eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › Zakup aparatury i sprzętu medycznegoOgłoszenie z dnia 2022-12-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup aparatury i sprzętu medycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 13

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zco-dg.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup aparatury i sprzętu medycznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ded34c2-6b20-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00500147

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455949/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/112/ZCO/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1: Zestaw 6 pomp infuzyjnych 1 strzykawkowych ze stacją dokującą na stojaku jezdnym

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 99000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2: Defibrylator

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 30000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3: Materac do aktywnej regulacji temperatury pacjenta

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 60000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4: Ssak elektryczno- akumulatorowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 6200,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 5: Wózek reanimacyjny

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 30000,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 6: Lampa bakteriobójcza, przepływowa, jezdna

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 2000,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 7:Łóżka szpitalne elektryczne z materacem przeciwodleżynowym pasywnym i szafką przyłóżkową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 390000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 257 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych unieważnia postępowanie ponieważ środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nie zostały przydzielone środki na finansowanie zadań związanych z walką z COVID-19 dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza. Zamawiający nie został objęty finansowaniem dodatkowych zadań , wynikających ze złożonego wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2022/BZP 00455949/01 z dnia 24.11.2022r

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 257 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych unieważnia postępowanie ponieważ środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nie zostały przydzielone środki na finansowanie zadań związanych z walką z COVID-19 dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza. Zamawiający nie został objęty finansowaniem dodatkowych zadań , wynikających ze złożonego wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2022/BZP 00455949/01 z dnia 24.11.2022r

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 257 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych unieważnia postępowanie ponieważ środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nie zostały przydzielone środki na finansowanie zadań związanych z walką z COVID-19 dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza. Zamawiający nie został objęty finansowaniem dodatkowych zadań , wynikających ze złożonego wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2022/BZP 00455949/01 z dnia 24.11.2022r

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 257 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych unieważnia postępowanie ponieważ środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nie zostały przydzielone środki na finansowanie zadań związanych z walką z COVID-19 dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza. Zamawiający nie został objęty finansowaniem dodatkowych zadań , wynikających ze złożonego wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2022/BZP 00455949/01 z dnia 24.11.2022r

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 257 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych unieważnia postępowanie ponieważ środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nie zostały przydzielone środki na finansowanie zadań związanych z walką z COVID-19 dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza. Zamawiający nie został objęty finansowaniem dodatkowych zadań , wynikających ze złożonego wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2022/BZP 00455949/01 z dnia 24.11.2022r

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 257 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych unieważnia postępowanie ponieważ środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nie zostały przydzielone środki na finansowanie zadań związanych z walką z COVID-19 dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza. Zamawiający nie został objęty finansowaniem dodatkowych zadań , wynikających ze złożonego wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2022/BZP 00455949/01 z dnia 24.11.2022r

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 257 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych unieważnia postępowanie ponieważ środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nie zostały przydzielone środki na finansowanie zadań związanych z walką z COVID-19 dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza. Zamawiający nie został objęty finansowaniem dodatkowych zadań , wynikających ze złożonego wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2022/BZP 00455949/01 z dnia 24.11.2022r

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.