eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › "Kompleksowa organizacja cyklu 5 zagranicznych misji gospodarczych przyjazdowych do województwa śląskiego w terminie od podpisania umowy do 30.11.2023 roku"Ogłoszenie z dnia 2023-11-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Kompleksowa organizacja cyklu 5 zagranicznych misji gospodarczych przyjazdowych do województwa śląskiego w terminie od podpisania umowy do 30.11.2023 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276254650

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Ligonia 46

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-037

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@slaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/zamowienia_publiczne/zamowienia_wszczete_od_dnia_01012021_r/zamowienia_do_kwot_unijnych/?p=2023%5ETryb+podstawowy%5Eaktualne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowa organizacja cyklu 5 zagranicznych misji gospodarczych przyjazdowych do województwa śląskiego w terminie od podpisania umowy do 30.11.2023 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3fa10a90-585f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00498684

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074353/29/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.174 Organizacja misji gospodarczych (w ramach RPO WSL 2014-2020 Dz.3.5.)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowany ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu. poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407650

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-ZN.272.2.17.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 154614,73 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa organizacja cyklu 5 zagranicznych misji gospodarczych przyjazdowych do województwa śląskiego w terminie od podpisania umowy do 30.11.2023 roku”
2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ/Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy.
3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ
4. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się na Platformie pod adresem:
https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
5. Transport lokalny zapewniony przez Wykonawcę musi być dostosowany do osób o ograniczonych możliwościach poruszania się i niepełnosprawnych w pozostałym zakresie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 98110000-7 - Usługi świadczone przez organizacje przedsiębiorców, organizacje zawodowe oraz organizacje specjalistyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

79540000-1 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 180000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 440000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 180000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Gmsynergy sp. z o.o. sp. j

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7282791854

7.3.3) Ulica: ul. Tuszyńska 67

7.3.4) Miejscowość: Rzgów

7.3.5) Kod pocztowy: 95-030

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 180000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków
do inwestowania i eksportowania” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu. poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.
2. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 30 listopada 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.