eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Remont Mostu Sikorskiego we Wrocławiu".Ogłoszenie z dnia 2022-12-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont Mostu Sikorskiego we Wrocławiu".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000150142

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Długa 49

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 53-633

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: uzpnz@zdium.wroc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium.wroc.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie pasem drogowym

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00498517

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00473064/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 15 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) obejmującej przebudowę lub remont obiektu mostowego* wpisanego do rejestru zabytków),


b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej, przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów, który w ciągu ostatnich 15 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, opracował co najmniej jedną dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) obejmującą przebudowę lub remont obiektu mostowego* wpisanego do rejestru zabytków)”.

* obiekt mostowy oznacza budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia ruchu drogowego lub kolejowego nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakadę.

Po zmianie:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 15 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) obejmującej przebudowę lub remont obiektu mostowego* wpisanego do rejestru zabytków, lub gminnej ewidencji zabytków lub obiektu mostowego*, dla którego zostało wszczęte postępowanie o wpis do rejestru zabytków przed lub w trakcie prowadzenia prac projektowych i procedura została zakończona wpisem do rejestru zabytków

b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej, przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów, który w ciągu ostatnich 15 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, opracował co najmniej jedną dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) obejmującą przebudowę lub remont obiektu mostowego* wpisanego do rejestru zabytków, lub gminnej ewidencji zabytków lub obiektu mostowego*, dla którego zostało wszczęte postępowanie o wpis do rejestru zabytków przed lub w trakcie prowadzenia prac projektowych i procedura została zakończona wpisem do rejestru zabytków.

* obiekt mostowy - oznacza budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia ruchu drogowego lub kolejowego nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakadę.”,

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-21 09:00

Po zmianie:
2022-12-22 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-21 11:00

Po zmianie:
2022-12-22 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-18

Po zmianie:
2023-01-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.