eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bia這wie瘸 › Dostawa 340 ton pelletu drzewnego wraz z jego roz豉dunkiem przy u篡ciu HDS do kot這wni Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡Og這szenie z dnia 2023-11-16


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa 340 ton pelletu drzewnego wraz z jego roz豉dunkiem przy u篡ciu HDS do kot這wni Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: BIAΜWIESKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200664828

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Park Pa豉cowy 11

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bia這wie瘸

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-230

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - υm篡雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 607330106

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: alicja.waszkiewicz@bpn.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bpn.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: 字odowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa 340 ton pelletu drzewnego wraz z jego roz豉dunkiem przy u篡ciu HDS do kot這wni Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-8fa5d08a-8476-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00497799

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-16

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 1.2.2

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.2 Dostawa 320 ton pelletu drzewnego do kot這wni BPN

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym post瘼owaniu komunikacja zamawiaj帷ego z wykonawcami odbywa si za pomoc 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej.
2. Pytania do SWZ nale篡 zadawa za po鈔ednictwem platformy zakupowej zamawiaj帷ego przez link: https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dost瘼na pod wy瞠j wskazanym adresem.
4. Oferta wraz z za陰cznikami musi by z這穎na w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dost瘼nym pod adresem https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl.
5. Za dat z這瞠nia oferty, przekazania wniosk闚, zawiadomie, dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na platform zakupow zamawiaj帷ego, opisane zosta造 w Instrukcji dla wykonawc闚 kt鏎a jest udost瘼niana na platformie zakupowej zamawiaj帷ego.
6. Wymagania dotycz帷e zasad rejestracji oraz minimalnych parametr闚 technicznych wymaganych od wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami
Oferta wraz z za陰cznikami musi zosta z這穎na w postaci elektronicznej. Z這瞠nie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania si i zalogowania w systemie informatycznym dost瘼nym pod adresem https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poni窺z kolejno軼i. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Maj帷 to na uwadze, zamawiaj帷y zaleca wykonawcom uwzgl璠nienie czasu niezb璠nego na rejestracj w procesie z這瞠nia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji „przyst徙 do post瘼owania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o mo磧iwo軼i zalogowania lub do za這瞠nia bezp豉tnego konta. Wykonawca bior帷y udzia w post瘼owaniu prowadzonym drog elektroniczn w systemie zak豉da konto, wykonuj帷 kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia has這, nast瘼nie powtarza has這, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj si”. Po za這瞠niu konta wykonawca ma mo磧iwo嗆 z這瞠nia oferty w post瘼owaniu.
7. Zamawiaj帷y wskazuje informacje, o kt鏎ych mowa w Rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie u篡cia 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz udost瘼nienia i przechowywania dokument闚 elektronicznych, dotycz帷e systemu dost瘼nego pod adresem https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl:
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
• Wybrana przegl康arka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
• Pod陰czenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe 陰cze internetowe);

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Opisano w tre軼i SWZ i za陰cznikach

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa pelletu produkowanego z trocin drzewnych bez kory drzewnej spe軟iaj帷ego normy: PN-EN 14961-2 : 2011 klasy A1 w ilo軼i 340 ton do kot這wni Bia這wieskiego Parku Narodowego ,Park Pa豉cowy 5 , 鈔odkami transportu Wykonawcy na jego ryzyko i koszt. Jednorazowe dostawy nie mniejsze jak 20-25 ton. Wy豉dunek do zbiornik闚 kot這wni d德igiem HDS Wykonawcy. Dostawa w pojemnikach „big-bag” lub podobnych o 豉downo軼i do 1 tony. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawiera Za陰cznik nr 1 – deklarowane parametry pelletu do SWZ, stanowi帷y integraln cz窷 SWZ, a nast瘼nie integraln cz窷 umowy.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09100000-0 - Paliwa

09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

Zamawiaj帷y, zgodnie z art. 441 ustawy PZP, okre郵i maksymaln ilo嗆 przedmiotu zam闚ienia; jednocze郾ie wskazuje, korzystaj帷 z prawa opcji, minimalny zakup pelletu w ilo軼i 70% zakresu zam闚ienia okre郵onego w SWZ, co mo瞠 by spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w pellet. Podana ilo嗆 pelletu drzewnego jest wielko軼i szacunkow s逝膨c do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilo嗆 zakupionego pelletu wynika b璠zie z realizacji zam闚ienia do ko鎍a czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiaj帷ego. Nie zrealizowanie zam闚ienia w ca這軼i przez Zamawiaj帷ego nie mo瞠 by podstaw do roszcze finansowych Wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jako嗆, w tym do parametry techniczne, w豉軼iwo軼i estetyczne i funkcjonalne takie jak dost瘼no嗆 dla os鏏 niepe軟osprawnych lub uwzgl璠nianie potrzeb u篡tkownik闚

4.3.5.) Nazwa kryterium: G瘰to嗆 usypowa kg/m3

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jako嗆, w tym do parametry techniczne, w豉軼iwo軼i estetyczne i funkcjonalne takie jak dost瘼no嗆 dla os鏏 niepe軟osprawnych lub uwzgl璠nianie potrzeb u篡tkownik闚

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zawarto嗆 popio逝 % suchej masy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

1. Aktualny certyfikat spe軟iaj帷y normy PN-EN 14961-2 : 2011 klasy A1 wydany przez akredytowane laboratorium analityczne, przet逝maczone na j瞛. polski. Certyfikat wystawiony imiennie na Wykonawc- wa積y minimum do ko鎍a trwania umowy z Zamawiaj帷ym. 2. Deklarowane parametry pelletu drzewnego – za陰cznik nr 1 do SWZ. 3. Wyniki bada potwierdzaj帷e deklarowane parametry pelletu

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

Aktualny certyfikat spe軟iaj帷y normy PN-EN 14961-2 : 2011 klasy A1 wydany przez akredytowane laboratorium analityczne, przet逝maczone na j瞛. polski. Certyfikat wystawiony imiennie na Wykonawc- wa積y minimum do ko鎍a trwania umowy z Zamawiaj帷ym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Opisano w Rozdziale X SWZ

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Opisano w 2 i 9 projektu umowy- za陰cznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-11-29 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-29 11:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-12-28

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.