eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bulkowo › Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BULKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 1

1.5.2.) Miejscowość: Bulkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-454

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 265 20 13 wew. 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@bulkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bulkowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb33581b-760d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482400

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028154/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.bulkowo.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
Inna komunikacja z zamawiającym: gmina@bulkowo.pl, k.kalinowska@bulkowo.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: k.kalinowska@bulkowo.pl, gmina@bulkowo.pl.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji”, wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w dziale XI), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej: gmina@bulkowo.pl i k.kalinowska@bulkowo.pl. W korespondencji należy posługiwać się numerem referencyjnym postępowania RRA.IZ.271.6.2022.
8) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, o której mowa w punkcie 7 może również odbywać się także za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
9) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
UWAGA: Pytania wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ nie muszą być składane z uwzględnieniem powyższych Rozporządzeń ani nie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Złożenie oferty jest opisane w rozdziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły zawiera rozdział XXXVII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły zawiera rozdział XXXVII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRA.IZ.271.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023” obejmuje odśnieżanie dróg w następujących miejscowościach: Nowe Krubice, Dobra, Krubice Stare, Osiek. Szacunkowa ilość roboczogodzin pracy sprzętu w części I zamówienia wynosi 60 rg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Kryterium I -Cena (C): 60 pkt,
Kryterium II – Czas reakcji na zgłoszenie (R): 40 pkt,
3) Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
Opis sposobu oceny ofert w poszczególnych kryteriach .
W Kryterium I (C) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

Najniższa zaoferowana cena brutto
C= ------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto badanej oferty


W Kryterium II (R) liczba punktów przydzielana będzie zgodnie z poniższą klasyfikacją:

Czas reakcji na zgłoszenie Liczba przyznanych punktów
do 90 minut - 0 pkt.
do 60 minut - 20 pkt.
do 30 minut - 40 pkt.

Uwaga!
Czas reakcji na zgłoszenie należy podać w minutach, w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ). Wykonawca, który poda w ofercie minimalny czas tj. 30 minut otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryterium II (R).
Najdłuższy wymagany czas reakcji na zgłoszenie wynosi 90 minut. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego czasu lub niepodania wcale, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Najkrótszy możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę czas podstawienia pojazdu zastępczego wynosi 30 minut. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas krótszy niż 30 minut to do oceny ofert zostanie przyjęty czas 30 minut i taki zostanie uwzględniony również w umowie.

4) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
S = C + R
gdzie:
S– łączna ilość punktów dla ocenianej oferty,
C- liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena”,
R - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „czas reakcji na zgłoszenie”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023” obejmuje odśnieżanie dróg w następujących miejscowościach: Worowice, Szasty, Pilichówko, Pilichowo, Gniewkowo. Szacunkowa ilość roboczogodzin pracy sprzętu w części II zamówienia wynosi 60 rg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Kryterium I -Cena (C): 60 pkt,
Kryterium II – Czas reakcji na zgłoszenie (R): 40 pkt,
3) Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
Opis sposobu oceny ofert w poszczególnych kryteriach .
W Kryterium I (C) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

Najniższa zaoferowana cena brutto
C= ------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto badanej oferty


W Kryterium II (R) liczba punktów przydzielana będzie zgodnie z poniższą klasyfikacją:

Czas reakcji na zgłoszenie Liczba przyznanych punktów
do 90 minut - 0 pkt.
do 60 minut - 20 pkt.
do 30 minut - 40 pkt.

Uwaga!
Czas reakcji na zgłoszenie należy podać w minutach, w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ). Wykonawca, który poda w ofercie minimalny czas tj. 30 minut otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryterium II (R).
Najdłuższy wymagany czas reakcji na zgłoszenie wynosi 90 minut. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego czasu lub niepodania wcale, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Najkrótszy możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę czas podstawienia pojazdu zastępczego wynosi 30 minut. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas krótszy niż 30 minut to do oceny ofert zostanie przyjęty czas 30 minut i taki zostanie uwzględniony również w umowie.

4) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
S = C + R
gdzie:
S– łączna ilość punktów dla ocenianej oferty,
C- liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena”,
R - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „czas reakcji na zgłoszenie”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023” obejmuje odśnieżanie dróg w następujących miejscowościach: Daniszewo, Włóki, Daniszewo (Malenie). Szacunkowa ilość roboczogodzin pracy sprzętu w części III zamówienia wynosi 60 rg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Kryterium I -Cena (C): 60 pkt,
Kryterium II – Czas reakcji na zgłoszenie (R): 40 pkt,
3) Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
Opis sposobu oceny ofert w poszczególnych kryteriach .
W Kryterium I (C) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

Najniższa zaoferowana cena brutto
C= ------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto badanej oferty


W Kryterium II (R) liczba punktów przydzielana będzie zgodnie z poniższą klasyfikacją:

Czas reakcji na zgłoszenie Liczba przyznanych punktów
do 90 minut - 0 pkt.
do 60 minut - 20 pkt.
do 30 minut - 40 pkt.

Uwaga!
Czas reakcji na zgłoszenie należy podać w minutach, w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ). Wykonawca, który poda w ofercie minimalny czas tj. 30 minut otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryterium II (R).
Najdłuższy wymagany czas reakcji na zgłoszenie wynosi 90 minut. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego czasu lub niepodania wcale, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Najkrótszy możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę czas podstawienia pojazdu zastępczego wynosi 30 minut. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas krótszy niż 30 minut to do oceny ofert zostanie przyjęty czas 30 minut i taki zostanie uwzględniony również w umowie.

4) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
S = C + R
gdzie:
S– łączna ilość punktów dla ocenianej oferty,
C- liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena”,
R - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „czas reakcji na zgłoszenie”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023” obejmuje odśnieżanie dróg w następujących miejscowościach: Słupca Nowa, Słupca, Majdany, Nadułki. Szacunkowa ilość roboczogodzin pracy sprzętu w części IV zamówienia wynosi 60 rg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Kryterium I -Cena (C): 60 pkt,
Kryterium II – Czas reakcji na zgłoszenie (R): 40 pkt,
3) Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
Opis sposobu oceny ofert w poszczególnych kryteriach .
W Kryterium I (C) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

Najniższa zaoferowana cena brutto
C= ------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto badanej oferty


W Kryterium II (R) liczba punktów przydzielana będzie zgodnie z poniższą klasyfikacją:

Czas reakcji na zgłoszenie Liczba przyznanych punktów
do 90 minut - 0 pkt.
do 60 minut - 20 pkt.
do 30 minut - 40 pkt.

Uwaga!
Czas reakcji na zgłoszenie należy podać w minutach, w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ). Wykonawca, który poda w ofercie minimalny czas tj. 30 minut otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryterium II (R).
Najdłuższy wymagany czas reakcji na zgłoszenie wynosi 90 minut. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego czasu lub niepodania wcale, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Najkrótszy możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę czas podstawienia pojazdu zastępczego wynosi 30 minut. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas krótszy niż 30 minut to do oceny ofert zostanie przyjęty czas 30 minut i taki zostanie uwzględniony również w umowie.

4) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
S = C + R
gdzie:
S– łączna ilość punktów dla ocenianej oferty,
C- liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena”,
R - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „czas reakcji na zgłoszenie”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023” obejmuje odśnieżanie dróg w następujących miejscowościach: Rogowo, Krzykosy, Nowy Podleck, Stary Podleck, Gocłowo, Blichowo. Szacunkowa ilość roboczogodzin pracy sprzętu w części V zamówienia wynosi 60 rg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Kryterium I -Cena (C): 60 pkt,
Kryterium II – Czas reakcji na zgłoszenie (R): 40 pkt,
3) Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
Opis sposobu oceny ofert w poszczególnych kryteriach .
W Kryterium I (C) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

Najniższa zaoferowana cena brutto
C= ------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto badanej oferty


W Kryterium II (R) liczba punktów przydzielana będzie zgodnie z poniższą klasyfikacją:

Czas reakcji na zgłoszenie Liczba przyznanych punktów
do 90 minut - 0 pkt.
do 60 minut - 20 pkt.
do 30 minut - 40 pkt.

