eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno Odrzańskie › Sporządzenie dokumentacji i wykonanie robót na przebudowę drogi powiatowej nr 1163F na odcinku Krosno Odrzańskie - BielówOgłoszenie z dnia 2022-12-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Sporządzenie dokumentacji i wykonanie robót na przebudowę drogi powiatowej nr 1163F na odcinku Krosno Odrzańskie – Bielów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KROŚNIEŃSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 971197640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: F. Chopina 5

1.5.2.) Miejscowość: Krosno Odrzańskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-600

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683836090

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp.powiatkrosnienski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zdp.powiatkrosnienski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b271e97e-6bd1-11ed-aea3-5a7c432eaced

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie drogami publicznymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sporządzenie dokumentacji i wykonanie robót na przebudowę drogi powiatowej nr 1163F na odcinku Krosno Odrzańskie – Bielów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b271e97e-6bd1-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00500227

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008252/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi powiatowej nr 1163F na odcinku Krosno Odrzańskie - Bielów - zaprojektuj i wybuduj.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456207/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDPIII.272.20.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgłoszeń, opinii, uzgodnień i zezwoleń oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1163F w m. Bielów – formuła „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje drogę powiatową nr 1163F Krosno Odrzańskie - Czetowice, na odcinku od ul. Działkowca do m. Bielów o długości 2,2 km.
3. Wspólny Słownik Zamówień – Kod CPV
45.23.31.40-2 Roboty drogowe.
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowa drogi powiatowej nr 1163F;
2) Uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na przebudowę drogi powiatowej nr 1163F;
3) Wystąpienie do Ministerstwa Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego przez zarządcę drogi;
4) Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1163F w zakresie:
- roboty rozbiórkowe;
- wymiana korytek ściekowych;
- wykonanie w-wy wiążąco-wyrównawczej;
- wykonanie nawierzchni bitumicznej;
- wykonanie mijanek z masy bitumicznej;
- utwardzenie pobocza mieszanką kamienną;
- wykonanie nawierzchni zjazdów;
- odtworzenie rowów odwadniających wraz z udrożnieniem przepustów;
- usunięcie zakrzaczeń i karczowanie pni;
- wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego;
- regulacja istniejących urządzeń;
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 i obejmuje:
a) Program funkcjonalno – użytkowy;
b) Przedmiar robót;
c) Mapa orientacyjna;
d) Projekt zagospodarowania terenu;
e) Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem;
f) Zgoda Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

6. Wszelkie dołączone do Opisu przedmiotu zamówienia załączniki mają charakter szacunkowy, pomocniczy, orientacyjny i nie są dokumentami wiążącymi. Za ustalenie zakresu prac projektowych, ilości robót i innych świadczeń, sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 1.664.083,00 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt trzy złote 00/100), natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosi 2.082.773,96 zł brutto (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote 96/100).

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2082773,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2371209,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.