eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tczew › Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i naukiOgłoszenie z dnia 2022-12-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Tczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675273

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Piłsudskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.tczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wrotatczewa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/tczew

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b64bd0ae-6fbc-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00499202

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028103/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467846/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.3.38.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewozie najkrótszą trasą uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom – szkoła/przedszkole - dom, w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. według następujących tras przewozu:
- Tczew dom – ZPS Tczew, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe na terenie miasta Tczewa – Tczew dom, z zapewnieniem dodatkowej osoby do opieki. Szacunkowa ilość osób ok. 45.
- Tczew, ul. Zamkowa 11/3 – Wejherowo, ul. Sobieskiego 277c, Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy - Tczew, ul. Zamkowa 11/3 (jedna osoba), z zapewnieniem dodatkowej osoby do opieki. Przewóz w pierwszy dzień tygodnia nauki w szkole oraz odwóz dziecka w ostatni dzień tygodnia nauki szkolnej.
- Tczew dom – Lawendowy Król Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Lawendowy Król, Powstańców Warszawy 81D, Pruszcz Gdański - Tczew dom (6 osób) z zapewnieniem dodatkowej osoby do opieki.
2. Dzienny przewóz będzie realizowany w dniach od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem ferii oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) w sprawie organizacji roku szkolnego oraz w dniach okazjonalnych takich jak dzień dziecka, spotkanie teatralne, organizowane przez jednostki wycieczki.
Pod pojęciem dzienny przewóz należy rozumieć przewóz/przewozy uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom – szkoła (przedszkole) – dom w jednym dniu. Zamawiający przewiduje szacunkowo 98 dziennych przewozów w okresie realizacji umowy.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował do wykonania zamówienia minimum trzema samochodami sprawnymi technicznie w tym jednym busem niskoemisyjnym
4. Zamawiający wymaga, aby samochody świadczące usługę miały rok produkcji nie starszy niż 2017, były dopuszczone do ruchu, odpowiednio oznakowane, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych (w przypadku zapotrzebowania również przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich o minimalnej szerokości wewnątrz pojazdu 1850 mm oraz minimalnej wysokości wewnątrz pojazdu 1750 mm), posiadające ubezpieczenia OC i NW oraz aktualne badania techniczne.
5. Wykonawca zapewni osobę/osoby pełniącą/pełniące funkcję opiekuna dla przewożonych osób w trakcie każdego przewozu. Zamawiający wyklucza łączenie funkcji kierowcy i opiekuna.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty/oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie zwiększa środków finansowych na realizację niniejszego zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 304290,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 383670,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.