji terminy „Osoba niepełnosprawna” oraz „Osoba z Niepełnosprawnością” będą stosowane wymiennie) z punktu widzenia tych osób oraz zmian, które nastąpiły w stosunku do poprzedniego badania z 2017 roku.
3. Badanie obejmie osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia), a w przypadku panelu ekspertów osoby związane z systemem wsparcia osób z niepełnosprawnością. W ramach tej zbiorowości zostaną wydzielone grupy, które uwzględniają wskazane rodzaje niepełnosprawności:
• osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku,
• osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu,
• osoby z niepełnosprawnością fizyczną i ruchu,
• osoby psychicznie chore,
• osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
• osoby w spektrum autyzmu.
4. Opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji usługi zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ/Załącznika nr 1 do Umowy – „Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ) oraz w Załączniku nr 8 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy” (PPU).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79315000-5 - Usługi badań społecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z dokumentami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Sposób dotarcia do respondentów (określonych w zał. nr 1 OPZ pkt 2 Podmiot badania) wraz z pozyskaniem danych kontaktowych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe pytania badawcze z ich uzasadnieniem

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji badania

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 ustawy Pzp nie podlegają wykluczeniu i spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Na podstawie spełnienia ww. warunku Wykonawcy wykażą, że spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że :
2.4.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na przeprowadzeniu jakościowo-ilościowego badania społecznego, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każde, przy czym:
a) każda z wykazanych usług obejmowała badania przeprowadzone metodą PAPI/CAPI/CAWI i IDI/TIDI oraz FGI, zakończona została analizą danych i raportem z badania,
b) każda z wykazanych usług była finansowana/współfinansowana ze środków publicznych,
c) co najmniej jedna usługa obejmowała przeprowadzenie badania z osobami niepełnosprawnymi i dotyczyła rehabilitacji zawodowej i/lub społecznej osób niepełnosprawnych.

