eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › Dostawa używanego lub nowego autobusu szkolnego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Łomża.Ogłoszenie z dnia 2022-12-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa używanego lub nowego autobusu szkolnego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Łomża.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łomża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669944

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie 1a

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminalomza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminalomza.pl/bip/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://gminalomza.pl/bip/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa używanego lub nowego autobusu szkolnego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Łomża.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-461f5de8-7234-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00501172

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031278/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup autobusu na potrzeby dowożenia uczniów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473394/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR.271.1.26.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego lub nowego autobusu szkolnego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Łomża.
2. Warunki ogólne:
a) przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ((t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z póżn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
b) pojazd wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób i podmiotów trzecich (leasing, zastaw).
c) pojazd musi być sprawny technicznie, kompletny, wolny od wad - gotowy do pracy.
d) Powinien posiadać aktualne badania techniczne wpisane do dowodu rejestracyjnego oraz aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC.
e) Pojazd zarejestrowany poza granicami Polski powinien posiadać komplet dokumentów wraz z tłumaczeniami przewidzianymi przepisami prawa, uprawniającymi do zakupu i rejestracji samochodu w Polsce.
f) Sprzedający powinien być właścicielem pojazdu lub mieć pisemne prawo do dysponowania nim .
g) pojazd nie może stanowić zabezpieczenia bankowego lub prawa własności osób trzecich. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
h) pojazd należy oznakować: tablicami z napisem „Uwaga dzieci” i symbolem dzieci z przodu i tyłu pojazdu, z uwzględnieniem warunków niedostatecznej widoczności zgodnie z art. 57 ust 1 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988 ze zm.) z możliwością łatwego montażu i demontażu.
i) Wykonawca we własnym zakresie dostarczy pojazd do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
j) Zamawiający wymaga, aby miejsce serwisowania autobusu odbywało się w odległości możliwie najmniejszej od siedziby Zamawiającego. Miejsce serwisowania należy wskazać w formularzu oferty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34121100-2 - Autobusy transportu publicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 255 pkt 1 oraz art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm), zwanej dalej w skrócie ,,Pzp", Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na „ Dostawa używanego lub nowego autobusu szkolnego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Łomża”

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
z późn. zm.) zwana dalej ustawą Pzp.
- Zgodnie z art. 255 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
,,Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:
(…)
1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty"


Uzasadnienie unieważnienia faktyczne:
Dnia 12.12.2022 roku o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu nie wplynęła do Zamawiającego żadna oferta.
Zamawiajcący unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z powyższym, powodem unieważnienia postępowania jest brak wymaganej przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwosci wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.