Uwaga!
Czas reakcji na zgłoszenie należy podać w minutach, w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ). Wykonawca, który poda w ofercie minimalny czas tj. 30 minut otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryterium II (R).
Najdłuższy wymagany czas reakcji na zgłoszenie wynosi 90 minut. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego czasu lub niepodania wcale, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Najkrótszy możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę czas podstawienia pojazdu zastępczego wynosi 30 minut. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas krótszy niż 30 minut to do oceny ofert zostanie przyjęty czas 30 minut i taki zostanie uwzględniony również w umowie.

4) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
S = C + R
gdzie:
S– łączna ilość punktów dla ocenianej oferty,
C- liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena”,
R - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „czas reakcji na zgłoszenie”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023” obejmuje odśnieżanie dróg w następujących miejscowościach: Stare Łubki, Nowe Łubki, Sochocino-Praga. Szacunkowa ilość roboczogodzin pracy sprzętu w części VI zamówienia wynosi 60 rg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Kryterium I -Cena (C): 60 pkt,
Kryterium II – Czas reakcji na zgłoszenie (R): 40 pkt,
3) Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
Opis sposobu oceny ofert w poszczególnych kryteriach .
W Kryterium I (C) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

Najniższa zaoferowana cena brutto
C= ------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto badanej oferty


W Kryterium II (R) liczba punktów przydzielana będzie zgodnie z poniższą klasyfikacją:

Czas reakcji na zgłoszenie Liczba przyznanych punktów
do 90 minut - 0 pkt.
do 60 minut - 20 pkt.
do 30 minut - 40 pkt.

Uwaga!
Czas reakcji na zgłoszenie należy podać w minutach, w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ). Wykonawca, który poda w ofercie minimalny czas tj. 30 minut otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryterium II (R).
Najdłuższy wymagany czas reakcji na zgłoszenie wynosi 90 minut. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego czasu lub niepodania wcale, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Najkrótszy możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę czas podstawienia pojazdu zastępczego wynosi 30 minut. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas krótszy niż 30 minut to do oceny ofert zostanie przyjęty czas 30 minut i taki zostanie uwzględniony również w umowie.

4) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
S = C + R
gdzie:
S– łączna ilość punktów dla ocenianej oferty,
C- liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena”,
R - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „czas reakcji na zgłoszenie”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023” obejmuje odśnieżanie dróg w następujących miejscowościach: Sochocino-Czyżewo, Sochocino-Badurki, Wołowa, Golanki, Chlebowo. Szacunkowa ilość roboczogodzin pracy sprzętu w części VII zamówienia wynosi 60 rg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Kryterium I -Cena (C): 60 pkt,
Kryterium II – Czas reakcji na zgłoszenie (R): 40 pkt,
3) Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
Opis sposobu oceny ofert w poszczególnych kryteriach .
W Kryterium I (C) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

Najniższa zaoferowana cena brutto
C= ------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto badanej oferty


W Kryterium II (R) liczba punktów przydzielana będzie zgodnie z poniższą klasyfikacją:

Czas reakcji na zgłoszenie Liczba przyznanych punktów
do 90 minut - 0 pkt.
do 60 minut - 20 pkt.
do 30 minut - 40 pkt.

Uwaga!
Czas reakcji na zgłoszenie należy podać w minutach, w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ). Wykonawca, który poda w ofercie minimalny czas tj. 30 minut otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryterium II (R).
Najdłuższy wymagany czas reakcji na zgłoszenie wynosi 90 minut. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego czasu lub niepodania wcale, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Najkrótszy możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę czas podstawienia pojazdu zastępczego wynosi 30 minut. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas krótszy niż 30 minut to do oceny ofert zostanie przyjęty czas 30 minut i taki zostanie uwzględniony również w umowie.

4) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
S = C + R
gdzie:
S– łączna ilość punktów dla ocenianej oferty,
C- liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena”,
R - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „czas reakcji na zgłoszenie”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023” obejmuje odśnieżanie dróg w części I, II, III, IV, w razie dużych zamieci powodujących zatory komunikacyjne oraz wypychanie zasp śnieżnych poza pobocza dróg. Szacunkowa ilość roboczogodzin pracy sprzętu w części VIII zamówienia wynosi 60 rg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Kryterium I -Cena (C): 60 pkt,
Kryterium II – Czas reakcji na zgłoszenie (R): 40 pkt,
3) Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
Opis sposobu oceny ofert w poszczególnych kryteriach .
W Kryterium I (C) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

Najniższa zaoferowana cena brutto
C= ------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto badanej oferty


W Kryterium II (R) liczba punktów przydzielana będzie zgodnie z poniższą klasyfikacją:

Czas reakcji na zgłoszenie Liczba przyznanych punktów
do 90 minut - 0 pkt.
do 60 minut - 20 pkt.
do 30 minut - 40 pkt.

Uwaga!
Czas reakcji na zgłoszenie należy podać w minutach, w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ). Wykonawca, który poda w ofercie minimalny czas tj. 30 minut otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryterium II (R).
Najdłuższy wymagany czas reakcji na zgłoszenie wynosi 90 minut. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego czasu lub niepodania wcale, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Najkrótszy możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę czas podstawienia pojazdu zastępczego wynosi 30 minut. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas krótszy niż 30 minut to do oceny ofert zostanie przyjęty czas 30 minut i taki zostanie uwzględniony również w umowie.

4) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
S = C + R
gdzie:
S– łączna ilość punktów dla ocenianej oferty,
C- liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena”,
R - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „czas reakcji na zgłoszenie”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023” obejmuje odśnieżanie dróg w części V, VI, VII, w razie dużych zamieci powodujących zatory komunikacyjne oraz wypychanie zasp śnieżnych poza pobocza dróg. Szacunkowa ilość roboczogodzin pracy sprzętu w części IX zamówienia wynosi 60 rg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Kryterium I -Cena (C): 60 pkt,
Kryterium II – Czas reakcji na zgłoszenie (R): 40 pkt,
3) Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
Opis sposobu oceny ofert w poszczególnych kryteriach .
W Kryterium I (C) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

Najniższa zaoferowana cena brutto
C= ------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto badanej oferty


W Kryterium II (R) liczba punktów przydzielana będzie zgodnie z poniższą klasyfikacją:

Czas reakcji na zgłoszenie Liczba przyznanych punktów
do 90 minut - 0 pkt.
do 60 minut - 20 pkt.
do 30 minut - 40 pkt.

Uwaga!
Czas reakcji na zgłoszenie należy podać w minutach, w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ). Wykonawca, który poda w ofercie minimalny czas tj. 30 minut otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryterium II (R).
Najdłuższy wymagany czas reakcji na zgłoszenie wynosi 90 minut. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego czasu lub niepodania wcale, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Najkrótszy możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę czas podstawienia pojazdu zastępczego wynosi 30 minut. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas krótszy niż 30 minut to do oceny ofert zostanie przyjęty czas 30 minut i taki zostanie uwzględniony również w umowie.

4) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
S = C + R
gdzie:
S– łączna ilość punktów dla ocenianej oferty,
C- liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena”,
R - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „czas reakcji na zgłoszenie”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023” obejmuje uszorstnianie dróg gminnych
o długości ok. 33 km. W cenie oferty Wykonawca musi uwzględnić min. zakup i magazynowanie mieszanki piaskowo – solnej (w proporcji 6:1) w ilości zapewniającej niezawodną pracę piaskarki. Do mieszanki piaskowo – solnej Wykonawca ma obowiązek stosować sól zgodnie z normą PN-86/C-84081/02 oraz kruszywo naturalne frakcji 0-4mm. Kruszywo nie może zawierać materiałów organicznych oraz domieszek gliny i innych materiałów.
Uszorstnianie dróg należy realizować w obrębie przystanków autobusowych skrzyżowań ulic, łuków oraz miejscach gdzie pochylenie podłużne drogi wynosi ponad 4%. W przypadku wystąpienia gołoledzi Zamawiający może podjąć decyzję o uszorstnianiu dróg na całej ich długości i szerokości. Szacunkowa ilość roboczogodzin pracy sprzętu w części X zamówienia wynosi 60 rg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Kryterium I -Cena (C): 60 pkt,
Kryterium II – Czas reakcji na zgłoszenie (R): 40 pkt,
3) Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
Opis sposobu oceny ofert w poszczególnych kryteriach .
W Kryterium I (C) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

