eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDAOgłoszenie z dnia 2022-12-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 24

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sara.bialek@um.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=37389184

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7fb7409-6b15-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00498220

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059533/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi pocztowe

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453988/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.40.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 293904,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda, zgodnie z kalkulacją ceny ofertowej (załącznik nr 4 do SWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, opłacane z dołu, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
2) Usługi, o których mowa w ust. 2 pkt 1 będą realizowane zgodnie z postanowieniami umowy oraz odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 896 ze zm., dalej: Prawo pocztowe).
3. Wymiary przesyłek listowych w obrocie krajowym wynoszą:
1) FORMAT S- maksymalny wymiar koperty C5 (160mm x 230mm x 20mm) do 500 g.
2) FORMAT M- maksymalny wymiar koperty C4 (230mm x 325mm x 20mm) do 1000 g.
3) FORMAT L- maksymalny wymiar koperty C4 (suma wymiarów długość + szerokość + wysokość nie może przekroczyć 900mm, przy czym długość nie może być większa niż 600mm)- do 2000g.
4) Maksimum: suma długości, szerokości i wysokości- 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm,
5) Minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm.
4. Wymiary przesyłek listowych nadawanych w formie rulonu wynoszą:
1) Maksimum: suma długości plus podwójna średnica- 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm,
2) Minimum: suma długości plus podwójna średnica- 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm, przy czym:
a) GABARYT A to przesyłki o wymiarach:
- Minimum- wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
- Maksimum- żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm.
b) GABARYT B to przesyłki o wymiarach:
- Minimum- jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm,
- Maksimum- suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.
5. Wymiary przesyłek listowych w obrocie zagranicznym wynoszą:
1) Maksimum: suma długości, szerokości i wysokości- 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.
2) Minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm.
6. Wymiary przesyłek listowych nadawanych w formie rulonu wynoszą:
1) Maksimum: suma długości plus podwójna średnica- 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm,
2) Minimum: suma długości plus podwójna średnica- 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm. 2.
7. Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm.
8. Informacje dotyczące kalkulacji ceny ofertowej (załącznik nr 4 do SWZ): w kolumnie ilość podano szacunkowe ilości i rodzaj przesyłek przewidzianych do nadania w 2023 roku. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania podanych ilości przesyłek. Faktyczne ilości zrealizowanych przesyłek w okresie obowiązywania umowy mogą odbiegać od ilości podanych w kalkulacji. Wartości wskazane w kolumnie 6 są wartościami jednostkowymi, które będą obowiązywały w trakcie całego okresu umowy i stanowić będą podstawę wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Usługa, jako wymieniona w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE zaliczana jest do kategorii „usług społecznych i innych szczególnych usług”.
10. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: zgodnie z motywem 78 preambuły dyrektywy 2014/24/UE (dyrektywy klasycznej) w celu ułatwienia udziału małych i średnich przedsiębiorstw w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz aby zwiększyć konkurencję, zamawiających należy zachęcić do dzielenia dużych zamówień na części. Zamawiający nie planował podziału zamówienia na części, gdyż jego wielkość nie stanowi bariery dostępu do zamówienia dla MŚP. Jednocześnie podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia, a także potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Ponadto istniałoby ryzyko niewykonania części zamówienia. Realizacja zamówień dotyczących usług pocztowych wymaga posiadania systemów logistycznych
i zaplecza technicznego, które umożliwia optymalnie przedmiotową usługę. Dzięki temu minimalizowane są koszty związane z logistyką obsługi usług pocztowych. Zamawiający kierując się zasadą optymalizacji kosztów i gospodarnością podczas wydatkowania środków publicznych oraz zachowując zasadę konkurencyjności oraz równego traktowania wykonawców nie podzielił zamówienia na części

4.5.3.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 293892,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 293892,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 293892,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Poczta Polska S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5250007313

7.3.3) Ulica: ul. Rodziny Hiszpańskich 8

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-940

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 293892,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.