eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI ŻYWIENIA NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 73 WE WROCŁAWIUOgłoszenie z dnia 2022-12-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI ŻYWIENIA NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 73 WE WROCŁAWIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000692908

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gliniana 30

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-525

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sp073@wroclawskaedukacja.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp73.wroclaw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI ŻYWIENIA NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 73 WE WROCŁAWIU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef54f856-70e8-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00498844

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00054718/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI ŻYWIENIA NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 73 WE WROCŁAWIU

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468941/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja usługi żywienia zbiorowego uczniów, w Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu (50-525), przy ul. Glinianej 30, w miejscu nauki, polegającej na wydawaniu wyżywienia dla średnio 100 uczniów dziennie, przebywających, na co dzień w placówce Zamawiającego - wg zasad określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ;
2. Szacowana ilość wydanych posiłków (przez cały okres trwania zamówienia) kształtuje się na poziomie 18900. Faktyczna ilość wydawanych posiłków uzależniona jest od frekwencji uczniów w poszczególnych dniach. Minimalna, dzienna ilość obiadów, do dowozu których Wykonawca jest zobowiązany wynosi 10 zestawów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 380210,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 380210,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 380210,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KANZEON WROCŁAWSKI CATERING Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 522429779

7.3.3) Ulica: Al. Brucknera 10

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 51-410

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 380210,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.