Najniższa zaoferowana cena brutto
C= ------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto badanej oferty


W Kryterium II (R) liczba punktów przydzielana będzie zgodnie z poniższą klasyfikacją:

Czas reakcji na zgłoszenie Liczba przyznanych punktów
do 90 minut - 0 pkt.
do 60 minut - 20 pkt.
do 30 minut - 40 pkt.

Uwaga!
Czas reakcji na zgłoszenie należy podać w minutach, w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ). Wykonawca, który poda w ofercie minimalny czas tj. 30 minut otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryterium II (R).
Najdłuższy wymagany czas reakcji na zgłoszenie wynosi 90 minut. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego czasu lub niepodania wcale, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Najkrótszy możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę czas podstawienia pojazdu zastępczego wynosi 30 minut. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas krótszy niż 30 minut to do oceny ofert zostanie przyjęty czas 30 minut i taki zostanie uwzględniony również w umowie.

4) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
S = C + R
gdzie:
S– łączna ilość punktów dla ocenianej oferty,
C- liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena”,
R - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „czas reakcji na zgłoszenie”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
2. Warunki w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
3. Warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
4. Warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczące posiadanych narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z podaniem podstawy dysponowania tymi zasobami.
Wykonawca musi dysponować na czas realizacji przedmiotu zamówienia (na każdą część na którą składa ofertę) niezbędnym sprzętem zgodnym z wymaganiami określonymi w SWZ. Wykonawca sporządza wykaz narzędzi wg. wzoru który stanowi załącznik nr 6 do SWZ. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować technicznie sprawnymi jednostkami sprzętowymi gwarantującymi efektywne prowadzenie akcji zimowej (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ich potencjał techniczny będzie oceniany łącznie):
Wymagana minimalna liczba jednostek sprzętowych:
dla części I: sprzęt lekki do odśnieżania – pług ciągnikowy - 1szt.
dla części II: sprzęt lekki do odśnieżania – pług ciągnikowy - 1szt.
dla części III: sprzęt lekki do odśnieżania – pług ciągnikowy - 1szt.
dla części IV: sprzęt lekki do odśnieżania – pług ciągnikowy - 1szt.
dla części V: sprzęt lekki do odśnieżania – pług ciągnikowy - 1szt.
dla części VI: sprzęt lekki do odśnieżania – pług ciągnikowy - 1szt.
dla części VII: sprzęt lekki do odśnieżania – pług ciągnikowy - 1szt.
dla części VIII: sprzęt ciężki do odśnieżania – samochód ciężarowy z pługiem lub koparko – ładowarka lub fadroma – 1 szt.
dla części IX: sprzęt ciężki do odśnieżania – samochód ciężarowy z pługiem lub koparko - ładowarka lub fadroma – 1 szt.
dla części X: piaskarka zamontowana na samochodzie ciężarowym z pługiem skośnym na gumowym lemieszu – 1 szt. Do piaskarki i pługa skośnego wymagany jest pojazd samochodowy o ładowności powyżej 8 ton. Pojemność skrzyni ładunkowej piaskarki 4 m3.

UWAGA:
1. W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”.
2. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem na każdą część oddzielnie. Niedopuszczalne jest dysponowanie tym samym sprzętem w różnych rejonach – akcja zima musi być prowadzona w sposób sprawny, zgodnie z wymaganymi standardami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz powinien potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w dziale XIX pkt 4 odpowiednio dla danej części zamówienia na którą ofertę składa Wykonawca – załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć:
1) stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników,
2) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp określające, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy stanowiące załącznik nr 9 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia opisano szczegółowo we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Elektronicznie przez miniPortal UZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) (przesłanka obligatoryjna).
Uwaga:
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł (art. 7 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.