UWAGA:
- Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden kontrakt/umowę.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości kilku umów w celu spełnienia powyższego warunku.
- Zamawiający wymaga, aby wykazane w Wykazie Usług badania były zakończone (ostateczne wyniki badań zostały dostarczone zlecającemu badanie i przez niego zaakceptowane) przed dniem składania ofert.
- Wszystkie wymagane usługi muszą dotyczyć badań, których wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu do informacji publicznej. W przypadku badań nienależących do powyższych kategorii Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedłoży dokumenty (np. wyniki badań, raporty) pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy metodologia przyjęta w tych badaniach była adekwatna do wymagań określonych przez Zamawiającego.
2.4.2. dysponuje lub będzie dysponował zespołem badawczym składającym się z co najmniej 3 (trzech) osób, które Wykonawca skieruje do realizacji niniejszego zamówienia w tym:
2.4.2.1. kierownikiem badania, który:
a) posiada wykształcenie wyższe (co najmniej tytuł magistra),
b) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, pełnił funkcję kierownika w co najmniej 3 (trzech) jakościowo – ilościowych badaniach społecznych przez cały okres ich realizacji, przy czym:
 w każdym z nich zrealizowano PAPI/CAPI/CAWI, IDI/TIDI oraz FGI,
 co najmniej 2 badania finansowane/współfinansowane było ze środków publicznych i zostały zakończone (ostateczne wyniki badań zostały dostarczone zlecającemu badanie i przez niego zaakceptowane) przed dniem składania ofert.
2.4.2.2. co najmniej jednym metodologiem, który:
a) posiada wykształcenie wyższe (co najmniej tytuł magistra),
b) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję metodologa w co najmniej 2 (dwóch) jakościowo – ilościowych badaniach społecznych przez cały okres ich realizacji, przy czym:
 w każdym z nich zrealizowano PAPI/CAPI/CAWI, IDI/TIDI oraz FGI,
 każde badanie finansowane/współfinansowane było ze środków publicznych i zostało zakończone (ostateczne wyniki badań zostały dostarczone zlecającemu badanie i przez niego zaakceptowane) przed dniem składania ofert.
2.4.2.3. jednym badaczem ds. badań jakościowych i ilościowych który:
a) posiada wykształcenie wyższe (co najmniej tytuł magistra),
b) w okresie ostatnich 5 (pięciu) latach przed upływem terminu składania ofert brał udział w co najmniej 2 (dwóch) jakościowo – ilościowych badaniach społecznych przez cały okres ich realizacji, przy czym:
 w każdym z nich zrealizowano PAPI/CAPI/CAWI, IDI/TIDI oraz FGI,
 każde badanie finansowane/współfinansowane było ze środków publicznych i zostało zakończone (ostateczne wyniki badań zostały dostarczone zlecającemu badanie i przez niego zaakceptowane) przed dniem składania ofert.
UWAGA:
- Zamawiający nie dopuszcza łączenia ról osób wskazanych w punkcie 2.4.2 powyżej w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tzn. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania co najmniej 3 osobami.
- usługi muszą dotyczyć badań, których wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu do informacji publicznej. W przypadku badań nienależących do powyższych kategorii Oferent, na żądanie Zamawiającego, przedłoży dokumenty (np. wyniki badań, raporty) pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy metodologia przyjęta w tych badaniach była adekwatna do wymagań określonych przez Zamawiającego.
- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej tylko w przypadku, gdy Wykonawca wykaże spełnienie wszystkich powyższych wymagań.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
8. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda wskazania w zobowiązaniu do udostępnienia zasobów wystawionym przez podmiot je udostępniający:
8.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
8.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
8.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, który je udostępnił, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.3. Wykaz usług potwierdzający spełnianie warunku określonego w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 2.4. ppkt. 2.4.1 SWZ Usługi powinny być wykonane, należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wymienione usługi zostały wykonane należycie, w szczególności referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz należy sporządzić według Załącznika nr 6 do SWZ.
2.4. Wykaz osób potwierdzający spełnianie warunku określonego w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 2.4. ppkt 2.4.2 SWZ i potwierdzający, że dla realizacji zamówienia Wykonawca będzie dysponował zespołem badawczym. Wykaz należy sporządzić według Załącznika nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SWZ);
2.2. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w Rozdziale VII SWZ (Załącznik nr 4 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.2. Następujący przedmiotowy środek dowodowy:
a) Dokument pn. Koncepcja realizacji badania, która winna uwzględnić minimum metodologiczne określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) w tym również opis sposobu dotarcia do respondentów zogniskowanych wywiadów grupowych [FGI – opis grup respondentów znajduje się w ust. 6 pkt 2 OPZ wraz z uzasadnieniem. Opis powinien być sformułowany w sposób adekwatny do celu i zakresu badania. Informacje przedstawione w opisie powinny uwzględniać dotarcie do wszystkich grup respondentów i lokalizacji zgodnie z zakresem badania określonym w OPZ. Ponadto Koncepcja realizacji badania powinna zawierać, tabelę ujmującą powiązanie pytań badawczych zawartych w Załączniku nr 1 do SWZ metodami/technikami badawczymi wraz z uzasadnieniem zastosowania konkretnej metody/techniki badawczej w odniesieniu do każdego pytania. Koncepcja realizacji badania stanowi obowiązkowy załącznik do oferty.
Dodatkowo w Koncepcji realizacji badania można uwzględnić:
- minimum 2 dodatkowe pytania badawcze (ocenie zgodnie z kryterium podlegają dwa pierwsze dodatkowe pytania) dotyczące nowego zagadnienia badawczego nie ujętego w pytaniach zaproponowanych przez Zamawiającego wraz z uzasadnieniem zastosowania tego pytania z punktu widzenia osiągnięcia celów badania. Pytania powinny być przyporządkowane do właściwych metod/technik badawczych, które umożliwią uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania.
Koncepcja realizacji badania dołączona do oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa będzie podlegała dalszym uzgodnieniom z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
Przedmiotowy środek dowodowy należy złożyć zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz Oferty – do wykorzystania wzór - Zał. do SWZ;
2. Oświadczenie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców;
3. Koncepcje realizacji badania - przedmiotowy środek dowodowy
4. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo w przypadku gdy oferta podpisywana będzie przez osobę niewymienioną w
dokumentach rejestrowych. Z uwagi na wymóg złożenia oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
profilem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z art. 99 paragraf 1 k.c., Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
5. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o
zamówienie;
6. (jeżeli dotyczy) Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę;
7. (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega
na zasobach podmiotu trzeciego.
8. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Podmiotu udostępniającego zasoby. Oświadczenie to nie jest podmiotowym środkiem dowodowym. Informacje
zawarte w oświadczeniu stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewidział zmiany umowy. Zmiany zostały określone w Paragrafie 11 Projektowanych Postanowienia Umowy
stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pfron/proceedings w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający stosuje również środek, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835, z późn. zm.), dalej:
„ustawa sankcyjna”.
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadkach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00457283/01 z dnia 2023-10-23
2023-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.