eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bulkowo › Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BULKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 1

1.5.2.) Miejscowość: Bulkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-454

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 265 20 13 wew. 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@bulkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bulkowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.bulkowo.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb33581b-760d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00501108

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028154/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRA.IZ.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 152400,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023” obejmuje odśnieżanie dróg w następujących miejscowościach: Nowe Krubice, Dobra, Krubice Stare, Osiek. Szacunkowa ilość roboczogodzin pracy sprzętu w części I zamówienia wynosi 60 rg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 14760,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023” obejmuje odśnieżanie dróg w następujących miejscowościach: Worowice, Szasty, Pilichówko, Pilichowo, Gniewkowo. Szacunkowa ilość roboczogodzin pracy sprzętu w części II zamówienia wynosi 60 rg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 14760,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023” obejmuje odśnieżanie dróg w następujących miejscowościach: Daniszewo, Włóki, Daniszewo (Malenie). Szacunkowa ilość roboczogodzin pracy sprzętu w części III zamówienia wynosi 60 rg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 14760,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023” obejmuje odśnieżanie dróg w następujących miejscowościach: Słupca Nowa, Słupca, Majdany, Nadułki. Szacunkowa ilość roboczogodzin pracy sprzętu w części IV zamówienia wynosi 60 rg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 14760,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023” obejmuje odśnieżanie dróg w następujących miejscowościach: Rogowo, Krzykosy, Nowy Podleck, Stary Podleck, Gocłowo, Blichowo. Szacunkowa ilość roboczogodzin pracy sprzętu w części V zamówienia wynosi 60 rg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 14760,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023” obejmuje odśnieżanie dróg w następujących miejscowościach: Stare Łubki, Nowe Łubki, Sochocino-Praga. Szacunkowa ilość roboczogodzin pracy sprzętu w części VI zamówienia wynosi 60 rg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 14760,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023” obejmuje odśnieżanie dróg w następujących miejscowościach: Sochocino-Czyżewo, Sochocino-Badurki, Wołowa, Golanki, Chlebowo. Szacunkowa ilość roboczogodzin pracy sprzętu w części VII zamówienia wynosi 60 rg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 14760,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023” obejmuje odśnieżanie dróg w części I, II, III, IV, w razie dużych zamieci powodujących zatory komunikacyjne oraz wypychanie zasp śnieżnych poza pobocza dróg. Szacunkowa ilość roboczogodzin pracy sprzętu w części VIII zamówienia wynosi 60 rg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 14760,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023” obejmuje odśnieżanie dróg w części V, VI, VII, w razie dużych zamieci powodujących zatory komunikacyjne oraz wypychanie zasp śnieżnych poza pobocza dróg. Szacunkowa ilość roboczogodzin pracy sprzętu w części IX zamówienia wynosi 60 rg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 25830,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023” obejmuje uszorstnianie dróg gminnych
o długości ok. 33 km. W cenie oferty Wykonawca musi uwzględnić min. zakup i magazynowanie mieszanki piaskowo – solnej (w proporcji 6:1) w ilości zapewniającej niezawodną pracę piaskarki. Do mieszanki piaskowo – solnej Wykonawca ma obowiązek stosować sól zgodnie z normą PN-86/C-84081/02 oraz kruszywo naturalne frakcji 0-4mm. Kruszywo nie może zawierać materiałów organicznych oraz domieszek gliny i innych materiałów.
Uszorstnianie dróg należy realizować w obrębie przystanków autobusowych skrzyżowań ulic, łuków oraz miejscach gdzie pochylenie podłużne drogi wynosi ponad 4%. W przypadku wystąpienia gołoledzi Zamawiający może podjąć decyzję o uszorstnianiu dróg na całej ich długości i szerokości. Szacunkowa ilość roboczogodzin pracy sprzętu w części X zamówienia wynosi 60 rg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 43542,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.